"läntiset" English translation

FI

"läntiset" in English

See the example sentences for the use of "läntiset" in context.

Context sentences for "läntiset" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKuinka kauan läntiset demokratiat aikovat tukea tällaista toimintaa pysymällä vaiti?
For how long will Western democracies collude with this by remaining silent?
FinnishToivottavasti tämä kannanotto saa läntiset poliitikot paremmin järkiinsä.
This is a view which will hopefully give Western politicians food for thought.
FinnishLäntiset yritykset voivat olla apuna tässä neuvoineen ja teknologisine uudistuksineen.
Western firms can help here with expertise and advanced technology.
FinnishSiihenhän protektionistiset läntiset EU-maat selkeästi pyrkivät.
This is clearly what the protectionist western EU Member States are seeking.
FinnishKaikki läntiset poliitikot kulkevat taas Miloseviin talutusnuorassa.
The western politicians have all been taken in by Milosevic again.
FinnishTähän asti näkemäni läntiset reaktiot Mugaben kyseenalaiseen uudelleenvalintaan herättävät odotuksia.
At the same time, we must consider how we can continue to bolster the constructive forces in Zimbabwe.
FinnishKeskusylängön asiantuntijat, läntiset avustustyöntekijät, havaitsevat kuitenkin valon pilkahduksia.
Despite this, insiders in the shape of Western development workers in the central highlands, detect a glimmer of hope.
FinnishJo useiden vuosikymmenten ajan läntiset demokratiat ovat olleet hyvin tietoisia tarpeesta suojella luontoa.
For many decades now, the Western democracies have been sensitive to the need to protect the natural environment.
FinnishLäntiset lahjoittajamaat ovat antaneet Afrikkaan kaksi biljoonaa Amerikan dollaria viimeisten 50 vuoden aikana.
We Western donor countries have given the African continent two trillion American dollars in the last 50 years.
FinnishYllättävää on myös se, että nämä läntiset supervallat, hyveen perikuvat, valmistelevat niin kyynisesti rauhan järkkymistä.
It is also surprising that these western superpowers, paragons of democratic virtues, are preparing so cynically to breach the peace.
FinnishLäntiset hallituksemme tekevät jopa sopimuksia Serbian kanssa Kosovon pakolaisten paluumuutosta takaisin heidän pyöveliensä luo.
Our Western governments even forge agreements with Serbia for the return of the Kosovo refugees, a return to their executioners.
FinnishVirallisesti EU ja muut läntiset organisaatiot esittävät vapaakauppaa ja vapauttamista kaikkien ongelmien ratkaisemiseksi.
Officially, the EU and the other Western organisations advocate free trade and liberalisation as the solution to all the world's problems.
FinnishTärkeitä yhteistyökohteita ovat läntiset investoinnit myös ympäristönsuojeluun, ydinturvallisuuteen sekä liikenteen infrastruktuuriin.
Important areas of cooperation also include western investment in environmental protection, nuclear safety and transport infrastructure.
FinnishTutkimukseni kuluessa esiin kuitenkin tuli yksi tähän ongelmaan liittyvä näkökohta, jonka monet läntiset päättäjät ovat uskoakseni unohtaneet.
But one aspect of this problem emerged during the course of my investigation that has, I think, been missed by many decision makers in the west.
FinnishAlueella sijaitsevat kuitenkin myös Skotlannin läntiset saaret, jotka kollegani Yhdistyneen kuningaskunnan skotlantilaisesta osasta mainitsivat ohimennen.
But we also have the western islands of Scotland and these were briefly mentioned by my colleagues from the Scottish part of the United Kingdom.
FinnishNäin ollen kaiken "A ja O" on, että yhteisiä EU-sääntöjämme noudattavat kaikki, sekä suuret ja pienet maat että pohjoiset, eteläiset, itäiset ja läntiset maat.
It is the alpha and omega, therefore, that our common EU rules are observed by everyone, big and small, in the north and south, east and west.
FinnishKansa katsoo, että läntiset alueet ovat korvaus saksalaisten suorittamista sotarikoksista ja että korvauksella ei ole mitään tekemistä Lvivin ja Vilnan kanssa.
The nation believes that the western territories are the compensation for guilt at crimes committed by Germans, compensation that has nothing to do with Lwów and Wilno.
FinnishKansalaisia tai heidän vapauttaan ja jo vuosia sitten määriteltyjä oikeuksiaan vahingoittava toiminta on vastoin sitä perustaa, jolle läntiset demokratiat rakentuvat.
Conduct which is harmful to people, their freedom and rights, which were defined many years ago, is contrary to the foundations on which Western democracies are built.
FinnishLäntiset poliitikot ja yhteiskunnat ottivat iskulauseen myös omakseen tukiessaan Puolan kansan taistelua kansallisen itsemääräämisoikeuden ja demokratian puolesta.
It is also true that Western politicians and societies took this slogan to heart as they supported the people of Poland in their struggle for national sovereignty and democracy.
FinnishRuusujen vallankumouksessa Georgian kansa tuomitsi pysähtyneisyyden, epärehellisen hallinnon, aiemman ja myöhemmän kommunismin ja valitsi kehityksen, tulevaisuuden ja läntiset arvot.
In the Rose Revolution, the people of Georgia rejected stagnation, dishonest governance, the past and post-Communism, and chose development, the future and Western values.
Other dictionary words
Finnish
  • läntiset

Even more translations in the Danish-English dictionary by bab.la.