"läntistä" English translation

FI

"läntistä" in English

See the example sentences for the use of "läntistä" in context.

Context sentences for "läntistä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishBarbaariset islamilaiset voimat käyvät suursotaa läntistä sivilisaatiota vastaan.
Barbaric Islamic forces are waging an all-out war against Western civilisation.
FinnishIrlanti todellakin kaipaa kipeästi läntistä rautatielinjaa länsirannikon kaupunkien ja kylien välille.
Ireland urgently needs a Western Corridor rail line to link the towns and cities along the west coast.
FinnishKehitys Venäjällä tapahtuu usein ennakoimattomasti, jopa kaoottisesti, ei läntistä mallia tai aikataulua noudattaen.
Progress in Russia is unpredictable, often chaotic, following no western model or timetable.
FinnishTuon avoimesti esiin, että Iranin nykyiset tapahtumat ovat mielestäni yksi merkittävimmistä läntistä maailmaa odottavista kokeista.
I do not hide the fact that, in my opinion, one of the most important tests which awaits the western world is what is happening today in Iran.
FinnishTällä vakaussopimuksella meidän - tarkoitan sillä läntistä valtioyhteisöä, Euroopan unionia - on lähennettävä Euroopan tätä aluetta yhdentyvään Eurooppaan.
We - the West, the European Union - must use this stability pact to bring this region of Europe closer to our Europe of integration.
FinnishLaosissa tämä on seurausta valtaa pitävän kommunistipuolueen ohjelmasta, jonka mukaan kristinusko on läntistä imperialismia edustava uskonto.
In Laos, this is the result of a programme of the ruling communist party, which treats Christianity as a religion representing Western imperialism.
FinnishDemokraattisen oikeusvaltion kannattajat Valko-Venäjällä kaipaavat läntistä tukea, kiinnostusta heidän erittäin vaikeaan tilanteeseensa.
Those who champion a democratic constitutional state in Belarus long for western support and for interest to be shown in their extremely difficult position.
FinnishKäsitykseni mukaan käytämme termiä poliittinen vuoropuhelu peittämään sen, että haluamme oikeastaan saada AKT-maat noudattamaan läntistä poliittista järjestelmää.
I have the impression that we are using the term political dialogue to conceal the fact that what we are really trying to do is to impose a western political system on the ACP countries.
FinnishOmalla alueellamme sallimme kuitenkin sellaisia rikkomuksia, jotka - niin kuin julkisuudessa on nähty - ovat aivan epäinhimillisiä, kun ajatellaan sivistynyttä läntistä Eurooppaa.
In our own territory, however, we allow such violations that - as has been seen in public - are simply inhumane, considering we are supposed to be a civilised western Europe.

Other dictionary words

Finnish
  • läntistä

More translations in the Czech-English dictionary.