"läpimurtoa" English translation

FI

"läpimurtoa" in English

See the example sentences for the use of "läpimurtoa" in context.

Context sentences for "läpimurtoa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishVielä ei ole saavutettu läpimurtoa rahtisäiliöiden täydellisestä seulonnasta.
As yet there is no breakthrough with regard to the 100% scanning of freight containers.
FinnishOlemme tekemässä valtaisaa läpimurtoa vastustaessamme kuolemantuomiota.
We are opening up an enormous breach in our defences against the death penalty.
FinnishValitettavasti Rion neuvotteluissa ei saatu aikaan merkittävää läpimurtoa.
Unfortunately, the talks in Rio did not lead to a significant breakthrough.
FinnishMutta on harmi, ettei neuvoston avoimuuden suhteen ole näkyvissä läpimurtoa.
What is regrettable is the absence of any prospects of opening up the Council of Ministers.
FinnishMistä johtuu, etteivät naiset vieläkään pysty tekemään läpimurtoa, myöskään politiikan alalla?
Why is it that women – even in politics – are still not achieving the breakthrough?
FinnishSitä vastoin puolustuksen osalta ei ole valitettavasti saavutettu todellista läpimurtoa.
In defence matters, on the other hand, I am sorry to say there has been no real breakthrough.
FinnishEU:n on tuettava uusien ympäristöteknologioiden läpimurtoa.
The EU ought to support the breakthrough in new environmental technologies.
FinnishEnnen viime yleiskokousta ennustettiin läpimurtoa Burmassa.
Prior to the last General Assembly, a breakthrough on Burma was forecast.
FinnishTarvitsemme läpimurtoa joulukuun ilmastonmuutoshuippukokouksessa.
We need a breakthrough in the climate change summit in December.
FinnishTätä läpimurtoa ei olisi voitu saavuttaa ilman Yhdysvaltojen apua.
That breakthrough, incidentally, could not have been achieved without the help of the United States.
FinnishUusia keinoja kokeillaan jatkuvasti, mutta tähän mennessä kukaan ei ole tehnyt suurta läpimurtoa.
New mechanisms are constantly being tried out, but, as yet, nobody has made the great breakthrough.
FinnishOn melkoisen tyrmistyttävää, että emme ole vielä saaneet aikaan läpimurtoa tässä veropohjakysymyksessä.
It is quite shocking that we still have not made any breakthrough on the question of the tax base.
FinnishArvoisa puhemies, tarvitsemme tosiaankin kansainvälistä läpimurtoa ICAOssa (kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö).
Mr President, it is true that we need an international breakthrough in terms of the ICAO.
FinnishMutta ennen muuta Maastricht merkitsi EMU: n läpimurtoa.
But above all Maastricht was a breakthrough for EMU.
FinnishSitä paitsi emme - olen siitä myös henkilökohtaisesti hiukan pahoillani - kalastusalalla ole tehneet varsinaista läpimurtoa.
Nor have we made the breakthrough - and I am personally sorry about this - in fisheries.
FinnishOdotamme myös läpimurtoa Kyproksen kysymyksessä.
We are still waiting for a breakthrough on Cyprus.
FinnishAivan kuten AIDS-lääkkeet symboloivat Dohassa saavutettua läpimurtoa, puuvilla symboloi Cancúnin epäonnistumista.
In the same way that AIDS medicines symbolise the break-through in Doha, cotton symbolises the failure in Cancún.
FinnishCancún ei ole tarinan loppu eikä merkitse lopullista läpimurtoa, mutta se voi olla hyvin merkittävä edistysaskel.
Cancún will not be the end of the story, the final breakthrough, but it can be a very important step on the road.
FinnishTämä mietintö merkitsee todellista läpimurtoa, koska siinä käännetään todistustaakka rotusyrjintää koskevissa riita-asioissa.
This report is a real breakthrough in reversing the burden of proof in civil race discrimination cases.
FinnishNämä monet eroavuudet estävät etenkin pk-yrityksiä tekemästä läpimurtoa Euroopan eri markkinoilla.
These many discrepancies prevent particularly small and medium-size enterprises from breaking through on the various European markets.

Other dictionary words

Finnish
  • läpimurtoa

In the English-Hungarian dictionary you will find more translations.