"laivaliikenne" English translation

FI

"laivaliikenne" in English

See the example sentences for the use of "laivaliikenne" in context.

Context sentences for "laivaliikenne" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishHyvät kollegat, laivaliikenne on vapautettu ties kuinka monta vuotta sitten.
Ladies and gentlemen, shipping has been liberalised for a great many years now.
FinnishLaivaliikenne on sisällytettävä hiilidioksidin päästökauppajärjestelmään.
in writing. - (DA) Shipping must be included in CO2 quota trading.
FinnishEsimerkiksi laivaliikenne ja vuorovedet saavat aikaan pilaavien aineiden vapautumista sedimentistä.
Shipping and tidal action, for example, result in polluting substances being released from the sediment.
FinnishYhdistämällä rautatie-, maantie- ja laivaliikenne voidaan alentaa kustannuksia ja tehostaa taloutta.
Interlinking rail, road and water transport can reduce its costs and increase the efficiency of the economy.
FinnishKävimme pitkällisiä keskusteluja siitä, oliko tämä edes sallittavaa, koska laivaliikenne on maailmanlaajuista toimintaa.
We had lengthy discussions about whether this was even permissible, as shipping is a global business.
FinnishLaivaliikenne saastuttaa tarpeettoman paljon.
Shipping creates more pollution than it needs to.
FinnishErityisesti merten saastuminen ja vilkas laivaliikenne, jotka molemmat vaikuttavat kalastukseen, ovat uhanneet kalavarojen säilymistä.
The preservation of fisheries resources has been put in jeopardy particularly by marine pollution and by the large volume of shipping, both of which affect fishing.
FinnishKysymyksessä on kaksi satamaa, joissa laivaliikenne on kaikkein suurinta.
We are talking about two ports with the greatest volume of maritime traffic and it is unacceptable, in this day and age, that there is still no monitoring entity.
FinnishTämä on jotain muuta kuin mitä voimme lukea komission tiedonannosta, siinä sanotaan nimittäin, että laivaliikenne on palveluja tuottava talouden ala ja sillä on alisteinen rooli.
That is rather different from the Commission communication which says that maritime transport is a service industry with a subordinate function.

Other dictionary words

Finnish
  • laivaliikenne

Even more translations in the English-Russian dictionary by bab.la.