"laivoihin" English translation

FI

"laivoihin" in English

See the example sentences for the use of "laivoihin" in context.

Context sentences for "laivoihin" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSieltä käsin tavarat pitäisi jakaa ennemminkin laivoihin kuin kuljetettavaksi maanteitse.
More of our onward distribution would then need to go by ship than by road.
FinnishEri politiikanalat ovat mielestäni verrattavissa "laivoihin, jotka ohittavat toisensa yössä".
I regard the various policy fields as comparable to ‘ships that pass in the night’.
FinnishSieltä on peräisin rakkauteni mereen ja viehtymykseni laivoihin.
That is where my love of the sea and fascination with ships started.
FinnishTitanicin tapaus kuitenkin osoittaa, että on paras olla astumatta joihinkin laivoihin.
The case of the Titanic, however, demonstrates that there are some boats which it is best not to be on.
FinnishOlemme iloisia, että komissio kannattaa ainakin periaatteessa mustan laatikon asentamista kaikkiin laivoihin.
We are pleased that the Commission favours, in principle, a 'black box' being fitted to all ships.
FinnishEi ole mitään hyötyä tarkastaa 25 prosenttia hyväkuntoisista laivoista, vaan tarkastukset on keskitettävä vaarallisiin ja vanhoihin laivoihin.
It is absolutely no use checking 25% of ships in good condition; you must focus the controls on hazardous ships and old ships.
FinnishVoisimme tietysti jatkaa tällä tavalla, mutta tuotteet on lastattava kuljetusvälineisiin, kuten laivoihin, joissa ne matkaavat viikkoja tai kuukausia.
We could certainly continue on this path, but the products must be loaded onto transportation equipment such as ships, on which they travel for weeks or months.
FinnishMutta emme tarvitse poliittista sitoutumista vaan laillisesti sitovan sitoutumisen, joka takaa, että mustat laatikot asennetaan vanhoihin ja uusiin laivoihin viiden vuoden kuluessa.
But what we need is not a political commitment but a legally binding commitment to ensure that these are introduced to old ships and new within five years.
FinnishTarkistukset 11 ja 12 voimme hyväksyä, koska turvallisuuslausekkeen soveltaminen rajoittuu alle 12 metriä pitkiin laivoihin, jotka eivät kalasta enää troolilla.
We are able to accept Amendments Nos 11 and 12 because the application of the safety clause remains confined to vessels under 12 metres in length that no longer fish with drag nets.

Other dictionary words

Finnish
  • laivoihin

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Norwegian dictionary.