"laivoilla" English translation

FI

"laivoilla" in English

See the example sentences for the use of "laivoilla" in context.

Context sentences for "laivoilla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTutustuin moniin, jotka työskentelivät laivoilla, koska olin itsekin merimies.
Being a seafarer myself, I met a number of people who worked on the ships.
FinnishSillä tulee olemaan suora vaikutus turvallisuuteen laivoilla ja aluksilla.
It will have a direct impact on safety on board ships and craft.
FinnishTässä yhteydessä haluamme kuitenkin tuomita laivoilla vallitsevan sietämättömän tilanteen.
May I take the opportunity, however, to denounce the unacceptable situation on ships at present.
FinnishRuotsalaiset ovat sanoneet, että he siirtävät kumipyörille tämän liikenteen, joka nyt tapahtuu laivoilla.
The Swedes have said that they will start to transport by truck what now goes by ship.
FinnishMutta huolehditteko te myös meidän, laivoilla purjehtivien merimiesten, turvallisuudesta?"
But are you also concerning yourselves with the safety of us sailors who work on the ships?"
FinnishLentohenkilökunta on aina hyvin koulutettua, mutta samaa ei voi sanoa tästä halpatyövoimasta, joka on laivoilla töissä.
Aircrews are always well trained, but the same cannot be said of the cheap workforce that is employed on ships.
FinnishKyseinen yritys muutti nimensä hyvin nopeasti P&O: ksi, joten ihmiset eivät tienneet matkustavansa samoilla laivoilla.
That company was very quick to change its name to P & O so that people did not realize they were going on the same ships.
FinnishMikäli vain pieni osa kuluista muutetaan satamamaksuiksi, laivoilla on edelleen syyt purkaa jätteensä mereen.
If only a small part of the costs are shared in the port dues, then there will always be an incentive for vessels to consider dumping their waste at sea.
FinnishEn tuolloin istunut parlamentissa, vaan purjehdin laivoilla, jotka kuljettivat amerikkalaisturisteja New Yorkista Bahamasaarille ja päinvastoin.
I was not a member of a parliament, I sailed in the ships which take American tourists from New York to the Bahamas and vice versa.
FinnishSanoin "Merimies Fatuzzo", arvoisa puhemies, sillä vaikka te ette sitä tiedä, olisin saattanut luoda urani laivoilla, ja ehkä jopa rahtilaivoilla.
I say "sailor", Mr President, because you may not be aware that I nearly made ships my career. I might even have worked on bulk carriers.
FinnishVastauksena on, että meillä on visio siitä, kuinka ympäri maanosaamme kuljetetaan suuria tavaramääriä turvallisilla ja ympäristöystävällisillä laivoilla.
The answer is: we have a vision. We see large quantities of goods transported round our continent on safe, environmentally-friendly ships.
FinnishMerityötä koskevalla Kansainvälisen työjärjestön (ILO) vuoden 2006 konsolidoidulla yleissopimuksella pyritään takaamaan riittävät elin- ja työolot laivoilla.
The 2006 Maritime Labour Convention of the International Labour Organisation (ILO) is aimed at guaranteeing decent living and working conditions on board vessels.
FinnishGlobalisaatio saapuu Euroopan satamiin laivoilla, lentokentillemme lentokoneilla tai maanteitämme pitkin mutta ei vielä riittävässä määrin rautateitse ja sisävesitse.
This globalisation reaches Europe's ports by boat, our airports by plane, or via our roads, and, though not yet sufficiently, by train and by inland waterway.
FinnishYksi ratkaisu on kuljettaa suuri määrä käsittelemätöntä jätevettä laivoilla ja kuorma-autoilla mannermaalle, Ateenan lähellä sijaitsevan Ano Liosian kaatopaikan alueelle.
One solution is to transport large quantities of untreated sewage sludge by ship and lorry to the sanitary landfill site in Ano Liosia, on the mainland outside Athens.
FinnishToisaalta tiedot, joita on esitetty, osoittavat, että jäsenvaltioiden lippujen alaisilla laivoilla on valtava liikenneosuus sekä maailmanlaajuisesti että unionin sisällä.
On the one hand, the data which have been presented testify to the fact that the flags of Member States have a huge share of transport globally as well as inside the Union.
FinnishKäsitelläänpä elin- ja työoloja laivoilla: on täysin vanhentunut ajatus, että monia sosiaalista suojelua ja työsuojelua koskevia säännöksiä ei sovelleta merenkulkijoihin.
Let us take living and working conditions on board ships: it is an evil anachronism that a whole range of social and employment protection regulations do not apply to seafarers.
FinnishOn tarpeen laajentaa tätä järjestelmää sekä myös investoida ihmisiin, siis ihmisiin laivoilla, ihmisiin maissa, valvontaa suorittaviin henkilöihin sekä laivojen miehistöihin.
It is necessary to develop that system and especially to invest in people, people on board ships, people on shore, people who implement the checks and people who make up the ships' crews.
FinnishOnko tosiaankin tarkoituksena lähettää laivoilla ja muilla kulkuneuvoilla unionin porteille saapuneet ihmiset takaisin sinne, missä he hädin tuskin ovat pystyneet pelastamaan henkensä?
Does one really intend that people who have arrived at Europe's gates by land and sea should then be sent back to the places from which they have managed to escape with their bare lives?
FinnishEntisaikojen orjakauppaa saatettiin harjoittaa niin kauan, kun ei ymmärretty, että myös niillä ihmisillä, joita kuljetettiin laivoilla Afrikan maista kaikkiin maailman maihin, oli ihmisarvo.
People were able to participate in the slave trade of the past as long as they did not think that the people being shipped from African countries to countries around the world had any humanity.

Other dictionary words

Finnish
  • laivoilla

Have a look at the Dutch-English dictionary by bab.la.