"laivoja" English translation

FI

"laivoja" in English

See the example sentences for the use of "laivoja" in context.

Context sentences for "laivoja" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTiedämme hyvin, että vastuullisia ovat varustamot, joilla on huonokuntoisia laivoja.
Firstly, we know very well, the shipowners, who have ships in bad condition.
FinnishKyproksen laivoja ja lentokoneita ei edelleenkään päästetä Turkin alueelle.
Cypriot ships and aircraft are still not admitted to Turkey’s territory.
FinnishNe ovat voimakkaita laivoja, yhden laivan energia vastaa kaupungin käyttämää energiaa.
They are powerful ships: one ship' s energy is equivalent to that used by a whole city.
FinnishLaivoja voidaan aivan hyvin ostaa Aasiasta; niitä ei tarvitse välttämättä ostaa Euroopasta.
Ships can easily be bought in Asia and do not necessarily have to be bought in Europe.
FinnishMonet lapset romuttavat laivoja, koska heidän on helppoa mahtua pieniin tiloihin.
Many children are used to dismantle the ships because it is easy for them to get into small spaces.
FinnishKaikkia tällä alueella toimivia eurooppalaisia laivoja voidaan valvoa satelliitin välityksellä.
All European vessels operating in this area can be monitored by satellite.
FinnishSellaisen strategian puute, jolla laivoja palautetaan kansallisen lipun alle, on erittäin vaarallista.
The lack of a strategy to return ships to national colours is extremely dangerous.
FinnishKun laivoja myydään noin 20 prosenttia alle kustannusten, kyse on ilman muuta polkumyynnistä.
If ships are sold at approximately 20% below cost price, then this is a sure case of dumping.
FinnishTämä on johtanut siihen, että muutamia kymmeniä laivoja on otettu taas Hollannin lipun alle.
As a result a few dozen vessels have returned to the Dutch flag.
FinnishPyydän, ettette myy meille lentokoneita, laivoja ja panssarialuksia.
Please, I beg you, do not sell us planes, boats or tanks.
FinnishMeidän on tulevaisuudessa estettävä laivoja purkamasta lisää jätettä.
We must prevent vessels from dumping more in future.
FinnishLisäksi on laadittava säännöt laivoja vastaanottaville hätäsatamille tai turvapaikoille maksettavista korvauksista.
We must also have a compensation rule for ports or places of refuge that take in ships.
FinnishEU ei omista laivoja eikä yksikään niistä purjehdi EU:n lipun alla.
The EU possesses no ships and none are flagged EU.
FinnishKuten parlamentin jäsenet ovat jo tämän keskustelun aikana todenneet, tämä ei koske aluevesien kautta kulkevia laivoja.
As Members have already said in this debate, this does not cover the transitting ships.
FinnishMe tarvitsemme tietenkin kaksoislaidoituksella varustettuja laivoja.
Of course, we need double-hulled vessels.
FinnishTästä on kyse monilla telakoilla Euroopassa erityisesti korkean teknologian laivoja koskevalla alalla.
That is the case for many shipyards in Europe, particularly in the sector of technologically sophisticated vessels.
FinnishIlman puhtaampia autoja, laivoja, maataloutta ja teollisuutta ilmanlaatua koskevat standardit jäävät paperitiikeriksi.
Without cleaner cars, ships, agriculture and industry the air-quality standards will remain a paper tiger.
FinnishSe pitää kiinni malthusilaisesta taktiikastaan romuttaen laivoja ja jopa kieltäytyen rahoittamasta nykyaikaistamistoimia.
It persists in its Malthusianism tactics by scrapping boats and even by refusing to fund modernisation.
FinnishEnsinnäkin sen varmistamiseksi, että laivoja ei lastata liian täyteen - ja ikävä kyllä näin tehdään joissakin jäsenvaltioissa.
Firstly, to ensure that ships are not overloaded - and sadly that is the case in some Member States.
FinnishEuroopan rannikoilla on nähty viime vuosina usein kaatuneita laivoja, joissa matkusti epäonnisia turvapaikanhakijoita.
Capsized ships with unfortunate asylum seekers before the European coasts were, in recent years, a regular occurrence.

Other dictionary words

Finnish
  • laivoja

Search for more words in the German-English dictionary.