"lajeista" English translation

FI

"lajeista" in English

See the example sentences for the use of "lajeista" in context.

Context sentences for "lajeista" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSiinä esitetään luettelo uhanalaisista lajeista neljässä liitteessä (A, B, C ja D).
It establishes a list of endangered species in four annexes (A, B, C and D).
FinnishTutkijat arvioivat, että 15-40 prosenttia lajeista saattaa hävitä 2000-luvun loppuun mennessä.
Scientists estimate that 15-40% of species may disappear by the end of the 21st century.
FinnishYhteisö maksaa näistä lajeista siitä huolimatta, että niitä ei saada saaliiksi.
The Community pays for these although nothing is caught.
FinnishKultakonna on näistä lajeista kaikkien mieleenpainuvin, vaikkei ehkä kaikkien maineikkain.
The golden toad is the most memorable of these species, although probably not the most deserving.
FinnishOlen samaa mieltä jäsen Evansin kanssa CITES-sopimuksessa luetelluista lajeista.
I agree with Mr Evans about CITES-listed species.
FinnishVain noin 15 % tunnetuista lajeista on tutkittu kyllin hyvin arvioidaksemme niiden merkittävyyttä.
Only about 15 percent of the known species have been studied well enough to evaluate their status.
FinnishArvoisa puhemies, keskustelemme tänään uhanalaisista lajeista.
on behalf of the EFD Group. - (DA) Mr President, we are here today to talk about endangered species.
FinnishHomo sapiens tuottaa kaikista lajeista eniten jätettä.
Homo sapiens produces the most waste of all the biological species.
FinnishTällainen moderni orjakauppa on yksi kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden tuottoisimmista lajeista.
This kind of modern slavery is one of the most lucrative kinds of international organised crime.
FinnishMetsiä, jotka asuttavat suurinta osaa lajeista, uhkaa muun muassa korruptio ja piittaamattomuus.
Forests, which contain the majority of species, are threatened by corruption and indifference, among other things.
FinnishTurskien tilalle ovat tulleet katkaravut, jotka ovat nykyään yksi eniten pyydetyistä lajeista Brittien saarilla.
But their place has been taken by prawns, now one of the biggest fisheries around the British Isles.
FinnishTänään tehty päätös näyttää vihreää valoa vieraista lajeista peräisin olevien geenien teolliselle sekoittamiselle ja mutaatiolle.
Today's decision gives the green light for the industrialized mixing and mutation of genes from unrelated species.
FinnishErimielisyyksiä on esimerkiksi siitä, miten ilmastonmuutosta tulisi torjua, ja erityisesti tavoitteiden lajeista ja luonteesta.
For instance, there is disagreement on how to combat climate change, and in particular the type and nature of the targets.
FinnishMaailman luonnonsuojeluliiton IUCN:n punaisen listan mukaan hyvin tutkituissa ryhmissä 12-52:ta prosenttia lajeista uhkaa sukupuutto.
Within well-studied groups, between 12% and 52% of species are threatened with extinction, according to the IUCN Red List.
FinnishJos haluatte esimerkkejä uhanalaisista lajeista, niistä on paljon epäilyttäviä tilastoja - otetaanpa esimerkiksi jääkarhut.
If you want examples of species which are disappearing, there are a lot of dodgy statistics out there - take polar bears as an example.
FinnishTiedämme tai kuvittelemme puhuvamme kaikki samasta asiasta – ensi sijassa uhanalaisista lajeista ja erityisesti suurista ihmisapinoista.
We know or believe that we are all talking about the same thing: primarily, endangered species, in particular the great apes.
FinnishMaailmanlaajuinen kalastuslaivaston pienentäminen on näin ollen riippuvainen laivaston rakenteesta, kalastettavista lajeista ja käytetyistä menetelmistä.
Thus, the overall reduction of the fleet depended on its structure, the species fished and the techniques employed.
FinnishKansainväliset järjestöt ovat arvelleet, että jotkin näistä lajeista kärsisivät liikakalastuksesta, ja siksi tämä on entistä välttämättömämpää.
The possibility raised by international organisations of some of these species suffering from overfishing reinforces this need.
FinnishKieltäkäämme siis eläinkokeet silloin, kun vaihtoehtoisia menetelmiä on olemassa ja kun on kyse uhanalaisista lajeista.
Let us therefore say yes to the abolition of tests on animals, where alternative methods are authorised or when there are species threatened with extinction.
FinnishMietinnössä kerrotaan ennalta arvaamattoman suurista lämpöaalloista ja jopa 70 prosentin lajeista olevan vaarassa hävitä ilmastonmuutoksen ansiosta.
The report talks about heat waves of unprecedented magnitude and about species extinction of up to 70% being caused by climate change.

Other dictionary words

Finnish
  • lajeista

In the English-Turkish dictionary you will find more translations.