FI

laji {noun}

volume_up
Se on ensimmäinen solidaarisuuden laji, jota meidän osoitettava.
That is the first kind of solidarity that we must have.
kind: music artist: (Beethoven OR Mozart)
Type the kind of file you're looking for.
Tonnikala on ollut jo kauan uhanalainen laji laajan liikakalastuksen takia.
Bluefin tuna has been an endangered species for a long time following massive overfishing.
Turska on maailmanlaajuisesti toiseksi suosituin laji.
At global level, cod is the second most popular species.
Neljään miljoonaan vuoteen tunnumme olleen ainoa laji, jolla on tämä lahja.
We seem to be the only species in four billion years to have this gift.
Niihin vaikuttavat liikenteen laji: matkustajat, autot, tavaroiden kuljetus jne.
It depends on the type of traffic considered: foot passengers, cars, transportation of goods and so on.
Type the kind of file you're looking for.
Ympäristövahinkojen korvaaminen toteutetaan eri tavoin riippuen vahingon lajista:
Environmental damage may be remedied in different ways depending on the type of damage:
Elokuva on turmeltuvassa tallennusmuodossa esitettävä taiteen laji, minkä vuoksi tarvitaan viranomaisten myönteisiä, nopeita ja tehokkaita toimia sen säilyttämiseksi.
Cinematography is an art form contained on a fragile medium, which therefore requires positive, quick and effective action from the public authorities to ensure its preservation.
laji
Yhteisön kasvinjalostajanoikeus on voimassa 25 tai 30 vuotta riippuen lajista.
A Community plant variety right is valid for 25 or 30 years, depending on the species.
Ainoastaan EU: n yhteisessä lajiluettelossa olevia kasveja saa myydä; jotta jokin laji pääsee tähän luetteloon vaaditaan, että sillä on omistaja.
For a variety to get onto the list it needs to have an owner.

Context sentences for "laji" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

FinnishUseimmiten olen onnellinen, koska se on mielestäni planeettamme onnellisin laji.
And I'm happy most of the time, because I think this is the happiest species on the planet.
FinnishNeljään miljoonaan vuoteen tunnumme olleen ainoa laji, jolla on tämä lahja.
We seem to be the only species in four billion years to have this gift.
FinnishTonnikala on ollut jo kauan uhanalainen laji laajan liikakalastuksen takia.
Bluefin tuna has been an endangered species for a long time following massive overfishing.
FinnishOlemme ainoa laji varustettuna täysin kehittyneillä moraalisilla tuntemuksilla.
We're the only creatures with fully developed moral sentiments.
FinnishLaji täyttää siis CITES-sopimuksen liitteeseen I sisällyttämistä koskevat kriteerit.
It therefore meets the criteria for listing in CITES Appendix I.
FinnishNiihin vaikuttavat liikenteen laji: matkustajat, autot, tavaroiden kuljetus jne.
It depends on the type of traffic considered: foot passengers, cars, transportation of goods and so on.
FinnishTeollisuuspamppujen uhanalainen laji on korvattu synkästi puhuvilla kolikkokoneilla.
The endangered species of captains of industry has now been replaced by sombre-talking slot machines.
FinnishKalat ovat ympäriinsä liikkuva laji eikä erottelu ole Lissabonin sopimuksen mukainen.
Fish are a transient species, they move around, and this separation is not in accord with the Lisbon Treaty.
FinnishLaji on kuolemassa sukupuuttoon, vaikka kyseinen elin on perustettu olevinaan suojelemaan tonnikalaa!
We are facing extinction and you have a body which is set up supposedly to look after the tuna!
FinnishTämä on hyvin kaunis laji nimeltään Crocothemis servilia.
This is a very beautiful species, it's called the Oriental Scarlet.
FinnishOn päivänselvää, että tämä laji on vaarassa kuolla sukupuuttoon, jollei ryhdytä päättäväisiin toimiin.
It is crystal clear that the species is under threat of extinction unless decisive action is taken.
FinnishSe on ensimmäinen solidaarisuuden laji, jota meidän osoitettava.
That is the first kind of solidarity that we must have.
Finnish. - (NL) Arvoisa puhemies, hylkeet ovat olleet uhanalainen laji jo vuosia.
on behalf of the GUE/NGL Group. - (NL) Mr President, seals have been a threatened animal species for years.
FinnishSe ei ole sukupuuttoon tuomittu laji.
The automotive industry in Europe is by no means a dinosaur, it is not a species doomed to extinction.
FinnishTässäkin on tärkeää, että laji elpyy, eikä se, miten pyyntiponnistusta vähennetään.
Once again, the important thing is that the species recovers, rather than how the reduction of the fishing effort is achieved.
FinnishTurska on maailmanlaajuisesti toiseksi suosituin laji.
At global level, cod is the second most popular species.
FinnishNe eivät ole uhanalainen laji - jopa WWF sanoo niin.
They are not an endangered species - even the WWF says so.
FinnishHeidän metsästäjänsä pystyivät haistamaan eläimen virtsan 40 askeleen päästä ja kertomaan, mikä laji sen oli jättänyt.
Their hunters could smell animal urine at 40 paces and tell you what species left it behind.
Finnish. - (FR) Eurooppalaiset ovat katoava laji.
in writing. - (FR) Europeans are a disappearing species.
FinnishNäin tapahtuu, vaikka tämä laji sopisi erinomaisesti kulutukseen.