"lajien" English translation

FI

"lajien" in English

See the example sentences for the use of "lajien" in context.

Context sentences for "lajien" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMuissa tapauksissa tiettyjen lajien säilyminen on nykyisin veitsenterällä.
In other cases, the survival of certain species is now balanced on a knife edge.
FinnishLajien elinympäristö on muuttunut rajusti, eivätkä ne voi selvitä siitä.
They are facing a radical change to their environment and therefore cannot survive.
FinnishOn selvää, että turskaa voidaan saada sivusaaliiksi muiden lajien kalastuksen yhteydessä.
It is clear that cod can be a collateral catch when fishing for other species.
FinnishJäsenvaltiot voivat myös kieltää liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiden hallussapidon.
Member States may also prohibit the holding of specimens of species in Annex A.
FinnishSe on viime kädessä paras tapa optimoida kotoperäisten lajien tuotanto.
That, in fact, is the best way of optimising the production of native species.
FinnishKonferenssissa keskitytään jälleen yksittäisten lajien osalta norsuihin ja valaisiin.
Elephants and whales are again the individual species on which this conference focuses.
FinnishMeidän on kunnianhimoisesti vaadittava kaikkien uhanalaisten lajien suojelua.
We must be ambitious and demand the protection of all species threatened with extinction.
FinnishValitettavasti EU on yksi luonnonvaraisten lajien laittoman kaupan päämarkkina-alueista.
Unfortunately, the EU is one of the main markets for the illegal trade in wild species.
FinnishSillä pyritään estämään näiden lajien liiallinen hyödyntäminen kansainvälisessä kaupassa.
It aims to prevent the excessive exploitation of these species for international trade.
FinnishEräiden uhanalaisten lajien kuljettamista maasta toiseen valvotaan kuitenkin tarkasti.
But there are strict controls on the movement of some threatened species between countries.
FinnishLiitteessä A lueteltujen lajien yksilöiden ostaminen tai niillä käytävä kauppa on kielletty.
The purchase of or trade in specimens of species in Annex A is prohibited.
FinnishPidän tätä konferenssia ratkaisevan tärkeänä useiden lajien säilymisen ja kestävyyden kannalta.
I see this conference as crucial to the survival and sustainability of many species.
FinnishMonien lajien haavoittuvuus huomioon ottaen CITES on erittäin tärkeä.
Given the vulnerability of many species, CITES is of acute importance.
FinnishUhanalaisten lajien yksilöiden vienti tai jälleenvienti edellyttää
The export or re-export of specimens of endangered species is subject to:
FinnishEhkä vielä tuomittavampaa, jos ilmastonmuutoksen kieltäminen jatkuu, on lajien tuhoutuminen.
What may be more reprehensible, if climate denial continues, is extermination of species.
FinnishKyse on luonnon rikkauden, arvokkaiden maisemien ja hienojen lajien säilyttämisestä.
It is about the conservation of the natural resources, valuable landscapes and endangered species.
FinnishLajien suojeleminen on siis aivan selkeästi asia, joka vaikuttaa hyvin moneen politiikan alaan.
Protecting species is thus quite clearly a matter that affects a number of policy areas.
FinnishKannatan tavoitetta tehostaa lajien suojelua, mitä meidän kaikkien olisi kannatettava.
I applaud the objective of increasing efficiency in protecting fish species, as all of us must do.
FinnishOn myös taattava lajien monimuotoisuus ja suojeltava meriä ja järviä tuhoutumasta.
This is also about guaranteeing biodiversity and protecting the seas and lakes from becoming polluted.
FinnishTulokaslajien ja paikallisesti esiintymättömien lajien käyttö vesiviljelyssä (
Use of alien and locally absent species in aquaculture (

Other dictionary words

Finnish
  • lajien

Moreover, bab.la provides the English-Hungarian dictionary for more translations.