"lajin" English translation

FI

"lajin" in English

See the example sentences for the use of "lajin" in context.

Context sentences for "lajin" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKoska odotamme heidän olevan onnistuneita lisääntymisessä lajin jatkumisen kannalta.
Because we need them to be successful at reproducing to perpetuate the species.
FinnishVuoden 1992 jälkeen ei ole todistettu yhdenkään lajin metsästyksen olevan kestävää.
Since 1992 not a single one has been proved to be sustainably harvested.
FinnishMehiläisiin liittyvien tautien lisääntyminen vaarantaa lajin, mikä olisi tragedia.
The increase in bee-related diseases is endangering the species, which would be a tragedy.
FinnishPidän parhaana ja tarkoituksenmukaisimpana ratkaisuna lajin sisällyttämistä liitteeseen II.
In my view, the best and most appropriate way is to include it in Appendix II.
FinnishKäytämme työkaluja, teknologiaa ja kielitaitoa yhdessä toisen lajin kanssa.
So we're sharing tools and technology and language with another species.
FinnishOn tutkittava, mikä on lajin säilymisen edellyttämä vähimmäiskanta jäsenvaltioissa.
The minimum level required for preservation of the species in the Member States must be examined.
FinnishEläimiä ei saa enää ruokkia saman lajin eläimistä peräisin olevalla proteiinilla.
It will no longer be permitted to feed animals on protein derived from animals of the same species.
FinnishToivon todellakin, että avoimuus ja demokratia leviävät tämän lajin sisällä.
I certainly hope that transparency and democracy come into play.
FinnishToinen periaate on lajin sisällä tapahtuvan kierrätyksen, niin kutsutun kannibalismin, kieltäminen.
Secondly, that intra-species recycling - known as 'cannibalism' - should be banned.
FinnishPuhumme nyt tietyn lajin tuhoamisesta - täydellisestä sukupuutosta.
What we are talking about is the wiping out - the total extinction - of a particular species.
FinnishEi ole mitään taloudellista syytä näiden tai minkään lajin suosimiseen.
There is no economic reason to favour one kind over another.
FinnishMiksi emme voisi osoittaa luonnonvaraisen linnun tai lajin vakautta ennen kuin kaupankäynti alkaa?
Why can we not establish the sustainability of a wild bird or a species before trade begins?
FinnishJos haluamme pelastaa tämän lajin, meidän on opittava siitä lisää.
If we want to save this species, we have to learn more about it.
FinnishHerra Schmid on eritellyt hyvin tarkasti tämän lajin rikollisuuden teknisiä edellytyksiä.
Mr Schmid has completed a very precise analysis of the technical pre-requisites for this type of crime.
FinnishSuuri ero on lajien välisen ja lajin sisäisen genetiikan välillä.
There is a big difference between transgenesis and cisgenesis.
FinnishMinulla on tänään huonoja uutisia: olemme menettäneet ensimmäisen lajin suojeltujen lajien listalta.
I have sad news tonight. We have now lost the first species on our list of protected species.
FinnishTämä on tärkeää merianturoiden poikasten kohdalla, sillä tämän lajin eloonjäämisaste on hyvin korkea.
This is important in the case of juvenile sole, as this species has a very high survival rate.
FinnishMiten he näkevät tällä hetkellä hallitsevan lajin - eli meidät?
How do they see the currently dominant species - that is us?
FinnishKaikki jalkapallon osapuolet on saatava mukaan yhteistyöhön puolustamaan lajin tahriintunutta mainetta.
All those involved in football need to work together to defend the sport's tarnished reputation.
FinnishMeidän täytyy sanoa " ei" ihmisarvon, lajin kunnioituksen ja yhtäläisyyden periaatteen nimissä.
We must say 'no' , for the sake of human dignity, respect for the species and the principle of equality.

Other dictionary words

Finnish
  • lajin

Do you want to translate into other languages? Have a look at our German-English dictionary.