"lajissaan" English translation

FI

"lajissaan" in English

See the example sentences for the use of "lajissaan" in context.

Context sentences for "lajissaan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTurkki on kansallisvaltio, yksi viimeisiä lajissaan, yksi vahvimpia ja tietoisimpia.
Turkey is a nation-state, one of the last of its kind, one of the strongest and one of the most aware.
FinnishKyseinen selvitys oli lajissaan ensimmäinen asiakirja, josta on keskusteltu.
This was first document of its kind to have been debated.
FinnishTämä ei valitettavasti ole ainoa onnettomuus lajissaan.
Unfortunately, this was not an isolated incident.
FinnishSe oli lajissaan neljäs vierailu neljän vuoden aikana.
It was the fourth such visit in four years.
FinnishTämä unkarilaisvähemmistön jäseneen kyseisessä Serbian maakunnassa kohdistunut hyökkäys ei suinkaan ole ainoa lajissaan.
This offence against a Member of the Hungarian minority in the Serbian province is by no means an isolated incident.
FinnishTämä on keskustelu, joka piti käydä, arvoisat kollegat, ja valitettavasti uskon, että se ei ole ainoa lajissaan.
This is a debate that had to take place, ladies and gentlemen, and unfortunately, I think it will not be the last of its kind.
FinnishJos näin oli, olkoon se viimeinen lajissaan.
FinnishArvoisa puhemies, kollegat, tämä vuosikertomus on ensimmäinen lajissaan ja siinä mielessä olemme tekemisissä ennakkotapauksen kanssa.
Mr President, ladies and gentlemen, this annual report is the first of its kind and in that sense we are dealing with something new.
FinnishSyvänmerenkalastus - tämä lajissaan ainutlaatuinen ala - osoittaa todeksi säännön, joka mukaan työaikadirektiiviin liittyy käytännön ongelmia.
Deep sea fishing -here is an area unique in its case which proves the rule that this working time directive is fraught with practical problems.
FinnishMeidän on vakuutettava, että kaikki naisiin kohdistuva väkivalta on itsessään (omassa lajissaan) riittävä peruste turvapaikkaoikeuden ja pakolaisaseman myöntämiselle.
We must reaffirm that any violence against women is in itself sufficient grounds, for granting the right to asylum and refugee status.
FinnishLuotamme kuitenkin siihen, että tämä puute jää lajissaan viimeiseksi eikä sama virhe toistu komission tulevissa lainsäädäntöehdotuksissa.
We confidently assume, however, that this is the last such omission and that the same mistake will not be repeated in future legislative proposals from the Commission.
FinnishTässä yhteydessä hallitus esittää EU:n painostuksesta ja kannustuksesta taas uutta edellä mainittuja säästötoimenpiteitä sisältävää pakettia - neljättä lajissaan.
It is in this context that the government, with pressure and applause from the EU, is tabling another package of aforementioned austerity measures - the fourth.
FinnishAlankomaalaisten virkamiesten eläkerahasto on 150 miljardin euron omaisuudellaan lajissaan suurin institutionaalinen sijoittaja kansainvälisillä pääomamarkkinoilla.
With a capacity of over EUR 150 billion, the pension fund of Dutch civil servants is the largest institutional investor of its kind within the international capital market.
Finnish   – Arvoisa puhemies, äänestin jäsen Eurlingsin laatiman mietinnön puolesta, sillä se on mielestäni hyvä, ratkaisevan tärkeä mietintö ja tähän mennessä paras lajissaan.
   – Mr President, I voted for the adoption of the Eurlings report in the belief that it was good, critical, and the best report of this kind to have been put before us to date.

Other dictionary words

Finnish
  • lajissaan

Have a look at the English-Portuguese dictionary by bab.la.