"lakanneet" English translation

FI

"lakanneet" in English

See the example sentences for the use of "lakanneet" in context.

Context sentences for "lakanneet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishGeorgian kansalaiset ovat lakanneet pitämästä maataan entisen neuvostoblokin maana.
Georgian citizens have stopped thinking of their state and country as a post-Soviet state.
FinnishÄänestyksen jälkeen turkkilaisten provokaatiot eivät ole lakanneet.
Since that vote, there has been no end to the provocations on the part of the Turks.
FinnishToistaiseksi nämä periaatteet eivät ole kuitenkaan lakanneet olemasta muuta kuin hyviä aikomuksia.
These principles, however, have yet to be anything more than good intentions.
FinnishTalouselämän jotkin muut osat ovat myös lakanneet toimimasta normaalisti.
Other sectors of the economy too have ground to a halt.
FinnishOlimme lopultakin lakanneet pelkäämästä, olimme kulkemassa kohti eurooppalaisen valtion luomista.
At last we had stopped being afraid and were marching towards the creation of a European state.
FinnishViime vuosina maiden lahjoitukset eivät ole ainoastaan lakanneet kasvamasta, vaan pienenevät.
In recent years, not only are donations from these countries not increasing, but they are going down.
FinnishTämän lisäksi sisäiset aseelliset konfliktit ovat lakanneet ja suhteemme Kreikkaan ovat parantuneet."
In addition, the internal armed conflict has ceased and our relations with Greece have improved" .
FinnishJulistusten ja todellisuuden välinen ero on niin suuri, että valitsijat ovat lakanneet kuuntelemasta.
There is such an enormous difference between the propaganda and reality that the voters have stopped listening.
FinnishKumpikin on keskittynyt eri painopisteisiin, ja olemme monellakin tapaa lakanneet ymmärtämästä toistemme huolenaiheita.
Each of us has focused on different priorities and, in many ways, we have ceased to understand each other's concerns.
FinnishSen vuoksi Kiinassa on ryhmä ajattelevia ihmisiä, kuten Hu Jia, jotka eivät ole koskaan lakanneet etsimästä totuutta.
That is why there is a group of thinking people, like Hu Jia, in China who have never abandoned their quest for the truth.
FinnishYhteisön tuomioistuimen ja komission päätösten ansiosta linjakonferenssit ovat itse asiassa lakanneet olemasta kartelleja.
As a result of the Court of Justice’s and the Commission’s decisions, maritime conferences have in fact ceased to be cartels.
FinnishEmme ole lakanneet toivomasta, että tämän strategian edistämiseksi ryhdytään todellisiin toimiin sen sijaan, että vain puhutaan entistä enemmän.
We have not abandoned hope that there will be real action about this strategy rather than just even more talk.
FinnishLisäksi monet kaupungit ovat poistaneet käytöstä astioita, joihin näitä jätteitä voidaan lajitella, tai ovat lakanneet tyhjentämästä niitä.
In addition, many cities have done away with the containers into which it can be sorted, or have ceased emptying them.
FinnishEmme ole missään vaiheessa lakanneet tuomasta asiaa julki, ja olemme aina onnistuneet saamaan asialle muiden parlamenttien ja ihmisoikeusjärjestöjen tuen.
We have never ceased from speaking out and winning support from parliaments and human rights organisations.
FinnishKun vihamielisyydet ovat lakanneet, pidän tärkeänä sitä, että kokonaisvaltaiseen rauhaan tähtääviä neuvotteluja jatketaan mahdollisimman pian.
Once hostilities have stopped, I think it will be important to resume talks aimed at a comprehensive peace as soon as possible.
FinnishJärki ei kuitenkaan ole yksinkertaisesti loppunut Euroopasta, vaan vastuullisissa viroissa olevat ihmiset olevat lakanneet olemasta järkeviä.
But common sense has not simply ceased to prevail in Europe - people in positions of responsibility have stopped behaving sensibly.
FinnishKustannukset eivät ole kuitenkaan samalla lakanneet kasvamasta. Lisäksi meidän on hyvin vaikea myöntää, että ehkäiseminen maksaa paljon vähemmän kuin hoitaminen.
At the same time, however, costs have not stopped rising, yet we have a great deal of trouble admitting that prevention costs much less than cure.
FinnishEtte pääse irti menneisyydestänne, ja se on niiden menneisyyttä, jotka eivät koskaan ole lakanneet käyttämästä valheita hyväkseen leimatakseen poliittiset vastustajansa vaarallisiksi.
Your history follows you and it is the history of those who have never given up using lies as a way of branding their political opponent as dangerous.
FinnishTämä ehdotus on muille hakijavaltioille esitettyjen ehdotusten kaltainen, ja kun se pannaan täytäntöön, sillä korvataan ne rahoituspöytäkirjat, jotka ovat lakanneet olemasta voimassa.
This proposal is similar to the proposal submitted for other candidate countries and, once it is implemented, will replace the financial protocols which have now expired.
FinnishJotkin valtiot näyttävät kuitenkin viime aikoina hieman järkiintyneen: ne ovat lakanneet hyväksymästä liian löyhiä tekstejä esimerkiksi pakolaisten asemasta ja toissijaisesta suojelusta.
However, some States seem to have been showing a new lucidity recently: they are putting a brake on lax texts, on the status of refugees and subsidiary protection, for example.

Other dictionary words

Finnish
  • lakanneet

More translations in the English-Swedish dictionary.