"lakeja" English translation

FI

"lakeja" in English

See the example sentences for the use of "lakeja" in context.

Context sentences for "lakeja" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishNyt komissio pakottaa Orbánin hallitusta tarkistamaan kohua herättäneitä lakeja.
Now the Commission is forcing the Orbán government to amend the scandalous laws.
FinnishMeidän ei pitäisi tulla tänne Strasbourgin ja Brysselin turviin säätämään lakeja.
We should not come here and legislate from the safety of Strasbourg and Brussels.
FinnishTerrorisminvastainen sota on myös lakien sotaa lakeja vastaan nousevia vastaan.”
The war against terrorism is also law's war against those who rise up against it.'
FinnishEU-lait ovat oikeusasioissa synteettisiä lakeja puolelle miljardille kansalaisille.
EU laws are synthetic laws used in matters of justice for half a billion people.
FinnishTärkeimpiä naisia koskevia lakeja kutsutaan siviilisäätyä koskeviksi laeiksi.
The most important laws on women are those making up what is known as civil law.
FinnishRomania tarvitsee muutoksia ja monia uusia lakeja ympäristönsuojelun alalla.
Romania needs reforms and many new laws in the area of environmental protection.
FinnishMyös Haiti on maa, jossa ei noudateta lakeja ja joka on tällä hetkellä epävakaa.
Haiti is also a country which also remains lawless and unstable at present.
FinnishOn olemassa hyviä lakeja, joilla voidaan käsitellä kansainvälisiä lapsikaappauksia.
Good law exists to deal with the problem of transnationally abducted children.
FinnishOn todella ongelmallista säätää lakeja siitä, mitä jossakin toisessa maassa tapahtuu.
It is a real problem to legislate here for what is going on in another country.
FinnishDirektiivillä keskitytään kodifioimaan lakeja muuttamatta niiden nykyistä sisältöä.
The directive concentrates on codifying laws without amending their actual content.
FinnishNoudattaako ja soveltaako tällainen maa lakeja, kun se on Euroopan unionin jäsen?
Will this society comply with and apply the law when it is part of the European Union?
FinnishToivon, että parlamentilla on pian mahdollisuus säätää eläkeasioita koskevia lakeja.
I hope that Parliament will soon have the authority to legislate on pensions.
FinnishTeknologia edistyy nopeammin kuin yksittäiset hallitukset voivat säätää lakeja.
Technology is proceeding faster than individual governments can legislate.
FinnishOn hyväksytty tärkeitä lakeja, myös ulkomaisista investoinneista ja yksityistämisestä.
Important laws have also been adopted on foreign investment and on privatisation.
FinnishPoliittinen tahto, oli se kuinka suuri tahansa, ei kumoa fysiikan lakeja.
The political will, as great as that may be, will not nullify any physical laws.
FinnishTätä silmällä pitäen on täysin epäasianmukaista, että tällä alalla on erilaisia lakeja.
In this context, it is wholly inappropriate to have different laws in this field.
FinnishTällä alalla lakia säätävien tahojen olisi säädettävä lakeja tätä silmällä pitäen.
Those who legislate in this area should do so with that principle in mind.
FinnishMeidän on varmistettava, että maat paitsi antavat lakeja myös soveltavat niitä.
We must ensure that the laws are not only adopted there but also applied.
FinnishTarvitsemme kuitenkin lakeja ja asetuksia kyseisen periaatteen toteuttamiseksi.
However, we need laws and regulations to make these principles a reality.
FinnishYksi seikka, jonka ihmisten täytyy oppia, on että matematiikan lakeja ei voi vastustaa.
The one thing they have to learn is that you cannot defy the laws of mathematics.

Other dictionary words

Finnish
  • lakeja

More translations in the English-Hindi dictionary.