"lakejaan" English translation

FI

"lakejaan" in English

See the example sentences for the use of "lakejaan" in context.

Context sentences for "lakejaan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishHerää kysymys, mitä Eurooppa tekee suojellakseen arvovaltaansa, lakejaan ja kansalaisiaan?
The question is, what is Europe doing to protect its authority, laws and citizens?
FinnishValtaosa jäsenvaltioista on joko jo muuttanut lakejaan tai sitoutunut muuttamaan niitä.
Most Member States have either already changed their laws or are committed to doing so.
FinnishOn loogista, että tiettyä valtaa käyttävä valtio soveltaa asiaan omia lakejaan.
There is a clear logic to the State which exercises a given power applying its own laws thereto.
FinnishMonet jäsenmaat ovat muuttaneet lakejaan niin, että naisiin kohdistuvasta väkivallasta on tehty rikos.
Most Member States have changed their laws so as to make violence against women a criminal act.
FinnishEhdokasmaiden on muutettava lakejaan toukokuuhun 2004 mennessä siten, että ne vastaavat uutta sääntelykehystä.
Accession countries will need to adapt their laws to comply with the new framework by May 2004.
FinnishEtiopian viranomaisten on noudatettava paitsi omia lakejaan myös kansainvälisiä ihmisoikeusnormeja.
The Ethiopian authorities have to respect not only their laws but also international human rights standards.
FinnishKehotan kollegoitani reagoimaan näihin omia lakejaan uhmaavien Venäjän viranomaisten mielivaltaisiin toimiin.
I invite my colleagues to react to these arbitrary actions by the Russian authorities, who blatantly defy their own laws.
Finnish   Haluan kysyä samaa kuin edellinen puhuja, sillä kyse on tapauksesta, jossa Venäjä rikkoo räikeästi omia lakejaan.
   I would like to ask the same thing as the previous speaker, because this represents a case in which Russia is in glaring violation of its own laws.
FinnishTämä asia ei koske vain yksittäisiä perheitä, vaan siinä on kyse siitä, miten unioni pohjimmiltaan kunnioittaa omia lakejaan ja perussopimuksiaan.
This issue goes far beyond individual families and goes right to the heart of the Union's respect for its own laws and treaties.
FinnishKuinka EU voi vakavissaan vaatia laillisuusperiaatteen ulottamista EU:n ulkopuolisiin valtioihin, kun EU jättää itse noudattamatta omia lakejaan?
How can the EU seriously call for the extension of the rule of law in non-member countries when the EU itself ignores its own laws?
FinnishJäsenvaltioita ei vaadita yhdenmukaistamaan kansallisia lakejaan, mutta valtiot voivat mukauttaa lakejaan niin, että ne tunnustetaan vastavuoroisesti.
Member States will not be required to harmonise their national laws, but they may adapt them so that they are mutually recognised.
FinnishTurkin hallitus ei voi odottaa, että Euroopan unioni madaltaisi kriteereitään tai vesittäisi Euroopan unionin sopimuksiin perustuvia lakejaan tai vaatimuksiaan.
Ankara cannot expect the Union to lower its standards or water down its laws and requirements based on the European treaties.
FinnishEU:n on missä tahansa turvallisuuteen perustuvassa kaupallisten tietojen yleisessä vaihdossa suojeltava voimakkaasti omia lakejaan ja periaatteitaan.
In any global framework for exchange of mass commercial data for security purposes, the EU must forcefully project its own laws and principles.
FinnishJäsenvaltioiden harkintavaltaan on kuitenkin aina jätettävä se, miten ne soveltavat omia lakejaan sen jälkeen, kun ovat laatineet tietyt vähimmäiskriteerit.
However, once we have laid down certain minimum criteria, it is still necessary to leave each Member State to decide how best to implement its own legislation.
FinnishImperialistiset maat pakottavat kolmannen maailman maat noudattamaan omia lakejaan, ja Yhdysvallat pakottaa pienemmät imperialistimahdit puolestaan noudattamaan omiaan.
The imperialist countries impose their law on third world countries and the United States impose their own, even on second-ranking imperialist powers.
FinnishOn häpeällistä, että 60 miljoonan ihmisen valtio käyttää lakejaan yrittääkseen työntää vastuunsa maalle, jonka asukasluku on alle puoli miljoonaa.
It is a disgrace that a country of a population 60 million uses its laws in an attempt at brushing off its responsibility onto a country with a population of less than half a million.
FinnishMiten varmistetaan, että WTO:n sopimuksiin osallistuvat maat noudattavat ainakin omia lakejaan ja sääntöjään, joilla säädellään työntekijöiden oikeuksia, palkkaa, ja niin edelleen.
How do we ensure that countries entering into agreements at the WTO observe, as a minimum, their own laws and rules governing workers' rights, wages etc.
FinnishKaikki alueen maat ovat muuttaneet lakejaan viime vuosina lopettaakseen tämän ihmisoikeuksia loukkaavan hyväksikäytön, ainoastaan Guatemala ei ole sitä vielä tehnyt.
All the countries in the region have amended their laws in recent years in order to eliminate this inhuman and exploitative practice, but Guatemala has not yet taken that step.
FinnishEgypti ei ole myöskään noudattanut kansainvälisiä sopimuksia tai Euroopan unionin kanssa tehtyjä sopimuksia tai edes omia lakejaan, joissa homoseksuaalisuus ei ole rikos.
Finally, Egypt has no respect either for international conventions or for agreements with the European Union or even for its own laws, under which homosexuality is not a crime.
FinnishOsoitukseksi tästä muistutan teille, että pyydämme ehdokasmaita muuttamaan paitsi lakejaan myös perustuslakejaan, jotta ne voitaisiin hyväksyä Euroopan unionin jäseniksi.
In order to demonstrate this, I remind you that we ask candidate countries to adapt not only their laws but also their constitutions in order to be admitted as members of the European Union.

Other dictionary words

Finnish
  • lakejaan

In the Vietnamese-English dictionary you will find more translations.