"lakialoite" English translation

FI

"lakialoite" in English

EN

FI lakialoite
volume_up
{noun}

1. law

lakialoite
volume_up
bill {noun}
USA: ssa on valmisteltu lakialoite Burman-vastaisista toimista.
In USA, a proposed bill has been drawn up for action to be taken against Burma.
Etelä-Koreassa on tehty lakialoite, jonka 155 parlamentin 273 jäsenestä on allekirjoittanut.
In South Korea there has been a bill, which was signed by 155 of the 273 representatives.
Komission on käytettävä aloiteoikeuttaan ja laadittava lakialoite pian uudelleenjärjestäytymisen jälkeen.
The Commission should exercise its right of initiative and draft a bill very soon after the reorganisation.

Context sentences for "lakialoite" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishNämä ovat tosiasioita, eikä mikään lakiteksti tai lakialoite voi kumota niitä.
These are facts, and no legal text or proposed legislation can contradict them.
FinnishKyseessä voi olla polittiinen selonteko, komission tekemä suositus tai lakialoite.
It may be a political statement, a recommendation from the Commission or an actual law initiative.
FinnishLiettuan lakialoite, joka on äänestyksen alaisessa päätöslauselmassamme käännetty huonosti, ei ole vielä mennyt läpi.
The Lithuanian law, which was badly translated in the resolution which we are to vote on, has not yet been passed.
FinnishKomissio esitti ensimmäisen lakialoite-ehdotuksen tällä alalla, joka koskee oikeutta perheiden yhdistämiseen.
The Commission has put forward the first draft of a legislative initiative in this field, which concerns the right to family reunification.
FinnishKomissio katsoo, että kysymyksessä mainittu Tanskan lakialoite on vastedes edellä mainittujen määräysten mukainen.
The Commission takes the view that a draft law in Denmark covering the subject you have raised, now matches the above-mentioned provisions.
FinnishNäyttää yhä siltä, että uusi lakialoite on liian epäselvä yrityksille, jotta voitaisiin saada aikaan vastuulliset pakkausmerkinnät.
It looks as if the recent draft regulation is too unclear for industry to be able to start labelling products in a responsible way.
FinnishLainsäädäntöyritykset mallien oikeudellisesta suojasta ovat vanhoja, koska ensimmäinen yhteisön lakialoite on vuodelta 1993.
There is nothing new about attempts to legislate on the legal protection of designs and models, the first proposal for Community legislation dating back to 1993.
FinnishTämä lakialoite poikkeaa kuitenkin niistä, sillä, kuten jäsen Cashman totesi, se pakottaa kansalaiset ilmiantamaan homoseksuaaliset teot 24 tunnin kuluessa.
However, this one is exceptional because, as Mr Cashman was saying, it forces citizens to report homosexual acts within 24 hours.
FinnishVaikka lakialoite, jolla torjutaan terrorismimyönteisen propagandan leviämistä Internetissä, on tärkeä, tämä on myös hyvin arkaluontoinen asia.
So, notwithstanding the importance of a legislative initiative against the circulation of pro-terrorist propaganda on the Internet, this is also a highly sensitive issue.
FinnishTämänkaltainen lakialoite voisi haitata mahdollisia pääomasijoituksia myöntämällä liian suuren vallan yhtiöille, jotka voivat joutua julkisen ostotarjouksen kohteeksi.
A draft law such as this could obstruct ’s potential capital transactions by granting excessive powers to companies that are subject to a takeover bid.
FinnishLisäksi aikana, jolloin joudumme todistamaan homoseksuaaleihin kohdistuvaa väkivaltaa ja vihaa, tämä lakialoite kannustaa kriminalisoimaan homoseksuaalisuuden ja kehottaa väkivaltaan.
Furthermore, at a time when we are witnessing acts of violence and aggression towards homosexuals, this is an incitement to criminalising homosexuality and a call for violence.
FinnishEuroopan unionilla on velvollisuus vähintäänkin tehdä lakialoite, jolla lujitetaan siviili-ilmailualan teknisten ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamista koskevaa sääntelykehystä.
The European Union is obliged at the very least to initiate legislation to strengthen the legal framework for harmonising technical and administrative procedures in the civil aviation sector.