"lakiehdotus" English translation

FI

"lakiehdotus" in English

EN
FI

lakiehdotus {noun}

volume_up
lakiehdotus (also: seteli, nokka, lasku, juliste)
Euroopan unionin tehtävänä on arvioida tilannetta, hyväksytään lakiehdotus tarkistuksineen tai ei.
It must be up to the European Union to assess the situation if the bill is adopted with or without amendments.
Lakiehdotus poikkeaa täysin Coryn suosituksista sekä siitä, mitä sekä Irlannin että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ovat sopineet.
This bill is a wholesale departure from both Irish and British Government agreements and the Cory recommendations.
Lakiehdotus on luonnollisesti keskeisten kansalaisoikeuksien ja -vapauksien vastainen, ja se on selkeästi erästä kansanosaa syrjivä.
The bill obviously infringes fundamental civil rights and freedoms, and it clearly discriminates against a section of the population.

Context sentences for "lakiehdotus" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishItse asiassa tämä lakiehdotus tai lainsäädäntöehdotus kuvaa mielestäni EU:ta parhaimmillaan.
In actual fact, I see this draft Act or legislation as an example of the EU at its best.
FinnishEi ole epäilystäkään siitä, etteikö tämä lakiehdotus kaatuisi.
Be in no doubt about that, this legislation would fall.
FinnishLakiehdotus on jo olemassa, ja olen varma, että Kroatia hyväksyy sen ja soveltaa sitä sopivalla tavalla.
There is already draft legislation, and I am convinced that Croatia will adopt this and implement it appropriately.
FinnishTänään käsiteltävä lakiehdotus on uusi merkkipaalu.
Today' s legislation sets a new milestone.
FinnishJos keskustelun kohteena oleva lakiehdotus hyväksytään, Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja sisällytetään EU:n lainsäädäntöön.
With the adoption of the proposed law we are now debating, the Cartagena Protocol will become EU law.
FinnishSeuraavaksi lakiehdotus siirtyy neuvostolle.
FinnishOlisi ollut parempi, jos molemmat osapuolet olisivat pitäytyneet alkuperäisissä kannoissaan ja lakiehdotus olisi rauennut.
It would have been much better for both parties to have kept their original positions and for the legislation to have fallen.
FinnishKäsiteltävänämme on lakiehdotus, jolla pyritään suojaamaan kaupalliset edut aiheuttamatta vaaraa kuluttajille ja ympäristölle.
What we have here is a legislative proposal aimed at protecting commercial interests without risk to consumers and the environment.
FinnishKatsooko neuvosto, että Tanskan lakiehdotus rajoittaa unionin kansalaisten vapaata liikkuvuutta ollen näin ristiriidassa EU:n oikeuden kanssa?
Does the Council consider that this draft Danish law restricts the freedom of movement for EU citizens and is thus incompatible with EU law?
FinnishHaluan kuitenkin muistuttaa siitä, että Alankomaiden lakiehdotus lääkärin avustamasta itsemurhasta herättää vakavaa huolta monissa maissa.
I would nonetheless remind you that the new draft law in the Netherlands concerning medically assisted suicides is a source of serious concern in many countries.
FinnishOlen nyt komission puolesta esittänyt vakuutuksia, joiden perusteella odotan, että tämä erittäin kiireellinen lakiehdotus hyväksytään mitä pikimmiten.
On the basis of the assurances I have now given on behalf of the Commission, I look forward to this very urgent draft law's being adopted as soon as possible.
FinnishLuostarit ja kirkot ovat olleet viime aikoihin saakka takavarikoituina, eikä uusi säätiöitä koskeva lakiehdotus ole riittävän hyvä, kuten komission jäsen totesi.
Until recently, monasteries and churches have been taken away, and the new proposed law on foundation, as the Commissioner said, is not good enough.
FinnishArvoisa rouva puhemies, meille esitetty lakiehdotus ja rouva Hardstaffin mietintö parantavat huomattavasti kuluttajatiedotusta ja myynninedistämistä naudanliha-alalla.
Madam President, the draft regulation submitted to us and Mrs Hardstaff's report considerably improve the area of information to consumers and the promotion of beef.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, komission lakiehdotus sisältää sellaisia yhteistä maataloutta koskevia uudistuksia, jotka ovat meidän mielestämme huolestuttavia.
Mr President, Commissioner, the Commission's legislative proposal contains elements of reform of the common agricultural policy which we feel give some cause for concern.
FinnishKatsooko komissio, että tämä lakiehdotus on sopusoinnussa sisämarkkinoiden periaatteiden sekä yksilön kirjeenvaihdon suojaa koskevan Euroopan yleissopimuksen kanssa?
Does the Commission consider this draft law to be compatible with the principles which govern the internal market and those enshrined in the European convention protecting personal correspondence?
FinnishHaluaisin tietää, onko mahdollista esittää tällainen vastalause, jonka kohteena on pelkkä mietintö eikä lakiehdotus, ja onko minulla valtuuksia esittää tällainen vastalause torstaina.
I want to know whether one can raise an objection of that kind to what is merely a report, not a legislative proposal, and whether that is something I can competently do on Thursday.