"lakien" English translation

FI

"lakien" in English

See the example sentences for the use of "lakien" in context.

Context sentences for "lakien" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTerrorisminvastainen sota on myös lakien sotaa lakeja vastaan nousevia vastaan.”
The war against terrorism is also law's war against those who rise up against it.'
FinnishEU:ssa sääntöjen ja lakien olisi oltava kaikille samat uskonnosta riippumatta.
The rules and laws in the EU should be the same for all, irrespective of religion.
FinnishTuemme jatkossakin lakien ja asetusten yhdenmukaistamista osana Bakun prosessia.
We continue to encourage legal and regulatory harmonisation through the Baku process.
FinnishErityisesti uusien lakien asianmukainen täytäntöönpano on ratkaisevassa asemassa.
In particular, proper implementation of the new pieces of legislation will be crucial.
FinnishNäiden lakien varsinainen periaate kuitenkin hyväksyttiin, mikä on vakava asia.
Nonetheless, the principle of these laws has been approved, which is a serious matter.
FinnishNollaraja-arvoja koskevia vaatimuksia voidaan tuskin saavuttaa pelkästään lakien avulla.
The calls for zero limit values can hardly be met by means of legislation alone.
FinnishVirastolla ei kuitenkaan ole toimivaltaa tutkia kansallisten lakien vaikutuksia.
The Agency, however, does not have the authority to examine the effect of national laws.
FinnishTämän täytyy käydä selväksi heidän ja lakien välisestä kanssakäymisestä.
This must be manifest in all dealings, in your dealings, with the legal system.
FinnishEikö olisi hyödyllistä joskus katsoa, mitkä ovat olemassa olevien lakien tulokset?
Would it not be useful to consider the results of all the existing laws?
FinnishEi ainakaan lakien säätämisen vuoksi, koska sitä teemme muutenkin aivan tarpeeksi.
Not for the sake of legislating, because we do more than enough of that.
FinnishLakien on oltava avoimia, ja myös hallintoelinten on toimittava asianmukaisesti.
Laws must be transparent and administrative bodies must also act in an appropriate manner.
FinnishEikö ensin olisi aika huolehtia jo olemassa olevien lakien toteuttamisesta.
Should we not first make sure that what we already have is in fact put into practice?
FinnishUusien lakien täytäntöönpanoprosessi on eittämättä hidas ja monimutkainen.
The process of implementing new laws will undoubtedly be a long and complicated one.
FinnishLakien antamisesta on kulunut jo 30 vuotta, mutta niitä ei ole vieläkään pantu täytäntöön.
Already 30 years have passed, yet these legal acts have not yet been implemented.
FinnishParempi lakien täytäntöönpano on komission ja yhteisöjen tuomioistuimen tehtävä.
Better enforcement of laws: that is for the Commission and the Court.
FinnishVasta sitten edes harkitsen äänestäväni terrorismin vastaisten lakien lisäämisen puolesta.
Only then will I even consider voting in favour of even more anti-terrorism laws.
FinnishOn siis mietittävä uudelleen, onko järkevää tutkia lakien noudattamista.
The question, again, is thus whether it is not more sensible to look at compliance.
FinnishLakien on kuitenkin mielestämme oltava oikeassa suhteessa uhkiin nähden.
What we are saying, however, is that laws must be proportionate to threats.
FinnishHe työskentelevät usein lakien ulkopuolella, eikä heillä ole oikeuksia ...
They often work outside legal regulations and do not enjoy any rights ...
FinnishAluksi hieman nopeasta uusien ja olemassa olevien uudistettavien lakien säätämisestä.
First a word on quickly adopting new and updating existing legislation.

Other dictionary words

Finnish
  • lakien

More translations in the English-Romanian dictionary.