"lakisääteinen" English translation

FI

"lakisääteinen" in English

FI lakisääteinen
volume_up
{adjective}

lakisääteinen (also: oikeudellinen, laillinen, lainmukainen, juridinen)
volume_up
legal {adj.}
Työnantajilla on Suomessa lakisääteinen velvollisuus järjestää työntekijöidensä eläketurva.
In Finland, employers have a legal obligation to arrange a retirement plan for their employees.
Opt-in-järjestelmä on yksi yhdenmukainen lakisääteinen ratkaisu.
The opt-in regime is one uniform legal solution.
Useimmissa unionin maissa on onnistuneesti järjestetty lakisääteinen syntyvyyden säännöstely ja abortti.
Most EU countries apply sound legal provisions where birth control and abortion are concerned.
lakisääteinen (also: lakiperusteinen, lakimääräinen)
Ryhmillä on lakisääteinen velvollisuus osallistua keskusteluihin.
The groups have a statutory responsibility to participate in the debates.
Lakisääteinen tilintarkastus on Euroopan kannalta sangen tärkeä asia.
Statutory audit is a very important subject for Europe.
Ruotsissa ja muissa Pohjoismaissa on ollut lakisääteinen koronperintäoikeus 1970-luvulta lähtien.
Sweden and other Nordic countries have had a statutory right of interest since the 1970s.

Context sentences for "lakisääteinen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishJos joudut onnettomuuteen toisessa EU-maassa, lakisääteinen vähimmäiskorvausvastuu on
If you are in an accident in another EU country, you will be covered for at least the following amounts:
FinnishEU:n toimielimillä on siis lakisääteinen velvollisuus noudattaa henkilöstösääntöjen määräyksiä.
The European Institutions are thus bound by law to respect the provisions of these Staff Regulations.
FinnishErityisen tervetulleita ovat ponnistelut saada lakisääteinen pääoma enemmän riskiprofiilia vastaavaksi.
Particularly welcome are the efforts to match regulatory capital more closely with risk profile.
FinnishOlisi hienoa päästä tilanteeseen, jossa saastuttajien maksuvelvollisuus on lakisääteinen periaate eikä pelkkää hurskastelua.
It would be a great thing to move forward to a situation where it becomes a principle of law and not a pious platitude that polluters have to pay.
FinnishSiksi meillä on lakisääteinen velvollisuus tutkia tällaisia asioita, silloin kun ne näyttävät olevan ristiriidassa perustamissopimusten perusperiaatteiden kanssa.
Therefore, we are legally bound to investigate such matters when they appear to conflict with basic tenets of the Treaties.
FinnishOlen iloinen myös siitä pyrkimyksestä säätää laissa elinikäisestä koulutuksesta, jolla oikeudesta vuosittaiseen koulutuslomaan yritetään tehdä lakisääteinen.
I am also delighted by the willingness to legislate on life-long training by including it in the law on entitlement to annual training leave.
FinnishKosmetiikkavalmistajan lakisääteinen velvollisuus on varmistaa, että sen tuotteet ovat turvallisia sekä tavanomaisessa käytössä että ennakoitavissa olevassa väärinkäytössä.
A cosmetic manufacturer is legally obliged to ensure that its products are safe, both for normal use and for foreseeable misuse.
FinnishTätä varten on tarkoitus toteuttaa joukko toimenpiteitä, joista ainakaan minun mielestäni eläkeiän lakisääteinen pidentäminen ei lukeudu kaikkein tärkeimpien asioiden joukkoon.
To this end, a range of measures should be adopted, of which, in my view at least, an administrative extension of the retirement age is among the less important ones.
FinnishTiedätte hyvin, että silloin kun komissiolla on erityinen lakisääteinen vastuu, se pystyy kääntymään viraston puoleen saadakseen apua teknisluonteisten tehtävien suorittamiseen.
As you are well aware, when the law gives the Commission a specific responsibility, the Commission is able to call on the Agency to help it perform tasks of a technical nature.
FinnishOn niin ikään ilahduttavaa, että ehdotuksesta ollaan nyt tekemässä päätöstä, koska jätteet on yksi niistä alueista, joilla lakisääteinen suojelu ei vielä ole täysin loppuunvietyä.
It is also pleasing to note that the proposals are now on their way through the decision-making process, as waste is one of the areas where legislative protection is still incomplete.