"laskuun" English translation

FI

"laskuun" in English

See the example sentences for the use of "laskuun" in context.

Context sentences for "laskuun" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSe ei perustu ainoastaan unionin vientipyrkimyksiin tai hintojen yleiseen laskuun.
It is not uniquely based on the Union's exports, nor on a widespread drop in prices.
FinnishVuoden 2015 jälkeiseen pehmeään laskuun valmistautuminen on mielestäni tärkeä seikka.
I believe that preparing for the soft landing following 2015 is an important issue.
FinnishArvoisa komission jäsen, viittasitte myös kysynnän laskuun maatalousalalla.
In your report, you also referred to the fall in demand in the agricultural sector.
FinnishSiinä korostetaan, että inflaatio on heikkoa ja kiinnitetään huomiota kysynnän laskuun.
It also underlined that inflation is low and drew attention to the fall in demand.
FinnishTämä voisi myös johtaa Euroopan unionissa tuotetun typpilannoitteen hinnan laskuun.
That could also lead to lower prices for nitrogen fertiliser produced in the European Union.
FinnishJos kysyntä saada vähenemään, myös palveluiden tarjonta kääntyy laskuun.
If we can reduce demand, then the supply of services will also go down.
FinnishSe johti kilpailevien operaattoreiden tarjoaminen puhelujen hintojen huomattavaan laskuun.
It resulted in a significant fall in the prices of calls offered by competing operators.
FinnishNyt kuitenkin on se vaara, että hinnat saattavat lähteä jyrkkään laskuun.
However, there is a worry that the prices might take a nose dive now.
FinnishOstovoimaan liittyvät vaikeudet ovat osaltaan myös vaikuttaneet kulutuksen laskuun.
A lack of purchase power has also led to a drop in consumption.
FinnishTämä johtaa tietenkin kuluttajien polttoainekustannusten laskuun.
This, of course, will lead to a reduction in consumer expenditure on fuel.
FinnishGavin Howard ei ollut suoraan henkilöstömme jäsen, vaan hän työskenteli yrityksen laskuun.
Mr Howard was not directly contracted as a staff member by us but was working for a company.
FinnishKoska sotalaivojen tilausten määrä on kääntynyt laskuun, telakoiden on etsittävä töitä muualta.
Due to the downturn in orders for warships these yards have to look elsewhere for work.
FinnishMikäli sellaista tapahtuu, se menee valtion laskuun.
In those places where it does happen it does so at the expense of the state.
FinnishNäin Euroopan unionin luvattoman korkeat työttömyysluvut saadaan laskuun.
That is the way to deal with the serious and unacceptably high level of unemployment in the European Union.
FinnishTämä puolestaan laskee kustannuksia ja johtaa hintojen laskuun.
This, in turn, will reduce costs and lead to lower prices.
FinnishJos eriyttäminen ja yhtenäismarkkinat olisivat kääntäneet energian hinnat laskuun, se näkyisi selvästi.
Now, if unbundling and the single market had triggered a fall in energy prices, it would be apparent.
FinnishSelitys hintojen laskuun löytyy markkinoista itsestään.
The market itself offers the explanation for falling prices.
FinnishAikaa ei ole kuitenkaan hukattavaksi, globaalit päästöt pitää kääntää laskuun alle kymmenen vuoden kuluessa.
There is, however, no time to lose: global emissions have to be reduced within the next 10 years.
FinnishKäyrä kääntyi laskuun. Saatiin turvallisempaa vettä, malaria hävitettiin.
And down they went, you know. And they got safer water, they eradicated malaria.
FinnishMillä tahansa alalla syntyvän kilpailutilanteen pitäisi johtaa kuluttajahintojen laskuun.
The introduction of an element of competition in any industry should lead to more favourable pricing for the consumer.

Other dictionary words

Finnish
  • laskuun

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Danish-English dictionary.