"lasten hyvinvointi" English translation

FI

"lasten hyvinvointi" in English

See the example sentences for the use of "lasten hyvinvointi" in context.

Similar translations for "lasten hyvinvointi" in English

lasten adjective
English
hyvinvointi noun

Context sentences for "lasten hyvinvointi" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMeidän on turvattava kaikkien lasten hyvinvointi ja ajettava heidän etuaan.
We must protect the welfare of each child and defend their interests.
FinnishHuomaatte, että lasten terveys ja hyvinvointi on edistynyt tuntuvasti 1990-luvun alusta.
You will find that child health and welfare has progressed dramatically since the early 1990s.
FinnishLasten hyvinvointi edellyttää molempien vanhempien yhteistä vastuuta perheen arkipäivästä.
Child welfare means that both parents have to be responsible for the everyday life of the family.
FinnishLasten suojeleminen ja hyvinvointi on yksi unionin turvaamien oikeuksien kulmakivistä.
The protection and wellbeing of children is one of the cornerstones of the rights safeguarded by the Union.
FinnishLasten hyvinvointi on perustava asia ja perustava tavoite.
Child welfare is a fundamental concern and a basic objective.
FinnishLasten hyvinvointi on loppujen lopuksi kaikkein tärkein asia.
After all, child welfare is the most important thing.
FinnishMeidän mielestämme tärkeintä on lasten hyvinvointi.
For us, the focus is on the well-being of children.
FinnishOn luonnollisesti myös muita huolenaiheita, kuten lasten hyvinvointi sekä romaniyhteisöjen integroiminen ja tukeminen.
There are, of course, other areas of concern, including child welfare and the support for and integration of the Roma communities.
FinnishNeuvosto on täysin tietoinen siitä, miten tärkeää on varmistaa vammaisten ja oppimisvaikeuksista kärsivien lasten hyvinvointi.
The Council is fully aware of the importance of guaranteeing the welfare of disabled people and of children with learning difficulties.
FinnishArvoisa puhemies, olen komission jäsen Verheugenin kanssa samaa mieltä, että tämänkaltaisissa tapauksissa tärkeintä on romanialaisten lasten hyvinvointi.
Mr President, I agree with Commissioner Verheugen when he says that the most important aspect of this type of case is the welfare of the Romanian children.
FinnishLasten hyvinvointi on pääasiassa heidän lakimääräisten holhoojiensa vastuulla, mutta tämä ei vapauta vastuusta audiovisuaalisen sisällön toimittajia ja jakelijoita.
Children's welfare is primarily the responsibility of their legal guardians, but this does not absolve suppliers and distributors of audiovisual content of their responsibilities.
FinnishHyvinvointi, lasten ja aikuisten sekä sukupolvien välinen läheisyys, koulu, sosiaaliturva, hammashoito ja sairaanhoito ovat ensi sijassa kansallisia asioita.
Questions of welfare, relationships between children and parents and between the generations, education, social security, and dental and medical care are, first and foremost, national issues.
FinnishTärkeimpänä tavoitteena on poistaa sukupuoleen perustuva syrjintä, taata yhdenvertaiset mahdollisuudet kummallekin puolisolle ja asettaa lasten hyvinvointi etusijalle.
The main objective of this is to rule out any discrimination on the grounds of sex, to guarantee equal opportunities for both spouses, and to give central priority to the welfare of the children.

Other dictionary words

Finnish
  • lasten hyvinvointi

Moreover, bab.la provides the Greek-English dictionary for more translations.