"lasten kasvatukseen" English translation

FI

"lasten kasvatukseen" in English

See the example sentences for the use of "lasten kasvatukseen" in context.

Similar translations for "lasten kasvatukseen" in English

lasten adjective
English

Context sentences for "lasten kasvatukseen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishOn erityisen tärkeää, että myös isät voivat osallistua lasten kasvatukseen.
It is particularly important that fathers are included in bringing up children.
FinnishJoissakin maissa lasten kasvatukseen käytettyä aikaa ei ole otettu huomioon, ja tämä koskee erityisesti yksinhuoltajaäitejä.
In some countries, time spent raising children has not been taken into account and this particularly applies to single mothers.
FinnishHallitusten pitäisi sitoutua tiiviimmin lasten kasvatukseen ja koulutukseen ja lastenhoitopaikkoihin päiväkodeissa ja lastentarhoissa.
Governments should be more committed to the raising and education of children and their accommodation at creches and kindergartens.
FinnishMeidän on korvattava aika, joka käytetään lasten kasvatukseen tai muun tyyppiseen hoitotyöhön, sillä 80 prosenttia hoidon tarjoajista on perheenjäseniä.
We must credit time spent bringing up children and providing other forms of care, because 80% of carers are family members.
Finnishettä eläkkeiden laskennassa on otettava huomioon tietyt lasten kasvatukseen tai perheenjäsenten hoitamiseen käytetyt ajanjaksot,
for the purpose of calculating pensions, certain periods devoted to the upbringing of children or care of family members ought to be taken into account;
Finnish(PL) Arvoisa puhemies, joskus tuntuu siltä, että mitä vauraampi maa, sitä vähemmän rahaa se käyttää lasten hoitoon, kasvatukseen ja koulutukseen.
(PL) Madam President, I sometimes get the impression that the wealthier a country, the less money it spends on caring for, bringing up and educating its children.
Finnish(SK) Arvoisa puhemies, varhaisoppimisesta laaditussa mietinnössä on maininta työkokemusta koskevasta lähestymistavasta köyhempien perheiden lasten kasvatukseen.
(SK) Mr President, the report on early years learning includes a mention of the work experience approach to education for children from poorer families.
FinnishLapset tarvitsevat vanhemmiltaan ohjausta ja valvontaa, mutta jos viimeksi mainituilla on vähemmän tai ei ollenkaan aikaa perheilleen, sillä voi olla kielteisiä vaikutuksia lasten kasvatukseen.
Children need guidance and supervision from their parents, but if the latter have less or even no time to spend with their families, this can have negative repercussions on the children's upbringing.

Other dictionary words

Finnish
  • lasten kasvatukseen

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Greek-English dictionary.