"lasten parissa" English translation

FI

"lasten parissa" in English

See the example sentences for the use of "lasten parissa" in context.

Similar translations for "lasten parissa" in English

lasten adjective
English
parissa adverb
English

Context sentences for "lasten parissa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishJopa lasten oikeuksien parissa tekeviä ihmisiä on varoitettu menemästä Nižnyj Novgorodiin.
Even people who work on children's rights have been warned not to go to Nizhny Novgorod.
FinnishTutkimusta on tehty niin lasten kuin sähkölaitosten työntekijöiden parissa.
Children and workers at power stations were both studied.
FinnishKöyhyys on vaarallinen ilmiö etenkin lasten parissa, koska se on usein perinnöllistä.
Poverty is a dangerous phenomenon, particularly among children, because, in many cases, it is hereditary.
FinnishSen toiminta kohdistuu vapaaehtoisjärjestöihin, jotka työskentelevät väkivallan uhreiksi joutuneiden lasten, nuorten ja naisten parissa.
It is aimed at voluntary organizations working with children, young people and women who have been victims of violence.
FinnishKollega Mary Banotti tekee kovasti töitä lasten holhouskiistojen parissa ja toimii edustajananne noiden hyvin henkilökohtaisten ongelmien ratkaisemisessa.
Colleague Mary Banotti works very hard on the issue of tug-of-love children, working as your representative to solve those very personal problems.
FinnishTällaisissa tapauksissa on käytettävä niin terapeuttisia kuin erilaisia ehkäiseviäkin toimenpiteitä, ja erityisesti on estettävä lasten ja nuorten parissa työskenteleminen.
In such cases, both therapeutic and various preventive measures should be used, particularly bans on working with children and adolescents.
FinnishSe työ, jota tehdään alkoholin haittavaikutusten vähentämiseksi nuorten ja lasten parissa, on sopeutettava eri jäsenvaltioiden alkoholinmyyntiä koskeviin sääntöihin.
The work on reducing the damage caused by alcohol among children and young people must be adapted to the various regulations on alcohol sales of each Member State.
FinnishKoska esikouluikä on lapsen tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen kannalta tärkein vaihe, näiden lasten parissa työskentelevillä on oltava asianmukainen pätevyys.
The pre-school period being the most important for the child's emotional and social development, those working with these children should have the required qualifications.
FinnishVanhusten tai lasten parissa työskentelevillä on oltava yhdistymisvapaus ja oikeus lepoon, ja on varmistettava, etteivät he joudu häirinnän tai mielivaltaisen kohtelun uhreiksi.
Those who work with our elderly citizens and children must enjoy the freedom to associate and rest time and must not be victims of harassment and arbitrariness.
FinnishOn havaittavissa, että henkilöt, jotka eivät voisi työskennellä lasten parissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, muuttavat EU:n muihin jäsenvaltioihin, joissa sellaista rekisteriä ei ole.
We find that people who would not be able to work with children in the UK move to other Member States of the Union in order to take advantage of the lack of such a register.

Other dictionary words

Finnish
  • lasten parissa

Translations into more languages in the bab.la English-Spanish dictionary.