"lastia" English translation

FI

"lastia" in English

See the example sentences for the use of "lastia" in context.

Context sentences for "lastia" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSatamatyöläiset olivat niitä, jotka toimivat, mutta eri maat kieltäytyivät myös purkamasta laivan lastia.
It was the dockers who reacted, but various countries also refused to unload the ship.
FinnishTarvitsemme luultavasti passiiviset, mutta mahdollisesti myös aktiiviset transponderit raskasta lastia varten.
We would probably need passive, but possibly also active, transmitters for heavy cargo.
FinnishSama koskee lastia ja matkan tilannutta asiakasta.
The same goes for the cargo and for the client commissioning the voyage.
FinnishMinusta se on hyvä syy keventää laivan lastia.
That seems to me reason enough to remove some of the cargo from the ship.
Finnishvaarallista lastia kuljettavilla aluksilla on oltava keinot torjua välittömästi vähäistä saastetta
the existence, aboard vessels carrying dangerous goods, of means for instantly combating small-scale pollution;
FinnishSe voi kuljettaa suurta ja monimuotoista lastia kerralla.
It can carry a large and varied cargo all at once.
FinnishSe merkitsee sitä, että kun mereen joutui 15 000 tonnia lastia, siitä 15 tonnia on erittäin myrkyllistä ainetta.
This means that the 15 000 tonnes of cargo released into the sea include 15 tonnes of highly toxic products.
FinnishTämän takia kuljettaja ei voinut lastata eikä purkaa lastia kyseisenä päivänä, millä oli tietysti omat seurauksensa.
This meant that the driver was unable to load and unload that day, with all the associated consequences.
FinnishPäätän puheenvuoroni sanomalla vielä pari sanaa vaarallista lastia sisältävien lastausyksiköiden merkitsemisestä ja jäljittämisestä.
I would like to finish off by saying something about labelling and tracing of loading units containing dangerous goods.
FinnishNäin ollen lopputulos on se, että vaarallista lastia kuljettava alus pääsee satamaan käyttämällä hyväkseen näitä ristiriitaisuuksia.
So we come to the situation of a vessel with a dangerous cargo finding its way into a port by manipulating these contradictions.
FinnishYksi alus voi kuljettaa erittäin paljon lastia tai matkustajia.
We do not drill through mountains, we do not cut down trees and one vessel can carry a great deal of cargo and a great many passengers.
FinnishOn olemassa useita murheellisia esimerkkejä tankkereista tai muista vaarallista lastia kuljettavista aluksista, jotka ovat satunnaispäästöillään saastuttaneet merialueita.
There are several tragic examples of accidental pollution from tankers and from other ships carrying various forms of dangerous cargoes.
FinnishHaluaisin kiinnittää huomiota myös Stephen Hughesin mainitsemaan tarpeeseen antaa kuljettajille riittävästi aikaa ennen kuin he lähtevät kuljettamaan lastia.
I would like to also draw attention to the need that Stephen Hughes talked about of giving drivers an appropriate length of time before they take out a load.
Finnish. - (NL) Esitän lainauksen valkoisesta kirjasta: ”Kuorma-auton ei enää ole pakko palata kansainvälisestä kuljetuksesta ilman lastia.
on behalf of the ALDE group. - (NL) I should like to quote from the White Paper: 'Nowadays, lorries are no longer forced to return empty from international deliveries.
FinnishNe eivät useinkaan ota huomioon sitä, että tämä etu kumoutuu onnettomuuksissa, joissa ihmishenkiä, ajoneuvoja ja lastia tuhoutuu tai ne menetetään kokonaan.
In many cases, they do not take into consideration the fact that this advantage is cancelled out by accidents whereby human lives, vehicles and cargo are destroyed or lost altogether.
FinnishTällaisen rikollisen toiminnan torjumiseksi koulutuksessa on kiinnitettävä huomiota myös ennalta ehkäiseviin toimiin, jotta voitaisiin suojella paitsi lastia myös kuljettajia.
In order to fight these criminal activities, attention must also be paid in training courses to preventive measures. Not only to protect the cargo but also the driver.
FinnishEmme voi jättää huomioimatta sitä, että tämä alus törmäsi ja upposi eräällä maailman vilkkaimmin liikennöidyistä merireiteistä ja että sen lastia ei vieläkään ole purettu.
We cannot ignore the fact that the collision and sinking of this vessel took place in one of the busiest sea routes in the world and that its cargo has still not been unloaded.
FinnishJäsen Harbourilla on luultavasti sen verran kokemusta laivoista, että hän tietää, että kun laivassa ei ole ollenkaan lastia, se todennäköisemmin kaatuu kyljelleen ja uppoaa tästä syystä.
Mr Harbour probably has some naval experience and he knows that, when a ship carries no weight, the easiest thing is for the ship to capsize and sink for other reasons.
FinnishKuten mietinnössä todetaan, tässä verkostossa on korvattava kulut ja myös ympäristövahingot, jotka aiheutuvat suojapaikan tarjoamisesta vaarallista lastia kuljettaville aluksille.
As the report says, we need to provide this network with financial compensation for problems, including environmental problems, due to providing refuge for vessels carrying dangerous cargo.

Other dictionary words

Finnish
  • lastia

More translations in the English-Czech dictionary.