"lehdistä" English translation

FI

"lehdistä" in English

See the example sentences for the use of "lehdistä" in context.

Context sentences for "lehdistä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTällä välin olen lukenut lehdistä, että Yhdysvallat aikoo vetäytyä sopimuksesta.
I have meanwhile gleaned from the press that the United States is backtracking from it.
FinnishRouva García Arias, olemme tänään lukeneet lehdistä tästä valitettavasta tapauksesta.
Mrs Garcia Arias, we read about this distressing incident in the newspapers today.
FinnishMinä olen saanut lehdistä - ainakin Saksassa - jossain määrin erilaisen käsityksen.
My perception of the press - at least in Germany - is somewhat different.
FinnishOn kyse lehdistä, jotka tukevat aktiivisesti oppositiopoliitikko Sam Rengietä.
These papers actively support the opposition politician, Mr Sam Rengie.
FinnishLuin lehdistä huomioitanne, tiedän, että tiettyjen asioiden sanominen vaatii rohkeutta.
I read your comments in the press; I know that it took courage to say certain things.
FinnishOlen lukenut siitä lehdistä.
I read in the newspapers that the Council of Europe has made criticisms.
FinnishLuin tämän saksalaisista lehdistä. Onko neuvoston muita jäseniä ja komissiota kuultu?
Have the other members of the Council or the Commission been consulted?
FinnishVoimme joka päivä lukea lehdistä, kuinka nopeasti nämä kokeet etenevät.
We see in the press every day how rapidly such experiments are progressing.
FinnishMutta viikonloppuna lehdistä sai lukea ECHOsta yhtä ja toista.
But at the weekend all imaginable information regarding ECHO was in the newspapers.
FinnishOlen lukenut lehdistä, että rakenneuudistus koskee vain yhtä tuotantopaikkaa.
As far as restructuring is concerned, I have read in the press that only one site would be affected.
FinnishMiksi meidän täytyy vain tyytyä lukemaan lehdistä, keitä näiden sotatarvikkeiden toimittajat ovat?
Why do we only find out who is supplying the weapons by reading about it in the newspapers?
FinnishOlen voinut lukea lehdistä, että tieteellisessä ohjauskomiteassa on vain kolme prioniasiantuntijaa.
I have read in the press that there are only three prion specialists on the Scientific Committee.
FinnishKuten tekin, olen lukenut lehdistä, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus aikoo käsitellä asiaa.
Like you, I have read in the press that the United Kingdom Government is going to deal with the question.
FinnishOlemme kaikki lukeneet lehdistä Tunisian ihmisoikeus- ja sananvapaustilannetta koskevia uutisia.
We have all read the reports in the papers of the status of human rights and freedom of expression in Tunisia.
FinnishEU:n on ryhdyttävä toimiin Valko-Venäjää koskevassa kysymyksessä sen sijaan, että seuraamme tilannetta vain lehdistä.
The EU must take action on the issue of Belarus, we must not remain mere newspaper readers.
FinnishLatvialaisista lehdistä olemme saaneet lukea, että monet ihmiset kärsivät yhä onnettomuuden seurauksista vielä nytkin.
We know from the Latvian press that many people are still suffering the consequences, even now.
FinnishLuemme miltei päivittäin näistä tapauksista lehdistä.
We read such things almost daily in the papers.
FinnishMikäli muistan lukeneeni lehdistä oikein, Badinter ei kannata kahden erillisen kansakunnan valtiota.
If I remember correctly from what I have read in the papers, Mr Badinter said no to a state of two separate ethnic groups.
FinnishArvoisa puhemies, viime päivinä olemme lehdistä lukeneet, että Euroopan parlamentti on varkaiden paratiisi.
Mr President, over the last few days we have read in the press that the European Parliament is a haven for thieves.
FinnishOlemme saaneet tänään lukea lehdistä, että Italian hallitus on päättänyt olla esittämättä päätöslauselmaa YK:lle.
Today, we learn from the press that the Italian Government has decided not to present the resolution to the UN.

Other dictionary words

Finnish
  • lehdistä

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Korean dictionary.