"lehmät" English translation

FI

"lehmät" in English

See the example sentences for the use of "lehmät" in context.

Context sentences for "lehmät" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishSe on pahempaa kuin Intian pyhät lehmät, mutta mietinnössä sitä ei vastusteta.
It is worse than the sacred cows in India, yet the report does not protest against this.
FinnishTakanani näette isäni lehmät, ja lehmien takana on Nairobin kansallispuisto.
Those are my dad's cows at the back, and behind the cows, that's the Nairobi National Park.
FinnishLehmät eivät pystyisi elämään ilman ihmisholhoojia -- ne on otettu kotieläimiksi.
Cows couldn't live without human stewards -- they're domesticated.
FinnishLuokiksi on kaavailtu: vasikat, nuoret sonnit, härät, hiehot, lehmät ja vanhemmat sonnit.
The existing categories are: calves, young bulls, bullocks, heifers, cows and older bulls.
FinnishMaahantuotujen proteiinien sijasta nämä lehmät syövät ruohoa laitumilla.
Rather than consuming imported proteins, these suckler cows eat grass and use pasture land.
FinnishEmme voi yhtäkkiä lakkauttaa lihan tuotantoa, sillä lehmät kantavat jo sisällään uusia vasikoita.
We cannot halt meat production overnight, because the calves are already gestating.
FinnishAlakoulussa minulle opetettiin, että lehmät syövät ruohoa ja että ne ovat märehtijöitä.
I learnt at primary school that cows eat grass and are ruminants.
FinnishJos laitumilta tulisikin poistaa hullut lehmät, teiltä tulisi saada pois hullut kaaharit.
If mad cows should be removed from pasture land, mad speed merchants should be removed from the roads.
FinnishArvoisa puhemies, lehmät olivat syöneet ruohoa ja suklaa oli valmistettu kaakaosta vuosisatojen ajan.
Mr President, for centuries, cows have eaten grass and chocolate has been made from cocoa.
FinnishLehmät, lampaat ja siat eivät ole pelkkiä tuotantoyksikköjä.
Cows, sheep and pigs are more than production units.
FinnishKuluttajat eivät suostu siihen, että lehmät tuottavat lisää BST:tä sisältävää maitoa.
Consumers refuse to accept the idea of cows producing milk containing BST. This hormone is never used for medicinal reasons.
FinnishKuka voi valvoa, kuinka kauan lehmät laiduntavat?
Who can check the time that cows spend grazing in pastures?
FinnishEhkäpä hulluiksi eivät ole tulleet vain jotkin lehmät.
Maybe it is not just certain cows that have gone mad.
FinnishEMUn pyhä lehmä on pahempi kuin Intian pyhät lehmät.
EMU' s holy cow is worse than the holy cows of India.
FinnishTarkemmin sanottuna erään alueen maatalousministeri on määrännyt, että kuolleet lehmät viedään avonaiseen kaivokseen.
Specifically, a regional Agricultural Minister has ordered that dead cows be deposited in an open mine.
FinnishLehmät kärsivät näin vältettävissä olevia kipuja.
Cows are therefore subjected to unnecessary pain.
FinnishAinoastaan lehmät tulivat hulluiksi. Tulos on se, että lampaiden skrapie levisi nautaeläimiin BSE:n muodossa.
It is not just the cows that went mad, and as a result, ovine scrapie spread to bovine animals in the form of BSE.
FinnishEi saa olla niin, että Euroopan rajoilla osoitetun aloitekyvyn puutteen vuoksi ruohokentiltä katoavat kohta myös kaikki lampaat ja lehmät.
It would not acceptable for all sheep and cows soon to have to leave the green fields through laxness at European borders.
FinnishKoska kun nuori nainen menee naimisiin Keniassa, hänen isänsä saa vastineeksi lehmiä, koska valuuttana ovat lehmät.
Because when a young woman gets married in Kenya, in return for her hand in marriage, her father receives cows in payment because cows are the currency.
FinnishMikäli saamme uudistuksella aikaan sen, että lehmät pääsevät laitumelle, kantaa sonni jälleen Lady Eurooppaa, siitä olen varma!
If we can manage to get the cows back in the fields through a reform, then the bull will carry off Europa once again, of that I am quite sure!
Other dictionary words
Finnish
  • lehmät

Even more translations in the English-Greek dictionary by bab.la.