"lietsoa" English translation

FI

"lietsoa" in English

FI lietsoa
volume_up
[lietson|lietsonut] {verb}

1. general

lietsoa (also: yllyttää, usuttaa)
Tämä kaikki on kytköksissä ääriryhmiä edustavien poliitikkojen jatkuvasti lietsomaan vähemmistövastaisuuteen.
All this ties in with the anti-minority sentiments constantly being fomented by extremist politicians.
Kashgarin kaltaisen vanhan kaupungin tuhoaminen vain vahvistaisi niiden määrätietoisuutta, jotka haluavat lietsoa väkivaltaa valtiota vastaan.
The destruction of an ancient city like Kashgar would simply strengthen the resolve of all of those who would wish to foment violence against the state.
Syyrialla on myös tapana lietsoa levottomuutta Libanonissa, jota Syyria ei vieläkään oikein katso suvereeniksi valtioksi, vaan uskoo sen kuuluvan vaikutusvaltaansa.
Syria also has a habit of fomenting unrest in Lebanon, which Syria still regards as barely sovereign and within its sphere of influence.
lietsoa
Ei ole mitään järkeä ja on poliittisesti vastuutonta lietsoa tässä asiassa kuluttajien pelkoja.
It makes no sense and is irresponsible to use this topic simply to stir up the fears of consumers.
Kansalaiset on todella otettava mukaan matkalle Euroopan rahaliittoon, eikä heidän pelkojaan pidä lietsoa.
We really must take our citizens with us on the road to EMU, not stir up their fears.
Meidän ei pidä lietsoa turhaan pelkoa, vaan meidän on oltava realistisia ja vältettävä ajautumasta hysteriaan, joka lisää terrorismia aiheuttavia jännitteitä.
Rather than stir up fear unnecessarily, we must be realistic and avoid getting drawn into the hysteria that only fuels the tensions on which terrorism feeds.
On tietenkin helppo lietsoa tilannetta ja toimia Angelika Beerin tapaan kuin oikeuksien puolestapuhuja.
It is easy, of course, to add fuel to the fire here and, like Mrs Beer, to act as a great advocate.
Laajamittainen sotilaallinen operaatio Pohjois-Irakissa lietsoisi vain tulta alueella, ja se voisi myös aiheuttaa vakavia ongelmia Turkissa.
A large-scale military operation in northern Iraq would only add fuel to the fire there and could also cause serious problems in Turkey.
Tiedämme varsin hyvin, että aikomuksena on lietsoa tieten tahtoen skandaali työskentelystä Euroopan unionin tasolla.
We are all well aware that there is a deliberate scheme afoot to whip up a scandal about work at European level.
Ne, jotka väittävät päinvastaista, yrittävät pelotella ihmisiä ja lietsoa EU-vastaisuutta.
Those who make assertions to the contrary are trying to frighten people and whip up anti-European sentiment.
lietsoa (also: kiihottaa)
Ne, jotka väittävät päinvastaista, yrittävät pelotella ihmisiä ja lietsoa EU-vastaisuutta.
Those who make assertions to the contrary are trying to frighten people and whip up anti-European sentiment.
Tiedämme varsin hyvin, että aikomuksena on lietsoa tieten tahtoen skandaali työskentelystä Euroopan unionin tasolla.
We are all well aware that there is a deliberate scheme afoot to whip up a scandal about work at European level.

2. "tulta"

Voimme ja meidän täytyy lietsoa tuo kipinä luottamuksen roihuksi, toiminnaksi ja konkreettisiksi tuloksiksi.
We can and must fan that spark into a blaze of confidence, action and tangible results.
Meidän tehtävämme Euroopan parlamentissa ei ole lietsoa vihamielisyyksiä kaikenlaisilla yksipuolisilla toimilla.
It is not up to us in the European Parliament to fan the flames through all kinds of unilateral actions.
Siksi on käsittämätöntä, että jotkut Euroopan parlamentin jäsenet yrittävät yhä uudelleen lietsoa pohjoisen ja etelän välistä enologisia menetelmiä koskevaa riitaa.
That is why it is incomprehensible that some of my fellow Members keep trying to fan the flames of north-south discord over winemaking processes.

3. "levottomuuksia", figurative

Context sentences for "lietsoa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMe Euroopan unionissa emme voi sietää tätä peliä enää, saatikka lietsoa sitä.
We in the European Union cannot go on putting up with this game, far less fuel it.
FinnishMinulla ei ole mielessäni suuronnettomuutta, eikä tarkoitukseni ole lietsoa pelkoa.
It is not a major credible accident I have in mind and I do not mean to be alarmist.
FinnishNäin ollen ei ole mitään syytä enää lietsoa eripuraa, paniikkia ja pelkoa!
Therefore, there is no reason whatsoever to encourage further dissent, panic and fear!
FinnishEmme voi antaa uskonnollisten väitteiden lietsoa syrjintää ja väkivaltaa.
We cannot permit religious arguments to fuel discrimination and violence.
FinnishMeidän ei kuitenkaan pidä ruveta hysteerisiksi tai lietsoa turhaa paniikkia.
However, we must not become hysterical or incite unwarranted panic.
FinnishToiseksi olisi vältettävä kaikkea sellaista, joka saattaa lietsoa sisällissotaa.
Secondly, it is best to avoid anything that can feed civil war.
FinnishKenen edun mukaista on lietsoa tällaista vihanpitoa?
Who exactly do these cartoons serve: who has an interest in stirring up these conflicts?
FinnishTällaiset vastaukset voivat lietsoa vaarallista ilmapiiriä ja johtaa väkivaltaisuuksiin ja rasismiin.
These types of response risk fuelling a dangerous climate which could erupt into violence and racism.
FinnishEn halua lietsoa pyhää vihaa, koska olen tekopyhä, kuten pohjimmiltaan kaikki täällä parlamentissa.
I do not want to fly into a holy rage because I am a hypocrite, just like basically everyone in this Chamber.
FinnishSe on häpeämätön yritys lietsoa kahtiajakautumista ja loukkaus Kiinan alueellista koskemattomuutta kohtaan.
It constitutes a shameless attempt to stoke divisions and a violation of China's territorial integrity.
FinnishEikä turkkilaisten tarvitse pelätä, että me haluaisimme lietsoa joitakin separatistisia vaatimuksia Turkissa.
Turkish public opinion need have no fear of our being tempted to encourage any separatist claims whatsoever.
FinnishTarkoitus oli lietsoa paniikkia, ja siinä onnistuttiin.
People have been told to panic, and they have.
FinnishEU:n toimielinten on toimittava järjen äänenä ja torjuttava tätä levottomuutta, jota jotkut yrittävät lietsoa.
The EU institutions must be the voice of reason and combat this distraction which some are attempting to create.
FinnishParlamentti voi lietsoa kipinää kaikkiin niihin, jotka ovat kyllästyneet sotaan ja haluavat paremman tulevaisuuden Angolaan.
This Parliament can contribute to encouraging all those in Angola tired of war and wanting a better future.
FinnishTäten voimme napakasti torjua ne tahot, jotka yrittävät lietsoa muukalaisvihaa terrori-iskujen perusteella.
By this means we can give a clear rebuff to those forces that are endeavouring to make xenophobic capital out of acts of terrorism.
FinnishMeidän ei silti pidä lietsoa tappiomielialaa, sillä voimme edelleen päästä tasapainoiseen ja uskottavaan ratkaisuun.
We should not yet resign ourselves to failure, however, as there is still every chance that a balanced and credible solution may be reached.
FinnishEmme myöskään saa lietsoa pelkoa.
In view of these statistics it is no good to bury our heads in the sand like an ostrich and wait to see what happens and nor must we be alarmist.
FinnishMillaisen kuvan antaisimme Euroopan parlamentista, jos olisimme niin pelokkaita, että haluaisimme keksiä nollariskin ja lietsoa paniikkia?
What sort of image would we give of the European Parliament if we were so afraid that we sought to impose zero risk and create panic!
FinnishPäätöslauselmalla, jonka Yhdysvallat pyrkii nyt saamaan läpi turvallisuusneuvostossa, ei ole tarkoitus estää vaan pikemminkin lietsoa sotaa.
The resolution which the US is currently trying to get through the Security Council is not designed to avert war but rather to provoke war.
FinnishJokaisen tässä istuntosalissa on helppo kuvitella, että poliittiset jännitteet voivat lietsoa itse itseään tällaisessa maantieteellisessä tilanteessa.
Everyone in this Chamber is capable of imagining how political tensions can vent themselves in a geographical situation like this one.