"liikkumavara" English translation

FI

"liikkumavara" in English

FI liikkumavara
volume_up
{noun}

liikkumavara (also: pelivara)
volume_up
leeway {noun}
Jopa käytettävissä oleva rahoituksen liikkumavara vaikuttaa toteutettaviin toimiin.
Even the financial leeway available impacts on the policy to be adopted.
Taloudellinen liikkumavara jää ratkaisumahdollisuuksia etsittäessä vähäiseksi, liikuteltavissa oleva massa ei ole erityisen suuri.
Financial leeway is becoming limited in the search for solutions and there is not very much room for manoeuvre.
Toinen asia, josta puhutaan kollega Randzio-Plathin mietinnössä, on arvioinnin liikkumavara budjettivajeessa ja valtion velkaantumisessa.
A second issue addressed in Mrs Randzio-Plath's report is that of the leeway in assessing budget deficits and government debt.
liikkumavara

Context sentences for "liikkumavara" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishOn syytä ottaa huomioon, että otsakkeen 4 liikkumavara on vain 875 530 euroa.
It is worth noting that the margin available under heading 4 is only EUR 875 530.
FinnishTämä liikkumavara oli alun perin tarkoitettu hyödynnettäväksi neuvotteluissa.
This room to manoeuvre was originally to have been made use of in the negotiations.
FinnishOlemme nähneet aiempina vuosina toistuvasti, miten liikkumavara luokissa pienenee.
Over past years, we have again and again seen the categories narrowed down.
FinnishOtsakkeessa 5 käytettävissä oleva liikkumavara on siten 224 miljoonaa euroa.
The margin available under heading 5 therefore amounts to EUR 224 million.
FinnishErityisesti meitä askarruttaa liian pieni liikkumavara, 82 miljoonaa, otsakkeessa 1A.
In particular, we are concerned at the inadequate margin, 82 million under heading 1A.
FinnishHallitusten liikkumavara kansallisten kehitysohjelmien rahoittamisessa on rajoitettu.
Governments are restricted as to what they can do to fund national development programmes.
FinnishNäin jätetään myös merkittävä liikkumavara uusia poliittisia aloitteita varten.
And it safeguards a significant margin for new policy initiatives.
FinnishSitä varten täytyy toki mainita objektiiviset perustelut, liikkumavara on kuitenkin suunnaton.
Admittedly objective reasons must be given, but the room for manoeuvre is immense.
FinnishKuten olen sanonut aiemmin, on tärkeätä jättää jäsenvaltioille tietty liikkumavara.
As I have said previously, it is important to give a certain flexibility to the Member States.
FinnishTuloksena otsakkeen 5 ylärajaan jää 128,45 miljoonan euron liikkumavara.
The result is that a margin of EUR 128.45 million is left below the ceiling for heading 5.
FinnishTämän tarkoituksena on tarjota täysi liikkumavara nopeille kaupallisille sovelluksille.
His aim is to give scope for rapid commercial use wherever possible.
FinnishLuotan siihen, että 15 prosentin liikkumavara merkinnöissä on riittävä.
I trust that the 15% margin in description precision will be enough.
FinnishVuonna 2008 meiltä jäi käyttämättä yli kolmen miljardin euron liikkumavara.
In 2008 we left an unused margin of more than EUR 3 billion.
FinnishSitä paitsi maatalousbudjetin liikkumavara pienenee entisestään seuraavina vuosina.
Furthermore, the margin on the agricultural budget is only going to get smaller over the next few years.
FinnishHallintomäärärahoja koskeva ongelma on otsakkeen 5 riittämätön liikkumavara.
The problem regarding administrative appropriations is insufficient margin for manoeuvre under heading 5.
FinnishJäsenvaltioille sosiaalialalla jätetty liikkumavara pienenee huomattavasti.
The room for manoeuvre that the Member States have to act on the social field will be extremely reduced.
FinnishLuullakseni sen liikkumavara on nykyisellään 121 tai 123 miljoonaa.
I believe the margin currently stands at 121 or 123 million.
FinnishTämän kaiken toteuttamiseen meillä on olemassa tietty liikkumavara.
We have a certain margin of manoeuvre within which to do it.
FinnishNäin saataisiin tarvittava liikkumavara tulevien jäsenvaltioiden paljon köyhempiä alueita varten.
This would give the necessary breathing space for the much poorer regions in the acceding countries.
FinnishTässä tilanteessa EKP:n pääjohtajan liikkumavara kenties on rajallinen.
In light of this situation, the room for manoeuvre available to the President of the ECB is perhaps limited.