FI

liittää [liitän|liittänyt] {verb}

volume_up
1. general
Jugoslavia on hajotettu, ja nyt perustatte protektoraatteja ja yritätte liittää Serbian.
Yugoslavia has been dismantled; you are creating protectorates and you are now trying to annex Serbia.
Komissio hyväksyy päätöksen tämän kuun aikana ja liittää sen osaksi omaa työjärjestystään.
This decision will be adopted during November by the Commission, which will annex it to its own internal Rules of Procedure.
(EL) Ehdotukset uusien maiden integroinnista osoittavat, että KIE-maita yritetään liittää kolonialistiseen tyyliin.
The proposals to integrate the new Member States are illustrative of colonial-type efforts to annex the CEECs.
Sitä vastoin en oikein ymmärrä, miksi kirjeeseen pitäisi liittää jonkin yksittäisen puolueryhmän kanta.
I therefore fail to see why you should append the position of one particular group to the letter.
Luulen, että jos teille vain sopii, niin nyt olisi oikea aika ottaa esille lausumanne, jonka voisimme liittää Tunisian viranomaisille lähetettävään kirjeeseen.
I think that this is the right time to make your statement, if you want, which we can then append to the letter to the Tunisian authorities.
Minusta on erityisen tärkeää, että neuvosto luopuu käytännöstä liittää lainsäädäntöön julistuksia.
What is especially important to me is that the Council should refrain from the practice of appending additional provisions in the form of declarations.
Meidän täytyy jatkossakin liittää Ukraina Euroopan turvallisuuspuitteisiin.
We must continue to associate Ukraine with the European security framework.
Liittäkää Euroopan parlamentti, ammattijärjestöt ja työnantajat tähän prosessiin.
Associate the European Parliament, the unions and employers with this process.
Sitä paitsi oli kerta kaikkiaan väärin liittää tuki työmarkkinoiden toimeliaisuuden kasvuun.
It was, incidentally, totally unacceptable to associate aid with increased labour market activity.
Voit liittää elokuvan sähköpostiviestiin valitsemalla Liitä elokuva.
To attach the movie to an e‑mail message, click Attach Movie.
Voit nyt liittää tunnisteita kuviin ja pitää kirjaa tämänkaltaisista tiedoista.
Now you can attach tags to pictures to keep track of that kind of information.
Tiedosto on nyt liitetty viestiisi ja näkyy viestin otsikon Liitä-ruudussa.
The file is now attached to your message and appears in the Attach box in the message header.
Sinun tulee vähintään liittää näppäimistö, hiiri, näyttö ja CD-asema.
At a minimum, you should connect your keyboard, mouse, monitor, and CD drive.
Seuraavissa skenaarioissa havainnollistetaan, miten tietokoneen voi liittää HD-televisioon:
The following scenarios show you how you can connect a computer to an HDTV:
Jos tietokone tukee jotakin näistä, sen voi mahdollisesti liittää televisioon.
If your computer supports one of these, you might be able to connect it to your TV.
Haluaisin liittää vastaukseni erityisesti Turkin mahdolliseen jäsenyyteen Euroopan unionissa.
Let me relate my answer specifically to the question of Turkish accession to the European Union.
Liitä salasana tai tunnuslause suosikkiharrastukseen tai -urheiluun.
Relate your password or passphrase to a favourite hobby or sport.
Liitä salasana tai tunnuslause suosikkiharrastukseen tai -urheiluun.
Relate your password or passphrase to a favorite hobby or sport.
liittää (also: yhdistää, nivoa)
Leikepöydältä voit liittää linkin sähköpostiin, pikaviestiin tai muuhun ohjelmaan.
Then you can paste it into an e‑mail, instant message, or other program.
Ikkunan kuva kopioidaan, ja voit liittää sen haluamaasi sijaintiin.
A picture of the window is copied and you can paste it wherever you'd like.
Näyttökuva kopioidaan, ja voit liittää sen haluamaasi sijaintiin.
A picture of the screen is copied and you can paste it wherever you'd like.
liittää (also: pleissata, pujoa)
liittää (also: suffiksoida)
3. "www-sivuja hyperlinkillä", IT

Context sentences for "liittää" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishUseimmat tietokoneen kaiuttimet tulee liittää tietokoneen linjatuloliitäntään.
Most computer speakers should be connected to the line-in jack on your computer.
FinnishVoit nyt liittää tunnisteita kuviin ja pitää kirjaa tämänkaltaisista tiedoista.
Now you can attach tags to pictures to keep track of that kind of information.
Finnishkaapeli, joka liittää TV-sovittimen televisiovirittimen TV-IN-vastakkeeseen.
A cable connecting your set-top box to the TV-IN jack on your TV tuner hardware.
FinnishKauppa on keskeinen työllistäjä ja se tulisi siten liittää tällaisen tuen piiriin.
Shops are important employers and so they should come in for this kind of subsidy.
FinnishJos tietokone tukee jotakin näistä, sen voi mahdollisesti liittää televisioon.
If your computer supports one of these, you might be able to connect it to your TV.
FinnishHaluaisin liittää nämä asiat yhteen ja korostaa tällaisen kytköksen merkitystä.
I would like to link the two and to emphasise the importance of such a link.
FinnishSe voi lisätä mietintöön kaikki ne uudet huomiot, jotka se haluaa siihen liittää.
It can build into that report all the new ones that it wants to incorporate.
FinnishVoit liittää siepatun kuvan asiakirjaan, sähköpostiviestiin tai muuhun tiedostoon.
You can then paste the screen capture into a document, e‑mail message, or other file.
FinnishVoit liittää aikaisemmin asennetun laitteen mihin tahansa tietokoneen USB-porteista.
You can use any USB port when plugging in a device that you've previously installed.
FinnishMerenkulku liittää Irlannin talouden muuhun Eurooppaan ja koko muuhun maailmaan.
The sector connects the Irish economy with the rest of Europe and the rest of the world.
FinnishEmme saaneet ratkaistua sitä, kuinka satamat olisi voitu liittää suunnitelmaan.
We did not get as far as how ports should be included in the master plan.
FinnishEnergiatehokkuus voidaan liittää useisiin jokapäiväisen elämän näkökohtiin.
Energy efficiency can be addressed to numerous aspects of our everyday life.
FinnishMeidän täytyy jatkossakin liittää Ukraina Euroopan turvallisuuspuitteisiin.
We must continue to associate Ukraine with the European security framework.
FinnishLeikepöydältä voit liittää linkin sähköpostiin, pikaviestiin tai muuhun ohjelmaan.
Then you can paste it into an e‑mail, instant message, or other program.
FinnishMäärärahoihin pitäisi liittää logistinen tuki niiden tehokkaan käytön varmistamiseksi.
Funds should be accompanied by logistical help to ensure their effective utilisation.
FinnishTurkin EU-jäsenyyden vastustajat yrittävät liittää eurooppalaisuuden kristillisyyteen.
Opponents of Turkey’s membership try to equate ‘European’ with ‘Christian’.
FinnishMielestäni nykyiseen testiin ei tarvitse liittää minkään yksittäisen maan nimeä.
I think that today's test does not have any one country's name on it.
FinnishSiksi haluan liittää tarkistukseen selventävän kohdan, joka kuuluu englanniksi näin:
I should like to clarify the amendment, which would then read in English:
FinnishNyt tähän rakennelmaan halutaan liittää myös yhteinen aseteollisuuspolitiikka.
Now there is also a desire to add to this structure a common policy on the arms industry.
FinnishKreikka päätti hiljattain liittää drakhman valuuttakurssimekanismiin.
Recently, Greece decided to bring the Drachma into the Exchange Rate Mechanism.