"liittää toisiinsa" English translation

FI

"liittää toisiinsa" in English

See the example sentences for the use of "liittää toisiinsa" in context.

Context sentences for "liittää toisiinsa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Finnish(EL) Arvoisa puhemies, EU ei rakenna valtioita, vaan liittää niitä toisiinsa.
(EL) Mr President, the EU does not build states; it incorporates them.
FinnishTämä ohjesääntö on välttämätön asian selkeyttämiseksi, mutta näitä kahta aihetta ei voi liittää toisiinsa.
This statute is vital if there is to be greater clarity, but the two issues cannot be linked.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, sallikaa minun liittää toisiinsa puheenvuoronne alku ja loppu.
Mr President, Mr President-in-Office, allow me to link the beginning of your speech with the end.
FinnishOlemme usein puhuneet siitä, miten tieteellinen tutkimus ja taloudellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus voidaan liittää toisiinsa.
We have often spoken about ways in which we can link scientific research and social and economic cohesion.
FinnishOn selvää, ettei kaikkea pidä yrittää liittää toisiinsa, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että BSE sopii jotenkin tähän kuvaan.
Obviously we should not lump everything together indiscriminately, yet I do think that somehow BSE fits into the picture.
FinnishYhteisenä pyrkimyksenämme tulisi kuitenkin olla liittää maatalouspolitiikka ja energiapolitiikkaa toisiinsa uusiutuvien energiamuotojen kohdalla.
We should all be striving, however, to combine agricultural and energy policy in the sphere of renewable energy sources.
FinnishJos haluat liittää tietokoneita toisiinsa langattomasti ja sinulla on langatonta verkkoa tukeva reititin, et tarvitse tukiasemaa.
If you want to connect your computers wirelessly and you have a router that provides wireless capability, you don't need an access point.
FinnishRistikytkentäkaapeli (tarvitaan vain, jos haluat liittää kaksi tietokonetta suoraan toisiinsa etkä käytä keskitintä, kytkintä tai reititintä)
Crossover cable (only needed if you want to connect two computers directly to each other and not use a hub, switch, or router)
FinnishEU pyrkii kaikin tavoin osallistamaan nuoret hankkeisiin, joiden tarkoituksena on liittää toisiinsa Euroopan yhtenäisyys ja edistys.
   . The EU is doing a great deal in order to involve a young generation in projects intended to link European unity and ideas about progress.
FinnishTarvitsemme ulkorajojemme parempaa valvontaa, tarvitsemme enemmän turvallisuutta, tarvitsemme biometrisiä tietoja, ja hälytykset on voitava liittää toisiinsa.
We need better control of our external borders, we need more security, we need biometric data, and we need alerts to be interlinked.
FinnishKatson, että hankintakeskuksen pitäisi olla Euratomista riippumaton, koska ydinenergian käytön edistämistä ja sen valvomista ei pitäisi liittää toisiinsa.
I consider that the Agency should be independent of Euratom as the roles of promoting nuclear energy and controlling it should not in effect be joined.
FinnishLisäksi jonain päivänä unionista on tultava pankin osakas tai kumppani, jotta hallitusten väliset ja yhteisöön liittyvät näkökohdat voidaan liittää toisiinsa.
Moreover, one day, the Union will have to become a shareholder or partner of the Bank so that the intergovernmental and the Community aspects can be aligned.
FinnishJos tietokoneessa on esimerkiksi HDMI-, DVI- tai komponenttivideoliitäntä ja HDTV:ssä sitä vastaava tuloliitäntä, laitteet voi todennäköisesti liittää toisiinsa.
For example, if your computer has an HDMI, DVI, or component video output and your HDTV has a corresponding input, you'll probably be able to connect the two.
FinnishTonava on osa keskeistä yleiseurooppalaista Rein-Main-Tonava-vesiliikenneväylää, joka liittää toisiinsa Pohjanmeren ja Mustanmeren Rotterdamin ja Constanţan kaupunkien kautta.
The Danube is part of the main trans-European Rhine-Main-Danube transport waterway, which links the North Sea and Black Sea via the ports of Rotterdam and Constanţa.
FinnishOn yksinkertaisesti mahdotonta liittää toisiinsa asetuksen 1049/2001 3 artiklan a kohdan laaja ja epätarkka "asiakirjan" määritelmä sekä yksi, kaiken kattava julkinen rekisteri.
It is simply impossible to reconcile the wide and imprecise definition of 'documents' in Article 3(a) of Regulation 1049/2001 with one single, fully comprehensive public register.
FinnishEhdotuksemme kaikkein tärkein seikka on 12 ensisijaisen toimintalinjan määrittäminen energiaverkkojen kehittämiseksi, jotta ne voidaan liittää toisiinsa täysimittaisesti Euroopassa.
The most important element of our proposal is the establishment of twelve priority axes for the development of the energy networks, in order to integrate them fully at European level.

Other dictionary words

Finnish
  • liittää toisiinsa

Moreover, bab.la provides the Portuguese-English dictionary for more translations.