"liittäneet" English translation

FI

"liittäneet" in English

See the example sentences for the use of "liittäneet" in context.

Context sentences for "liittäneet" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishVuoteen 2002 mennessä olemme liittäneet kaikki koulumme Internetiin.
Indeed, by 2002 we will have connected every school in Britain to the Internet.
FinnishTästä syystä olemme liittäneet vähennysvelvollisuuteen käyttötiheysindeksin.
Therefore, we have introduced a treatment frequency index as part of this reduction obligation.
FinnishOlemme liittäneet perusoikeuskirjan olennaiseksi osaksi perustuslakia.
We have incorporated the Charter of Fundamental Rights as an integral part of the Constitution.
FinnishPonnistuksillaan ne ovat liittäneet itsensä Euroopan unionin poliittiseen todellisuuteen.
By their efforts they have inserted themselves into the political reality of the European Union.
FinnishOlemme liittäneet hankkeeseen kokeiluvaiheen evaluointeineen sekä lisänneet parlamentin valtaa.
We have added a trial stage with evaluations to the project and increased the powers of Parliament.
FinnishOlemme liittäneet direktiiviluonnokseen oikeuden palkalliseen äitiyslomaan ja vanhempainlomaan.
We have incorporated the right to paid maternity leave and parental leave into the draft directive.
FinnishTästä huolimatta monet jäsenvaltiot ovat liittäneet markkinointisäännöt osaksi liiketoiminnan menettelytapoja.
Despite this, many Member States have included advertising rules in their conduct of business rules.
FinnishOlemme liittäneet perusoikeuskirjan Euroopan perustuslain kiinteäksi, oikeudellisesti sitovaksi osaksi.
We have made the Charter of Fundamental Rights an integral and legally binding element of the European Constitution.
FinnishNyt asian toisessa käsittelyssä me ympäristövaliokunnassa olemme liittäneet yhteiseen kantaan kahdeksan tarkistusta.
In the Committee on the Environment we have now added eight amendments for the second reading of the common position.
FinnishTällä kohtaa olemme liittäneet tähän malliin sosiaalisen Euroopan ja voimaperäisemmän työllisyyspolitiikan tavalla, joka on välttämätön.
We have now managed to strike the necessary balance between Europe's social needs and a stronger employment policy.
FinnishNämä sopimukset ovat liittäneet komission poliittisesti tiiviimmin sen oman demokraattisen legitimiteetin perustaan, joka suurelta osin nojaa Euroopan parlamenttiin.
These agreements have strengthened the political role between the Commission and the basis of its democratic legitimacy, which to a great extent lies in the European Parliament.
FinnishToiseksi olemme säätäneet, että lentoasemat saavat vapaasti valita mieluisimman liiketoimintamallinsa, ja kolmanneksi olemme liittäneet lentoasemaverkot yleisesti direktiivin soveltamisalaan.
Secondly, we have stipulated that airports will be free to choose their preferred business model, and thirdly, we have included airport networks generally within the scope of the directive.

Other dictionary words

Finnish
  • liittäneet

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Chinese-English dictionary.