"liittouman" English translation

FI

"liittouman" in English

See the example sentences for the use of "liittouman" in context.

Context sentences for "liittouman" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKansainvälisen liittouman työ kansainvälistä terrorismia vastaan vaarantuu.
The international coalition against international terrorism is being undermined.
FinnishTarvitsemme elinvoimaisen liittouman, jotta voimme viedä Euroopan unioniamme eteenpäin.
We need this kind of dynamic coalition to push forward our European Union.
FinnishTämä on todellakin tarpeellista, jos haluamme saada aikaan Euroopan laajuisen liittouman.
That is highly necessary if we are to achieve a pan-European alignment.
FinnishOletteko myös valmiita taisteluun maailmanlaajuisen köyhyyden vastaisen liittouman puolesta?
Are you also prepared to fight for a worldwide coalition against poverty?
FinnishLopullisessa tekstissä puhutaan Afganistanissa "paikalla olevista kansainvälisen liittouman joukoista".
The final text says 'coalition of international forces in place' in Afghanistan.
FinnishEurooppalaisena pahoittelen liittouman pommitusten synnyttämää vihaa länsimaita kohtaan.
As a European, I regret the hatred of the Western world resulting from the use of the empire's bombs.
FinnishLiittouman tehtävä on nyt hankkia tai saada käyttöön enemmän varoja.
It is now up to the Alliance to find, or free up, more funds.
FinnishYli 48 liittouman sotilasta kuoli, eli enemmän kuin samaan aikaan Irakissa.
More than 48 coalition troops were killed, which is more than lost their lives over the same period in Iraq.
FinnishVoimme saada aikaan hyvin suuren liittouman Euroopan kansojen kesken.
We can forge a massive alliance with the people of Europe.
FinnishLiittouman on suhtauduttava omiin periaatteisiinsa vakavasti.
The coalition must take its own principles seriously.
FinnishLiittouman on valvottava näitä varoja tarkemmin.
The coalition needs to be stricter when controlling these funds.
FinnishTämä voidaan toteuttaa käytännössä yritysten yhteiskuntavastuuta edistävän eurooppalaisen liittouman yhteydessä.
In practice this can be achieved in the framework of the European Alliance for Corporate Social Responsibility.
FinnishLiittouman joukkojen komentajat myöntävät nyt itsekin avoimesti, ettei osa Irakin alueesta ole heidän hallinnassaan.
The allied military commanders themselves now openly admit that part of Iraqi territory is outside their control.
FinnishPahoittelemme myös, että Euroopan kehitysrahastoa käytetään lähes aina uusien aloitteiden, kuten tämän liittouman, rahoitukseen.
We also deplore the quasi-systematic recourse to the EDF to fund new initiatives such as the Alliance.
FinnishLiittouman joukot ja kituva Irakin hallitus ovat kuitenkin aivan liian usein vastanneet väkivaltaan tökeröllä väkivallalla.
Yet too often, the coalition forces and the struggling Iraqi Government have met violence with blundering violence.
FinnishSiksi neuvosto katsoo tarpeelliseksi valmistautua hyvin ja varata riittävästi aikaa alueiden välisen liittouman muodostamiseen.
That was why the Council considered it necessary to be well prepared and to have enough time to form a cross-regional alliance.
FinnishEuroopan parlamentti ehdottaa myös, että vähintään 25 prosenttia EU:n päästökauppajärjestelmän tuloista käytetään liittouman hyväksi.
The European Parliament also proposes using at least 25% of the EU's revenue from the emission trade system for the Alliance.
Finnish   – Arvoisa puhemies, Irakin sota jatkuu, ja pommittaessaan päivittäin kaupunkeja liittouman joukot tappavat edelleen siviilejä.
   – Mr President, the war in Iraq drags on, and Allied troops continue to kill civilians as they bombard cities on a daily basis.
FinnishKansainvälisen rikostuomioistuimen puolesta toimivan liittouman mielestä tämä uusi ehdotus uhkaa Rooman perussäännön olennaisia osia.
According to the Coalition for the International Criminal Court, this new proposal threatens vital elements of the Rome Statute.
FinnishVastustimme Yhdysvaltojen johtamaa hyökkäystä Afganistaniin ja vaadimme Yhdysvaltojen johtaman liittouman joukkojen vetäytymistä.
We were against the United States-led invasion of Afghanistan and we demand the withdrawal of the United States-led coalition forces.

Other dictionary words

Finnish
  • liittouman

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Vietnamese-English dictionary.