FI liittyä
volume_up
[liityn|liittynyt] {verb}

1. general

Sitten he tarvitsevat kotiryhmän salasanan, jotta he voivat liittyä kotiryhmään.
Then they need to have the homegroup password so that they can join the homegroup.
   Uudet jäsenvaltiot haluaisivat liittyä Schengen-alueeseen mahdollisimman pian.
   The new Member States would like to join the Schengen area as soon as possible.
Se ei anna Taiwanin liittyä Maailman terveysjärjestöön – eikö olekin surullista?
Not allowing Taiwan to join the World Health Organisation – how sad is that?
Haluan liittyä niiden puhujien joukkoon, jotka ovat viitanneet kulukorvauksiin.
I wish to associate myself with those speakers who have made reference to the issue of reimbursement.
Sen jälkeen, kun poliitikot on valittu, heidän olisi voitava vapaasti liittyä yhteen haluamissaan kokoonpanoissa.
Having been elected, politicians should be free to associate in any combinations they wish.
Tiliisi voi liittyä yksi tai useampi puhelinnumero.
You can have one or more phone numbers associated with your account.
Se voi liittyä sisämarkkinoiden aiheuttamiin kielteisiin ympäristöllisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin.
This may concern the negative environmental and social effects of the single market.
Euroopan tulevaisuutta koskevaan hankkeeseen ei varmasti saa liittyä keinottelun makua.
There should certainly not be a whiff of profiteering surrounding a project concerning Europe' s future.
Kyse on lauseesta "toistaa kaikille ydinsulkusopimukseen kuulumattomille valtioille osoittamansa kehotuksen liittyä kyseiseen sopimukseen".
It concerns our 'call on all States not part of the NPT to accede to that Treaty'.
Kun olet muodostanut yhteyden verkkoon, voit luoda kotiryhmän tai liittyä sellaiseen.
After you've connected to the network, you can create or join a homegroup.
Kun olet muodostanut yhteyden verkkoon, voit liittyä kotiryhmään, jos verkossasi on sellainen.
After you've connected to the network, you can join a homegroup if one exists on your network.
Yhteyden muodostaminen tällaisella liittymällä edellyttää käyttäjänimeä ja salasanaa.
With this type of account, you need to provide a user name and password to connect.
Vuonna 2007 ensimmäisten uusien jäsenvaltioiden on määrä liittyä euroalueeseen.
In 2007, the first new Member States are set to enter the euro zone.
Liittyminen Romaniaan olisi siten ainoa tapa, jolla moldovalaiset voisivat liittyä EU:hun.
Annexation to Romania would, then, be the only way that Moldovans could enter the EU.
Kukaan ei tänään kiistä näiden kolmen maan luonnollista kutsumusta liittyä Euroopan unioniin.
Today, nobody denies these three countries' natural vocation to enter the European Union.
Tällainen ihmiskeskeinen toiminta voi liittyä palvelualan elinkeinoihin, myös matkailuun.
Such activities centred on people may relate to service sector industries, including tourism.
Ehtojen pitäisi liittyä erityisesti tulevan sopimuksen pakolliseen oikeudelliseen luonteeseen.
The conditions ought to relate, in particular, to the mandatory legal nature of the future agreement.
Ne voivat liittyä esimerkiksi tukiin.
To give you an example, these rules may relate to subsidies.
Kuten on ilmoitettu, itse sopimukseen ei liity rahoituspakettia.
As has been indicated, there are no financial packages attached to the agreement itself.
On totta, että Valko-Venäjä voisi haluta liittyä Venäjään useista syistä, mutta on sen kansallisen edun mukaista säilyttää tietty tasapaino.
It is true that there are many reasons why Belarus might want to attach itself to Russia, but it would be in its national interest to maintain a certain balance.
Arvoisa puhemies, esittelijä Nobilia on jälleen kerran osoittanut, että monimutkaiset tekniset kysymykset voivat liittyä niinkin arkipäiväiseen asiaan kuin detergentteihin.
Madam President, the rapporteur, Mr Nobilia, has once again proven that complicated technical issues can attach to an everyday subject such as detergents.
liittyä (also: kohdata)
Määrittää sen liittymän liittymäindeksin, jonka kautta kohde on tavoitettavissa.
Specifies the interface index for the interface over which the destination is reachable.
Yksi liittymä yhdistää puheen, pikaviestinnän, äänen, kuvan ja verkkoneuvottelun.
A single interface unites voice, instant messaging, audio, video and web-conferencing.
Jos if-parametri jätetään pois, järjestelmä määrittää liittymän yhdyskäytävän osoitteen perusteella.
When the if parameter is omitted, the interface is determined from the gateway address.

2. "osaksi, jäseneksi"

liittyä (also: astua, nousta)
Kaikkien niiden maiden, jotka haluavat liittyä Euroopan unioniin, on mukauduttava.
It is every country that wishes to accede to the European Union that must adapt.
Vain kokonainen Bosnia ja Hertsegovinan valtio voi liittyä Euroopan unioniin.
Only the entire state of Bosnia and Herzegovina can accede to the European Union.
Tiedämme kuitenkin hyvin, että vain valtiot voivat liittyä Euroopan unioniin.
But we are well aware that only states can accede to the European Union.

Context sentences for "liittyä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTässä tapauksessa etujen pitäisi liittyä nimenomaan luotettavuuteen ja hintaan.
In this case, the advantages should mainly be in the field of reliability and price.
FinnishKaikkiin lopulta tapahtuviin muutoksiin täytyy liittyä realistiset siirtymäkaudet.
Any changes that do take place must be accompanied by realistic transition periods.
Finnish   Hyvä jäsen, olin lähellä liittyä suosionosoituksiin, mutta se ei ole sallittua.
   My Lord, I came close to joining in the applause, which I am not permitted to do.
FinnishValinnan on perustuttava ansioihin, eikä alaan saa liittyä minkäänlaisia kytköksiä.
It must be done on the basis of merit and without any links to the industry.
FinnishLainsäädännön yhtenäistämiseen tulee liittyä myös päällekkäisyyksien poistaminen.
The harmonisation of legislation must be accompanied by the elimination of redundancy.
FinnishJos olemme kaikki ahkeria, niin Kroatia voi liittyä Euroopan unioniin vuonna 2011.
If we all apply ourselves, Croatia can become a Member of the European Union in 2011.
FinnishNeuvosto on selkeästi todennut, että Balkanin mailla on mahdollisuus liittyä yhteisöön.
The Council has clearly stated that there is a European prospect for the Balkans.
FinnishTähän avoimuuteen tulisi kuitenkin liittyä tiiviisti vastavuoroisuus ja kunnioitus.
This openness should, however, go hand in glove with mutuality and respect.
FinnishKaiken, mitä tällä alueella teemme, täytyy liittyä toisiinsa ja muodostaa kokonaisuus.
Everything that is done in this area must hang together and form a coherent whole.
FinnishPitääkö sen automaattisesti liittyä elintarvikepulaan ja ruoan rajalliseen tuotantoon?
Must this automatically be accompanied by shortages and limited production of food?
FinnishLähes automaattisesti Turkin on toteutettava kriteerit, jos se haluaa liittyä.
Almost automatically they will have to deliver if Turkey is to become a member one day.
FinnishTähän voi liittyä politiikkaa, johon minäkin sotkeuduin äskettäin Belgiassa.
This may be related to policies that I was recently involved in in Belgium.
FinnishKosovon kansa haluaa todellista itsenäisyyttä, ellei se voi liittyä Albaniaan.
If they are not allowed to annex to Albania, they want true independence.
FinnishIdässä jotkut niistä ovat erittäin selvästi ilmaisseet pyrkimyksensä liittyä EU:hun.
In the East, some of them are very clear as far as European aspirations are concerned.
FinnishOn hyvä, että myös Norja ja Islanti voivat liittyä tähän sopimukseen.
And I am pleased that Norway and Iceland can also be associated in the agreement.
FinnishNäin ollen epäilen Kroatian todellista halua liittyä Euroopan unioniin.
I therefore wonder if Croatia truly wishes to become a member of the European Union.
FinnishSen vuoksi maalle on välttämätöntä liittyä EU:n yhteiseen siirtojärjestelmään.
Therefore, integration into a common EU transmission system is vital.
FinnishOn yleisesti tiedossa, että PVC:n käyttöön pienten lasten leluissa saattaa liittyä riskejä.
It is well known that PVC may present a risk when used in toys for young children.
FinnishMeidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta se voi liittyä ohjelmaan mahdollisimman nopeasti.
We should all do our best to make its accession to the programme as quick as possible.
FinnishSe, mitä otimme tästä tuolloin opiksemme, johti päätökseemme liittyä Euroopan unioniin.
Lessons learned at that time led to our decision to become part of the European family.