"liittyä EU" English translation

FI

"liittyä EU" in English

See the example sentences for the use of "liittyä EU" in context.

Similar translations for "liittyä EU" in English

liittyä verb
EU
English

Context sentences for "liittyä EU" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishIdässä jotkut niistä ovat erittäin selvästi ilmaisseet pyrkimyksensä liittyä EU:hun.
In the East, some of them are very clear as far as European aspirations are concerned.
FinnishKroatia halusi liittyä EU:hun vuoden 2009 alussa, mutta kyseessä lienee vuosi 2010 tai 2011.
Croatia wanted to join the EU at the start of 2009, but it will be 2010 or 2011.
FinnishParlamentin enemmistö päätti tänään, että Romania voi liittyä EU:hun 32 päivän kuluttua.
A majority in this House decided today that Romania can join the EU in 32 days' time.
FinnishSen vuoksi maalle on välttämätöntä liittyä EU:n yhteiseen siirtojärjestelmään.
Therefore, integration into a common EU transmission system is vital.
FinnishValtio voi kuitenkin liittyä EU:hun vain, jos se täyttää kaikki seuraavat jäsenyyskriteerit:
But specifically, a country can only join if it meets all the membership criteria:
FinnishKatsooko se, että Turkki voi liittyä EU:n jäseneksi kumoamatta kyseistä kieltoa?
Does it consider that Turkey can become a member of the EU without first having lifted the ban?
FinnishEnnen kuin ne voivat liittyä EU:hun, niiden on kuitenkin täytettävä tietyt ehdot.
Before they can join the EU, however, they must meet set criteria.
FinnishSe on kuitenkin alue, jonka mahdollisuudet liittyä EU:hun ovat selkeät ja yksiselitteiset.
However, it is a region whose prospects for joining the EU are clear and unambiguous.
FinnishLiittyminen Romaniaan olisi siten ainoa tapa, jolla moldovalaiset voisivat liittyä EU:hun.
Annexation to Romania would, then, be the only way that Moldovans could enter the EU.
FinnishEnsinnäkin katsomme, että meidän on säilytettävä Turkin mahdollisuus liittyä EU:hun.
In the first place, we believe that we need to maintain the European perspective for Turkey.
FinnishTurkki ei voi liittyä Euroopan unioniin ilman EU:n kansalaisten hyväksyntää.
Turkey will not join the EU without the people of Europe’s approval.
FinnishMeidän on heti aluksi tehtävä selväksi, ettemme vastusta Turkin mahdollisuutta liittyä EU:hun.
We must clarify from the outset that we are not against Turkey's European prospects.
FinnishTurkki ei tietenkään voi liittyä EU:hun ennen kuin kriteerit täytetään.
Naturally, Turkey cannot join the EU until all the criteria are met.
Finnish. - (NL) Suuri enemmistö entisen Jugoslavian maista haluaa liittyä EU:hun.
in writing. - (NL) The large majority of all nations in the former Yugoslavia wish to join the EU.
FinnishMiten arvioitte sen mahdollisuuksia liittyä EU:hun joskus tulevaisuudessa?
How do you assess its chances of accession at some future date?
FinnishOlemme vahvistaneet useaan otteeseen, että Montenegrolla on mahdollisuus liittyä EU:n jäseneksi.
We have confirmed Montenegro's European perspective on several occasions.
FinnishIslantilaisten halukkuus liittyä meihin osoittaa, että EU on yhä edelleen vetovoimainen.
The willingness of the Icelanders to join us shows that the EU is still an attractive prospect.
FinnishParlamentin enemmistö äänesti tänään sen puolesta, että Bulgaria voi liittyä EU:hun 32 päivän kuluttua.
A majority in this House decided today that Bulgaria can join the EU in 32 days' time.
FinnishNäinkö se aikoo liittyä EU:hun, niin kuin komission jäsen Patten ihmetteli?
Is that how it wants to join the EU, as Mr Patten said?
FinnishNäiden maiden pitäisi liittyä EU:hun sitten, kun ne täyttävät kaikki Kööpenhaminan kriteerit.
Once these countries have complied fully with the Copenhagen criteria, they should become Members.

Other dictionary words

Finnish
  • liittyä EU

Moreover, bab.la provides the English-Arabic dictionary for more translations.