"liittyä meihin" English translation

FI

"liittyä meihin" in English

See the example sentences for the use of "liittyä meihin" in context.

Similar translations for "liittyä meihin" in English

liittyä verb

Context sentences for "liittyä meihin" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishHe ovat valmiita odottamaan 20 tai jopa 30 vuotta saadakseen tilaisuuden liittyä meihin.
They are prepared to wait twenty or even thirty years for the chance to join us.
FinnishRomanialaiset ovat tänään saaneet takaisin vapautensa ja oikeutensa liittyä meihin.
It is the Romanian people who have today won their freedom and their right to join us.
FinnishIslantilaisten halukkuus liittyä meihin osoittaa, että EU on yhä edelleen vetovoimainen.
The willingness of the Icelanders to join us shows that the EU is still an attractive prospect.
FinnishTällä hetkellä on muodikasta väittää, että on pitkä jono maita, jotka haluavat liittyä meihin.
It is fashionable at this time to pretend there is a long queue of countries wanting to join this place.
FinnishValtuuksia on tuettava kehitysmaille myönnettävällä tarvittavalla rahoituksella, jotta ne voivat liittyä meihin.
The mandate must be supported with the necessary funding of developing countries that will enable them to join with us.
FinnishMeidän on huolehdittava siitä, että ne voivat liittyä meihin, ja samalla siitä, että menneinä 40 vuotena luotu säilyy.
We must ensure that they can join us and at the same time ensure that what we have achieved in the past 40 years is preserved.
FinnishOlen pahoillani siitä, että joukko muita ryhmiä vasemmalla ei koe voivansa liittyä meihin tämän päätöslauselman sisällön perusteella.
I am sorry that a certain number of other groups on the Left feel unable to join us, on the basis of the content of this resolution.
FinnishKaikkien kyseisten valtioiden on tarkoitus liittyä meihin, kaikki saavat tukea ja apua voidakseen tehdä niin mahdollisimman nopeasti.
All the States concerned are called on to join us, and all will receive aid and assistance to be able to do this as quickly as possible.
FinnishItse en usko kovinkaan vahvasti Turkin todelliseen haluun liittyä meihin enkä sen kykyyn täyttää nopeasti asetetut ehdot.
Personally, I am not very optimistic either regarding the real will of Turkey to join us or on its ability to fulfil the required conditions in the near future.
FinnishOlemme tämän täydellisen puolueettomuuden velkaa hallituksillemme, kansalaisillemme ja Turkin kansalle, joka haluaa liittyä meihin, samoin kuin Euroopan kansalle.
This total impartiality is our duty towards our governments, our citizens and the Turkish people, who hope to join us, as well as towards the people of Europe.
FinnishVoitte halutessanne vierailla kotisivuillamme osoitteessa EUDemocrats.org ja liittyä meihin maksutta vaikka saman tien.
It is possible to log onto our home page, EUDemocrats.org and, in that way, join right off the street, free of charge, and be informed, as well as take part in the various events.

Other dictionary words

Finnish
  • liittyä meihin

Even more translations in the Greek-English dictionary by bab.la.