FI liittyen
volume_up
{preposition}

liittyen (also: puheen ollen, koskien)
Mietintöön on tähän liittyen päässyt pieni virhe, jonka pyydän korjaamaan.
A minor error concerning this matter has crept into the report, and I ask the services to correct it.
Kompastuskiviä on edelleen, erityisesti liittyen ydinaseriisuntaan ja suhteisiin Venäjän kanssa.
Some stumbling blocks remain, in particular concerning denuclearisation and relations with Russia.
   Arvoisa puhemies, tähän ongelmaan liittyen esitin tarkistusta, joka kuuluu "viranomaiset tarjoavat".
   Mr President, concerning this problem, I tabled an amendment referring to 'public authority provide'.
liittyen (also: suhteessa, suhteen)
Tähän liittyen olen tyytyväinen komission päätökseen lähettää Saksaan asiantuntijoita.
In this respect, I welcome the Commission's decision to send experts to Germany.
Tähän liittyen meillä pitäisi olla pikemminkin myönteisiä odotuksia.
On the contrary, we should have positive expectations in this respect.
Siihen liittyen minulla olisi kolme erityistä pyyntöä tai ehdotusta.
In this respect, I have three specific requests or proposals.

Context sentences for "liittyen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTähän tilanteeseen liittyen olen jättänyt Louise McVayn pyynnöstä tarkistuksen 3.
In connection with this I have tabled Amendment No 3 at Louise McVay’s request.
FinnishNeuvosto hylkää lisäksi kaikki aikarajoitukset pakolaisten paluuseen liittyen.
The Council also rejects any time-limit as regards the repatriation of refugees.
FinnishArvoisa komission jäsen, haluan lopuksi kannustaa teitä stressitesteihin liittyen.
Finally, Commissioner, I wish to encourage you in relation to the stress tests.
FinnishTähän liittyen haluan nostaa esiin muutamia mietinnössä mainittuja ehdotuksia.
In this regard, I would like to highlight some of the proposals in the report.
FinnishTästä rouva Jackson antoi erinomaisen esimerkin habitat-direktiiviin liittyen.
Here Mrs Jackson gave an excellent example by referring to the habitats directive.
FinnishKehitysongelmat ja rakenteelliset toimet Ranskassa tavoitealueisiin 1 ja 2 liittyen
Development problems and structural operations in France under Objectives 1 and 2
FinnishTähän liittyen sir Leon Brittan matkustaa Washingtoniin 24. ja 25. syyskuuta.
Sir Leon Brittan is visiting Washington on 24 and 25 September in this connection.
FinnishEsitettyihin tarkistuksiin liittyen haluaisin painottaa erityisesti seuraavaa.
Regarding the proposed amendments, I should like to make the following point.
FinnishKansalaisilla on jo ongelmia globaalistumiseen ja identiteetin kadottamiseen liittyen.
The public already finds globalization difficult, as well as loss of identity.
FinnishMinisterineuvosto teki 7. marraskuuta 2005 tiettyjä päätöksiä Itä-Jerusalemiin liittyen.
On 7 November, the Council of Ministers took certain decisions on East Jerusalem.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, tämä koskee samaa asiaa äänestämisen vapauteen liittyen.
Madam President, this is on the same issue in relation to the free vote.
FinnishHaluamme kuitenkin komissiolta joitakin vastauksia tulevaisuuteen liittyen.
However, we want some answers from the European Commission about the future.
FinnishArvoisa puhemies, haluaisin sanoa ensiksi jotain hiilidioksidiin liittyen.
Madam President, I should like to start by saying something about the CO2 question.
FinnishTähän liittyen, arvoisa puhemies, haluaisin sanoa jotakin hälytysnumerosta 112.
Following on, Mr President, I would like to say something about the emergency number 112.
FinnishLehdistövapauteen liittyen on taas todettu joukko valitettavia tapahtumia.
Again, there is talk of a number of incidents relating to freedom of press.
FinnishLehdistön rooli liittyen demokratiaan on alueellamme itsestään selvä.
In our region there seems to be an obvious link between the media and democracy.
FinnishTähänkin liittyen on esitetty useita ehdotuksia ja useita vaihtoehtoisia ratkaisuja.
Here too there are numerous proposals and numerous alternative solutions.
FinnishOtteluun liittyen järjestettiin mielenosoituksia, joista yksi oli hyvin väkivaltainen.
There were demonstrations in connection with the match, one of which was very violent.
FinnishHaluan mainita vain muutaman seikan edelliseen keskusteluun liittyen.
I should just like to mention a few points in connection with what has been said.
FinnishSamaan aiheeseen liittyen haluaisin pyytää teiltä entistä tiiviimpää seurantaa.
On the same subject, may I ask you to provide for closer monitoring.