FI liittyminen
volume_up
{noun}

Millä tavoin Norjan ja Islannin liittyminen Schengenin sopimukseen vaikuttaa Amsterdamin sopimukseen?
In what way will the association of Norway and Iceland with the Schengen agreement be affected by the Amsterdam Treaty?
Liechtensteinin liittyminen EU:n, EY:n ja Sveitsin väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (
Accession of Liechtenstein to the Agreement between the EU, the EC and Switzerland on Switzerland's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (
Lisäksi on varmistettava, että liittyminen Schengenin sopimukseen on jatkossakin mahdollista vain, jos sopimuspuoli tosiasiallisesti täyttää kaikki yhteistyön ehtona olevat vaatimukset.
We also need to ensure that it will only be possible for a state to take part in this association in future if it can demonstrate that it fully complies with the necessary requirements.

Context sentences for "liittyminen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishKeski- ja Itä-Euroopan maiden liittyminen unionin jäseniksi on merkittävä haaste.
The accession of the Central and Eastern European countries is a major challenge.
FinnishKroatian liittyminen näyttää olevan tällä hetkellä laajentumisen ainoa painopiste.
The accession of Croatia seems to be the only priority in that regard at present.
FinnishMonet sanovat, että Turkin liittyminen muuttaisi oleellisesti EU:n luonnetta.
Many say that Turkish accession would fundamentally change the nature of the EU.
FinnishMikäli liittyminen tapahtuu 1. toukokuuta 2003, laaditaanko täydentävä talousarvio?
If the accession date is to be 1 May 2003, will there be a supplementary Budget?
FinnishEuroalueeseen liittyminen on myös poliittinen askel, ei ainoastaan taloudellinen.
Joining the euro area is not just an economic step, but also a political one.
FinnishEntä Turkin liittyminen? Se muuttaisi Eurooppa-hankkeen luonnetta kokonaan.
The entry of Turkey, which would change the very nature of the European project?
FinnishMyönteiset asiat, kuten liittyminen Euroopan unioniin, ovat itsestäänselvyyksiä.
Good things, such as accession to the European Union, will be self-evident.
FinnishEuroopan yhteisön liittyminen ECE-sopimukseen olisi teidän kannaltanne taivaan lahja.
The EC's accession to the ECE Agreement would be like manna from heaven for you!
FinnishOletamme, että liittyminen WTO:hon on mahdollista vielä tämän vuoden puolella.
We assume that accession to the WTO will prove possible before the end of this year.
FinnishSopimukseen liittyminen edellyttää kuitenkin Ruotsin lainsäädännön mukauttamista.
Signing up to the convention requires adjustments to Swedish law, however.
FinnishLiittyminen ei ole symbolinen ele, hyvät kollegat: sillä on oikeudellinen arvo.
Accession is not a symbolic act, ladies and gentlemen: it has legal value.
FinnishUusien jäsenvaltioiden liittyminen avaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia.
The accession of the new Member States is opening up unprecedented opportunities.
FinnishOlen yhä sitä mieltä, että Romanian ja Bulgarian liittyminen tapahtuu liian pian.
I still take the view that the accessions of Romania and Bulgaria are happening too soon.
FinnishEsimerkiksi Schengenin sopimukseen liittyminen oli hidas ja erittäin hankala prosessi.
For example, the process of joining Schengen was slow and fraught with difficulties.
FinnishBulgarian liittyminen merkitsee myös EU:n laajentumista itäisen kulttuurin alueelle.
The accession of Bulgaria will also mean the EU entering the field of eastern culture.
FinnishPuolan liittyminen yhteisöön aiheuttaa tuskin kuitenkaan muutoksia viljelytoiminnassa.
But the accession of Poland to the Community will have little effect on cultivation.
FinnishTakaraja itsenäistymiselle olisi ollut Serbian liittyminen Euroopan unioniin.
The deadline for independence would have been Serbia's accession to the European Union.
FinnishEsitetyistä vaatimuksista seuraa kuitenkin luonnollisesti liittyminen.
The natural consequence, however, of the demands that we are making is accession.
FinnishLisätietoja työryhmistä on ohjeaiheessa Työryhmään liittyminen tai työryhmän luominen.
For more information about workgroups, see Joining or creating a workgroup.
FinnishEU:n pitkän aikavälin tavoite on kaikkien Balkanin alueen valtioiden liittyminen.
The EU's long-term objective is the accession of all Balkan countries.