"liittyneen" English translation

FI

"liittyneen" in English

See the example sentences for the use of "liittyneen" in context.

Context sentences for "liittyneen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishEU:n myöntämä "tuki" vaikuttaa kuitenkin liittyneen hyvin vähän solidaarisuuteen.
Yet the 'aid' given by the EU seems to have had little to do with solidarity.
FinnishOlemme ratkaisseet talousarvioon liittyneen toimielinten välisen ongelman.
We have overcome the interinstitutional problem concerning the budget.
FinnishMuistan myös Afrikan unionin perustamiseen liittyneen skeptismin kolme vuotta sitten.
I also remember the scepticism surrounding the creation of the African Union three years ago.
FinnishTämä ei ole se Euroopan unioni, johon kuvittelin kansakuntani liittyneen.
This is not the European Union that I thought my nation had joined.
FinnishKahden viimeksi liittyneen jäsenvaltion on vahvistettu tarvitsevan vuodeksi 2009 vielä 250 virkaa.
For 2009, there is a confirmed need for a last wave of 250 posts for EU-2 enlargement.
FinnishParlamenttimme on joutunut luopumaan tietyistä oikeuksista tähän direktiiviin liittyneen menettelyn myötä.
Our Parliament has forfeited certain rights by the process we have adopted on this Directive.
FinnishTämä tarkoittaa, että Turkin jäsenyys maksaa meille yhtä paljon kuin kymmenen tänä vuonna unioniin liittyneen maan jäsenyys.
This means that Turkey is costing us as much as the ten countries that acceded to this Union this year.
FinnishValmistelut jatkuvat tällaisen sopimuksen tekemiseksi jo WTO:hon liittyneen Moldovan kanssa.
Preparations for concluding this sort of agreement with Moldavia, which has already joined the World Trade Organisation, will continue.
FinnishSitä osoittavat 12:n äskettäin Euroopan unioniin liittyneen jäsenvaltion toimet, ja sitä olisi arvostettava.
It is demonstrated by the actions of the 12 states that recently joined the European Union, and it should be appreciated.
FinnishErityisesti mainitsen puheenjohtajavaltio Saksan, joka auttoi viimeisen komiteamenettelyyn liittyneen ongelman ratkaisemisessa.
I should also give a special mention to the German Presidency for helping to resolve a final comitology problem.
FinnishVasta muutama vuosi sitten unioniin liittyneen jäsenvaltion valitsijakunnan edustajana voin tyytyväisenä vahvistaa tämän.
As a representative of the electorate in a Member State which joined only a few years ago, I can happily confirm this.
FinnishVarmastikin muistatte hyvin kukkaruukkuihin, CD-koteloihin, ripsiväriputkiloihin ja meikkipurkkeihin liittyneen painostuksen ja keskustelun.
I am sure you remember vividly the lobby and the debate on flower pots, CD cases, mascara containers and make-up pots.
FinnishUseimmat ihmiset Yhdistyneessä kuningaskunnassa luulivat meidän liittyneen vapaakauppa-alueeseen, mutta tämä kriisi todistaa sen olevan kaikkea muuta.
Most people in the UK thought we joined a free trade area but this crisis demonstrates it is anything but that.
FinnishYhden vastikään EU:hun liittyneen jäsenvaltion edustajana voin kertoa teille omasta kokemuksestani, ettei kumpikaan näistä väitteistä pidä paikkaansa.
As the representative of one of the newly joined Member States, I can tell you from experience that neither of these is true.
FinnishToisaalta BSE-kriisin ja siihen liittyneen suu- ja sorkkataudin takia kulutus on vähentynyt ja aiheuttanut tuotantohintojen laskua.
Furthermore, the BSE crisis, followed by the crisis of foot-and-mouth disease, caused a fall in consumption and a further fall in produce prices.
FinnishJos jatkatte tällaisten puheiden pitämistä, Lipsheimin ja Pfettisheimin asukkaat alkavat luulla teidän liittyneen Ranskan kommunistipuolueeseen.
If you go on making speeches like this, the people in Lipsheim and Pfettisheim will begin to think that you have joined the French Communist Party.
FinnishTämän vuoksi jätin uudelleen käsiteltäväksi tähän asiaan ensimmäisessä käsittelyssä liittyneen tarkistuksen, jonka jäsentemme suuri enemmistö hyväksyi ensimmäisellä kierroksella.
This is why I retabled the relevant amendment from first reading, which we overwhelmingly adopted first time round.
FinnishEuroopan unioniin vuonna 2004 liittyneen Puolan kansalaisena tiedän, että laajentumisstrategia on yksi EU:n politiikan tehokkaimpia aloja.
As a citizen of Poland, a country which joined the European Union in 2004, I know that the enlargement strategy is one of the most effective areas of EU policy.
FinnishKeskustelimme alan tulevaisuudesta viime toukokuussa rajuun maailmanlaajuiseen kilpailutilanteeseen liittyneen vakavan kriisin ja rahoitusongelmien yhteydessä.
Last May, we held a debate on the future of this sector, in light of a serious crisis related to fierce world competition and to funding problems.
FinnishRomanian ja Bulgarian osalta tehtiin tämän vuoden huhtikuussa päätös, jonka mukaan ne voivat liittyä unioniin kymmenen vuonna 2004 liittyneen maan jälkijoukkona.
With regard to Romania and Bulgaria, a decision was taken in April to the effect that they are allowed to join as the rearguard of the 10 newcomers of 2004.

Other dictionary words

Finnish
  • liittyneen

Translations into more languages in the bab.la Indonesian-English dictionary.