"liittyneiden" English translation

FI

"liittyneiden" in English

See the example sentences for the use of "liittyneiden" in context.

Context sentences for "liittyneiden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishUusien jäsenvaltioiden BKT on tietenkin alhaisempi kuin aiemmin liittyneiden.
Yes, the GDP of the new Member States is lower than that of the older ones.
FinnishToukokuussa 2004 EU:hun liittyneiden 10 uuden jäsenvaltion liittymissopimus
The Accession Treaty for the 10 new EU Member States who joined in May 2004
FinnishTästä on todellista hyötyä Euroopan unioniin vuonna 2004 liittyneiden valtioiden kansalaisille.
This is a real benefit for the citizens of the Member States that joined the EU in 2004.
FinnishVasta liittyneiden jäsenvaltioiden arvonlisäverokannan olisi oltava aina mahdollisimman alhainen.
Wherever possible, therefore, the VAT rate in the newly accepted countries should be as low as possible.
FinnishToivon niiden noudattavan sopimukseen hiljattain liittyneiden Itävallan, Irlannin, Maltan ja Puolan esimerkkiä.
We hope that they will join Austria, Ireland, Malta and Poland, which have recently acceded.
FinnishMaaseudun kehitystä koskeva ulottuvuus on myös merkityksellinen EU:hun hiljattain liittyneiden valtioiden kannalta.
The rural development dimension is also relevant to those countries that recently joined the EU.
FinnishSe on varmasti oikea päätös unioniin vuonna 2004 liittyneiden maiden kannalta, ja hyväksymme sen täysin.
It certainly is the right decision for the countries that joined the Union in 2004, and we fully endorse it.
FinnishMietinnössä kehotetaan EU:ta ja Albaniaa hyödyntämään vuonna 2004 EU:hun liittyneiden valtioiden tietoa ja kokemusta.
The report calls on the EU and Albania to take advantage of the knowledge and experience of the 2004 accession states.
FinnishSe tarkoittaa myös sitä, että annamme meihin liittyneiden naapurien osallistua näihin sisämarkkinoihin ilman syrjintää.
That means also allowing the neighbours who have joined us to take part in this internal market without discrimination.
FinnishMyös muiden EU:hun 1.5.2004 tai 1.1.2007 liittyneiden maiden odotetaan liittyvän ERM II:een jossakin vaiheessa.
The other countries that joined the European Union on 1 May 2004 or 1 January 2007 are also expected to join ERM II at some stage.
FinnishJotkut tämän vuoden toukokuun 1. päivänä Euroopan unioniin liittyneiden valtioiden edustajat ovat vaatineet tiukempaa suhtautumista.
Some Members from countries that joined the European Union on 1 May this year have called for greater severity.
FinnishKannatamme yhteisvastuuta ja tasapuolista kohtelua yhteisvastuujärjestöihin liittyneiden musiikintekijöiden ja kustantajien välillä.
We will argue for solidarity and equal treatment between authors and publishers affiliated to collecting societies.
FinnishHenkilökohtaisiin tavaroihin liittyneiden menetysten korvaaminen Euroopan kehitysrahastosta ei ole perusteltua force majeur -tilanteessa.
Compensation for the loss of personal belongings out of EDF funds is not justifiable in a situation of force majeure.
FinnishOn erittäin tärkeää, ettei juuri liittyneiden valtioiden ja niiden naapurimaiden välille muodosteta uutta rautaesirippua.
It is very important that no new iron curtain should fall between the countries that have just joined and their neighbouring countries.
FinnishMyös muiden EU:hun 1.5.2004 tai 1.1.2007 liittyneiden maiden odotetaan liittyvän valuuttakurssimekanismiin jossakin vaiheessa.
Other countries that joined the European Union on 1 May 2004 and 1 January 2007 are also expected to enter the mechanism at some stage.
FinnishOn kuitenkin myös säännöksiä, joilla äskettäin Euroopan unioniin liittyneiden valtioiden kansalaiset asetetaan epäedulliseen asemaan.
However, there are also provisions which put the citizens from the countries which recently joined the European Union at a disadvantage.
FinnishJotkin jäsenvaltiot ovat kuitenkin päättäneet rajoittaa vuosina 2004 ja 2007 liittyneiden uusien jäsenvaltioiden kansalaisten työllisyyttä.
However, some Member States have decided to restrict employment for citizens from new Member States which joined in 2004 and 2007.
FinnishAktivoimme myös pelastuspalvelumekanismin - mekanismiin liittyneiden jäsenvaltioiden kanssa yhteistyö on sujunut erinomaisesti.
We have also activated the civil protection mechanism - the cooperation with the EU Member States having joined the mechanism has worked very well.
FinnishArvoisa puhemies, BSE-tautiin liittyneiden tapahtumien jälkeen oltaisi voitu toivoa, että komissio muuttaa päätöksentekomenettelyään.
Mr President, after what we have just experienced with BSE, one might have hoped that the Commission would change its method of taking decisions.
FinnishTuomitsemme myös Venäjän hyökkäysjoukkojen ja niihin liittyneiden palkkasoturien tekemät ryöstöt, kuten Bernard Kouchner jo äsken totesi.
We also condemn the looting perpetrated by the Russian invading forces and the accompanying mercenaries, as you very rightly said, Mr Kouchner.

Other dictionary words

Finnish
  • liittyneiden

Translations into more languages in the bab.la English-Hungarian dictionary.