FI liittyvä
volume_up
{adjective}

liittyvä (also: sukua oleva)
Tämä on pääosin ikääntymiseen liittyvä asia, mutta se ei ole yksinkertaisesti ikääntymiseen liittyvä asia.
This is mainly an ageing-related issue, but not simply an ageing-related issue.
Tämä on sivustoon liittyvä ongelma, jota ei voi korjata Internet Explorerissa.
This is a website-related problem, and cannot be corrected in Internet Explorer.
Maailmassa vallitsee luonnonvoimiin liittyvä fatalismin perinne.
In this sector, there is a tradition of fatalism, which is related to the natural elements.
liittyvä (also: yhdistetty)
Ohjelmaan liittyvä prosessi näkyy korostettuna Prosessit-välilehdessä.
The process associated with the program is highlighted on the Processes tab.
Vuoteen 2000 liittyvä tietokoneongelma vaikuttaa kaikkiin näihin asioihin.
All of these will be affected by the computer problem associated with the year 2000.
Näin ollen aiheeseen liittyvä tutkimus ansaitsee täysin ehdotetun rahoituksen.
Consequently, the associated research fully deserves the proposed funding.
liittyvä
Kaikkein tärkein parlamentin uskottavuuteen liittyvä seikka on luonnollisestikin se, että me itse emme anna aihetta arvosteluun.
Naturally, the most important concomitant of Parliament's credibility is that we ourselves are all beyond reproach.
Myönteistä on julkisten varojen paraneminen ja siihen liittyvä inflaatioasteen pieneneminen ja jo vuosia kestänyt hintatason vakaus.
Yet another positive factor is the improvement in public finances - and the concomitant reduction in the rate of inflation - and long-term price stability.

Context sentences for "liittyvä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishOn tärkeätä, että kyseiseen säännökseen liittyvä tarkistus tulee hyväksytyksi.
It is important that the amendment relating to this provision should be adopted.
FinnishToinen asia, jonka haluan ottaa esille, on ympäristöön liittyvä ongelmavyyhti.
A second issue is the whole set of problems in connection with the environment.
FinnishHän väitti, että meidän on hyvin vaikea ratkaista talousarvioon liittyvä kysymys.
She claimed that it would be very difficult for us to resolve the budgetary issue.
FinnishTässä asiassa oikeus- ja sisäasioihin liittyvä yhteistyö on saanut uutta pontta.
In this, cooperation in Justice and Home Affairs has received quite a boost.
FinnishMinulla oli kunnia esitellä ensimmäinen asiaan liittyvä asiakirja parlamentille.
I myself had the honour of presenting the first document on this issue to the House.
FinnishHän esitti Yhdysvaltoihin liittyvä näkemyksiä, joista olen avoimesti eri mieltä.
He expressed views towards the United States with which I candidly disagree.
FinnishKyseessä on tyypillinen poliittiseen sitoumukseen liittyvä ongelma.
The issue of Jordan is an example of a typical problem of political compromise.
FinnishTämä on talouteen liittyvä asia, mutta hyvin pitkälti myös sosiaalinen kysymys.
That is an economic issue, but it is also to the very highest degree a social issue.
FinnishHyvät kuulijat, veroparatiiseihin liittyvä ongelma ei ole pelkästään tekninen asia.
Ladies and gentlemen, the problem of tax havens is not a mere technical issue.
FinnishMyös rajatylittävään linja-autoliikenteeseen liittyvä ongelma on ratkaisematta.
The problem in connection with cross-border coach travel is also unresolved.
FinnishTähän liittyvä työohjelma on vaativa, ja parlamentti on valmis toteuttamaan sen.
The work programme involved is demanding and Parliament is ready to carry it through.
FinnishMeidän on nyt vihdoin ratkaistava kirjanpitojärjestelmiin liittyvä ongelma.
Now, at long last, we have to sort out the problem with the accounting systems.
FinnishEU:n talousarvioon liittyvä avoimuuden puute johtaa moniin epäoikeudenmukaisuuksiin.
The lack of transparency regarding EU budget expenditure leads to many injustices.
FinnishMitä tapahtuu, jos jossakin jäsenvaltiossa ilmenee ratifiointiin liittyvä ongelma?
But what will happen if there is some problem with ratification by some Member State?
FinnishEntäpä politiikkaan, kulttuuriin tai ympäristöön liittyvä fundamentalismi?
What about political fundamentalism, or cultural or environmental fundamentalism?
FinnishToivon, että verovapaaseen myyntiin liittyvä kysymys saa myönteisen ratkaisun.
I hope that the question of duty-free is going to have a positive solution.
FinnishEräs niistä on erityisesti direktiivin soveltamisalan laajentamiseen liittyvä ongelma.
In particular, the problem of expanding the scope of the directive has emerged.
FinnishMaan koillisosassa on energiantuotantoon liittyvä päästökauppajärjestelmä.
In the north-east there is an emissions trading system regarding power generation.
FinnishEläinten käsittely on myös ihmisten asenteisiin ja arvoihin liittyvä kysymys.
How animals are treated is also a matter of people' s attitudes and values.
FinnishSukupuolten tasa-arvo on yksi asiaan liittyvä ala, ja myös erittäin tärkeä.
Gender equality is one of the areas concerned, and a very important area too.