"liittyvän" English translation

FI

"liittyvän" in English

See the example sentences for the use of "liittyvän" in context.

Context sentences for "liittyvän" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishViittasin maahanmuuttajien suojeluun kahden siihen liittyvän näkökohdan vuoksi.
I have referred to the protection of immigrants because two aspects are involved.
FinnishSiksi pyydän ryhmiä hyväksymään meidän tähän liittyvän suullisen tarkistuksemme.
I therefore ask the other groups to accept our oral amendment on this subject.
Finnish(EN) Monet ovat pyytäneet saada esittää tähän kysymykseen liittyvän lisäkysymyksen.
A lot of people have asked for further supplementary questions on this question.
FinnishSiihen näyttää liittyvän tiettyjä väärinkäsityksiä tai kenties väärintulkintoja.
There appear to be a number of misunderstandings or perhaps misinterpretations here.
FinnishHaluaisin tehdä lisäasiakirjan oikeudelliseen luonteeseen liittyvän huomautuksen.
Allow me to make a comment on the legal nature of the supplementary document.
FinnishArvoisa puhemies, Ramosin mietinnöstä haluan sanoa, että näin asiaan liittyvän unen.
Madam President, I have had a dream which concerns the Ramos report on fisheries.
FinnishMoottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettava pakollinen vakuutus
Compulsory insurance against civil liability in respect of the use of vehicles
FinnishHaluaisin todeta kuitenkin vielä erään konkreettisen parlamenttiin liittyvän asian.
I would, though, like to say something very definite on the subject of Parliament.
FinnishMainitsen myös toisen asiaan liittyvän seikan, nimittäin unionin naapuruuspolitiikan.
I should like to refer to another related point, namely our neighbourhood policy.
FinnishArvoisa puhemies, joudun valitettavasti ottamaan esille ilmiantoon liittyvän asian.
Mr President, with regret I would like to raise the issue of whistle-blowing.
FinnishEsittelijä palautti mieliin alat, joiden oletetaan liittyvän unionin kansalaisuuteen.
The rapporteur listed the areas that are meant to feature in European citizenship.
FinnishOlemme parlamenttina nähneet tähän liittyvän tehtävän ja otamme vastuun asiasta.
Here we as a Parliament have seen the need and assume our responsibility.
FinnishTunnemme hyvin tämänkaltaisen Tšetšenian sotaan liittyvän disinformaation ja valheet.
We are familiar with this type of disinformation and lies from the war in Chechnya.
FinnishKaiken kaikkiaan kasvunäkymiin katsotaan liittyvän ennakoitua hitaamman kasvun riskejä.
On balance, risks to the outlook for growth are judged to lie on the downside.
Finnish(PL) Arvoisa puhemies, haluan sanoa vielä yhden Serbiaan liittyvän asian.
(PL) Madam President, I would like to say one more thing on the subject of Serbia.
FinnishKäynnistämme myös investointihankkeita, esimerkiksi merisatamaan liittyvän hankkeen.
We will also start up investment projects, for instance with the sea port.
FinnishHyvä varapuheenjohtaja, haluaisin esittää teille tähän liittyvän kysymyksen.
Madam Vice-President, I would like to ask you a question related to that.
FinnishTähän käsitteeseen näyttää liittyvän suuria vaaroja työntekijöiden suojelun näkökulmasta.
This concept appears to harbour serious dangers in terms of worker protection.
FinnishTämä oikeuttaa EAKR:sta annettuihin asetuksiin liittyvän erityisen säännön antamisen.
This justifies the adoption of a special rule within the ERDF regulations.
FinnishKomissio tukee napanuoraveripankkien ja siihen liittyvän teknologian kehitystä.
The Commission supports the development of cord blood banks and the use of this technology.

Other dictionary words

Finnish
  • liittyvän

Translations into more languages in the bab.la English-Finnish dictionary.