"liittyvät toisiinsa" English translation

FI

"liittyvät toisiinsa" in English

See the example sentences for the use of "liittyvät toisiinsa" in context.

Similar translations for "liittyvät toisiinsa" in English

liittyä verb

Context sentences for "liittyvät toisiinsa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTuulenkalat ovat osa turskan ravintoketjua, ja nämä asiat liittyvät toisiinsa.
Sand eels are part of the food chain of the cod and these things are all linked.
FinnishOn selvää, että arviointi ja urakehitys liittyvät erottamattomasti toisiinsa.
It is clear that appraisal and career structure are inextricably linked together.
FinnishEuroopan unionin ja Yhdysvaltojen suhteet liittyvät erottamattomasti toisiinsa.
Relations between the European Union and the United States are inextricably linked.
FinnishNämä kaksi liittyvät toisiinsa, mutta aivan liian vähän tehdään tällä hetkellä.
These two things go together, but far too little is being done at the moment.
FinnishNämä kaksi ilmiötä liittyvät toisiinsa, joten niitä on tarkasteltava yhdessä.
These two phenomena are related and therefore, they should be dealt with together.
FinnishNyt voidaan sanoa, että energiapolitiikka ja ulkopolitiikka liittyvät toisiinsa.
It is now a fact that energy policy and foreign policy are inter-related.
FinnishMeidän on käsiteltävä kolmea kysymystä, jotka liittyvät tiiviisti toisiinsa.
We have to deal with three issues that are closely bound up with each other.
FinnishMainitsen näistä ongelma-alueista vain kaksi, jotka liittyvät itse asiassa toisiinsa.
I shall mention only two such problem areas, which in fact are interrelated.
FinnishKaikissa kolmessa on räjähdysherkkiä aineksia ja kaikki kolme liittyvät toisiinsa.
There is plenty of explosive material in all three of them and they are interconnected.
FinnishTarkistukset 2 ja 7 liittyvät toisiinsa ja olen samaa mieltä niistä pienin muutoksin.
Amendments 2 and 7 are related and I can agree to them with a slight change.
FinnishTurvallisuus, kehittyminen ja ihmisoikeuksien suojaaminen liittyvät toisiinsa läheisesti.
Security, development and the preservation of human rights are closely linked.
FinnishKysymykset liittyvät toisiinsa, vaikka niitä käsitellään kahdessa erillisessä mietinnössä.
Both questions are linked, although they are dealt with in two different reports.
FinnishUseinhan ensimmäisen ja kolmannen pilarin kysymykset liittyvät läheisesti toisiinsa.
Often there is an intimate link between issues falling under the first and third pillars.
FinnishNämä kaksi säädöstä liittyvät loppujen lopuksi erottamattomasti toisiinsa.
After all, the two legislative instruments are inextricably interlinked.
FinnishTurvallisuus ja työajat liittyvät toisiinsa, eivätkä ne saa haitata kilpailukykyä.
Safety and working time go together, and that must not be at the expense of competitiveness.
FinnishSe edellyttää erillistä äänestystä, mutta tarkistukset liittyvät toisiinsa.
It will require a separate vote, but the two amendments are connected.
FinnishNäyttää kuitenkin siltä, että inflaatio ja korot liittyvät toisiinsa.
It does seem, however, that inflation and interest rates are inter-related.
FinnishSamalla kuitenkin kaikki Ranskan puheenjohtajakauden kysymykset liittyvät toisiinsa.
At the same time, however, the French Presidency considers all these things to be connected.
FinnishNäin nämä asiat liittyvät toisiinsa, aivan kuten Michel Barnier sanoi aiemmin.
That is how these things link in, just as Mr Barnier said earlier.
FinnishNämä toisiinsa liittyvät kysymykset aiheuttavat huolta hyvin monille eurooppalaisille.
These interconnected topics are of concern to a great many Europeans.

Other dictionary words

Finnish
  • liittyvät toisiinsa

Search for more words in the English-Hungarian dictionary.