"liittyviä" English translation

FI

"liittyviä" in English

See the example sentences for the use of "liittyviä" in context.

Context sentences for "liittyviä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTurkissa on käytännössä mahdotonta entistää kristinuskoon liittyviä rakennuksia.
In that country, it is made virtually impossible to restore Christian buildings.
FinnishOn virheellistä uskoa, että alkoholiin liittyviä haittoja oli aiemmin vähemmän.
It is a mistake to believe that we saw less alcohol-related damage in the past.
FinnishVoin ymmärtää, että säännöistä on aivan oikein talousarvioon liittyviä huolia.
I can understand that there are budgetary concerns, rightly so, about the rules.
FinnishVoimme jälleen todeta, että lapsityövoimaan liittyviä ongelmia olisi syytä pohtia.
Again, the problems relating to child labour might also be cause for reflection.
FinnishTarvitsemme myös tiukempia seurantatulosten tulkitsemiseen liittyviä kriteerejä.
We also need stricter criteria for interpreting the results of any monitoring.
FinnishVälittömästi valvontaan liittyviä tutkimustoimia voidaan luonnollisesti harkita.
Research activities directly related to control can, of course, be considered.
FinnishMeillä on muutamia hyvin tiukkoja palkkatyöhön liittyviä maahanmuuttosääntöjä.
We have some very tough rules on immigration for the purpose of paid employment.
FinnishTässä mietinnössä korostetaan kulttuuriperinnön kunnioitukseen liittyviä huolia.
This report highlights concerns over the importance attached to cultural heritage.
Finnish– Neuvosto ei pidä apuun ja yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä kovinkaan tärkeinä.
- the little importance the Council attaches to the issues of aid and cooperation;
FinnishOlemme tehneet joitakin tärkeitä uusia konfliktinestoon liittyviä aloitteita.
We have taken some important new initiatives in relation to conflict prevention.
FinnishJäsen Feio korostaa mietinnössään muutamia tähän kysymykseen liittyviä seikkoja.
Mr Feio underlines some aspects that are related to this issue in his report.
FinnishOn tärkeää saattaa voimaan eläinten terveyteen ja hygieniaan liittyviä säännöksiä.
It is important to put in place provisions relating to animal health and hygiene.
FinnishToivon, että komissio laatii myös tähän aiheeseen liittyviä ehdotuksia ensi vuonna.
I hope that the Commission will also present proposals on that issue next year.
FinnishSiksi haluan käsitellä Euroopan turvallisuuteen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä.
Therefore I should like to address current issues related to European security.
FinnishPidän komission tekemiä maatalouteen liittyviä ehdotuksia erittäin myönteisinä.
I welcome the proposals put forward by the Commission in relation to farming.
FinnishMeidän kaikkien on tuettava osaltamme unioniin liittyviä valtioita solidaarisesti.
We must all help to support the incoming countries, in a spirit of solidarity.
FinnishKäsittelemme tätä kysymystä ja olemme ehdottaneet asiaan liittyviä toimenpiteitä.
This is something we are looking at and we have proposed some measures to this end.
FinnishIhailen itse kovasti Yhdysvaltoja ja monia sen elämäntapaan liittyviä seikkoja.
I am myself a great lover of the United States and many aspects of its way of life.
FinnishEnsinnäkin UCLAF koordinoi jäsenvaltioiden petosten torjuntaan liittyviä toimia.
Firstly, UCLAF coordinates the work of combating fraud in the Member States.
FinnishTarkastelen vielä lyhyesti joitakin valvontaan ja hallintoon liittyviä seikkoja.
I shall be brief now, and address a few issues regarding supervision and governance.

Other dictionary words

Finnish
  • liittyviä

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Japanese dictionary.