"liittyvissä asioissa" English translation

FI

"liittyvissä asioissa" in English

See the example sentences for the use of "liittyvissä asioissa" in context.

Context sentences for "liittyvissä asioissa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMeidän on saatava kansalaisten omatunto heräämään rakkauselämään liittyvissä asioissa.
We must awaken citizens' consciences regarding the place of love in our lives.
FinnishLupamenettelyyn ja korvaamiseen liittyvissä asioissa on myös löydetty hyvä tasapaino.
A sound balance has also been struck in the areas of authorisation and substitution.
FinnishEU:lla on toimivaltaa tieliikenneturvallisuuteen liittyvissä asioissa.
We have powers in the EU when it comes to issues concerning road traffic safety.
FinnishParlamentin pitäisi toimia myös vahtikoirana euron vahvuuteen liittyvissä asioissa.
Parliament should also play a guard dog role when it comes to the strength of the euro.
FinnishMielestäni yhteistyötä pitäisi lisätä myös tietoverkkoturvallisuuteen liittyvissä asioissa.
I would also welcome further cooperation on matters relating to cyber security.
FinnishEmme voi myöskään hyväksyä vitkastelua planeettamme suojeluun liittyvissä asioissa.
Nor should we accept heel-dragging over the need to protect the planet.
FinnishOlemme nyt itse asiassa saaneet uutta toimivaltaa ydinturvallisuuteen liittyvissä asioissa.
We have if fact now received new mandates as regards issues of nuclear safety.
FinnishHaluamme, että parlamentilla on suurempi rooli talousarvion valvontaan liittyvissä asioissa.
We want to see Parliament play a greater role within budgetary control matters.
FinnishYritysten tukijärjestöt voivat neuvoa yrityksiä rahoituksen hankintaan liittyvissä asioissa.
Business support organisations can advise businesses on how to find financing.
FinnishMeillä on selvästikin opittavaa energiavarmuuteen liittyvissä asioissa.
With regard to energy security, it is clear that we have lessons to draw.
FinnishUnionin on näin ollen oltava avainasemassa Kuubaan liittyvissä asioissa.
The Union must consequently play a key role where Cuba is concerned.
FinnishMoninaisuutta ei todellakaan tarvita turvallisuuden valvontaan liittyvissä asioissa.
If there is one place where diversity should not apply, that is in matters of safety monitoring.
FinnishLisäksi jäsenvaltioille on annettava vaikuttamismahdollisuus myös laatuun liittyvissä asioissa.
And the States must be given other opportunities to intervene in terms of quality too.
FinnishSiksi meidän pitäisi edetä hyvin varovaisesti siihen liittyvissä asioissa.
We should therefore tread very carefully where this is concerned.
FinnishNiinpä yleinen luottamus on usein kulutusluottosopimuksiin liittyvissä asioissa ratkaisevan tärkeää.
Accordingly, public trust is often crucial in matters relating to consumer credit.
FinnishVastaavuuteen liittyvissä asioissa on ongelmia, eivätkä ne poistu jatkossakaan.
There are equivalence problems, and these will not go away.
FinnishMiksi emme ole olleet kunnianhimoisempia sosiaalisen vastuun merkkiin liittyvissä asioissa?
Why have we not been much more ambitious as regards social labelling?
FinnishTällaista politiikkaa on minun mielestäni harjoitettava myös tukipolitiikkaan liittyvissä asioissa.
I believe that this policy should also be pursued further in relation to aid policy.
FinnishEsittelijä Bösch on tehnyt parlamentissa jo pitkään erinomaista työtä OLAFiin liittyvissä asioissa.
Mr Bösch has done sterling work in this House in relation to OLAF over a long period.
FinnishOlemme tottuneet siihen, että koko sisämarkkinat ovat käytettävissämme talouteen liittyvissä asioissa.
We have become used to being able to claim the whole internal market for commerce.

Other dictionary words

Finnish
  • liittyvissä asioissa

Search for more words in the Finnish-English dictionary.