"liittyy siihen" English translation

FI

"liittyy siihen" in English

See the example sentences for the use of "liittyy siihen" in context.

Similar translations for "liittyy siihen" in English

liittyä verb
siihen adverb
English
siihen pronoun
English

Context sentences for "liittyy siihen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishTämä haaste liittyy siihen, että sotapäälliköistä on hankala tehdä poliitikkoja.
This challenge is linked to the difficulty of turning warlords into politicians.
FinnishToinen selitys on kuitenkin vakaa, ja siihen liittyy vaikea tasapainottava toimi.
The second explanation, however, is sound and involves a difficult balancing act.
FinnishSe liittyy siihen, että meidän täytyy matkustaa Strasbourgin ja Brysselin väliä.
That has to do with the fact that we have to move between Strasbourg and Brussels.
FinnishSe liittyy siihen, miten järjestää seuraavat hallitusten väliset konferenssit.
This is how we are to organize the forthcoming intergovernmental conferences.
FinnishSeuraava kommenttini liittyy siihen, arvioimmeko direktiivin jälkivaikutuksia.
My second comment concerns whether we evaluated the repercussions of this directive.
FinnishValitsimmepa minkä otsikon tahansa, siihen liittyy lingvistisiä tai muita ongelmia.
Whatever title we choose, there will be linguistic or other problems with it.
FinnishEmme keskustele ongelmasta, joka liittyy siihen, että Turkki on miehittänyt Kyproksen.
We are not debating the problem of the military occupation of Cyprus by Turkey.
FinnishSiihen liittyy toinenkin ongelma: sukupolvien välinen teknologinen kuilu.
And there is yet another problem: the technological gap between the generations.
FinnishDohan kierros ei saa kariutua, sillä siihen liittyy suuria toiveita ja odotuksia.
The Doha round must not founder. It is accompanied by major ambitions and expectations.
FinnishSiihen liittyy sitä paitsi monia hankaluuksia ja erittäin suuria riskejä.
Furthermore, it is fraught with enormous complications and very, very great risks.
FinnishSiihen liittyy velvollisuus käyttää vastuuta kaikkien parhaan edun mukaan.
It is accompanied by a duty to use this responsibility in everyone's best interest.
FinnishNeljäs kysymykseni liittyy siihen, mitä te sanoitte avauspuheenvuorossanne.
My fourth question relates to the matter you referred to in your preliminary speech.
Finnish   Arvoisa puhemies, asia liittyy siihen, miten tulkitsemme työjärjestystä.
   Mr President, this concerns the way in which we interpret the Rules of Procedure.
FinnishEi oikeastaan mikään paitsi se, että siihen liittyy myös rahallinen panostus.
Nothing, actually, except that expenditure of money is associated with it.
FinnishTämä liittyy usein suoraan siihen, miten hyvin perhe- ja työelämä on sovitettu yhteen.
This is often directly linked to how well family life and employment are reconciled.
FinnishSiihen liittyy myös kysymys siitä, miten suhtaudumme offshore-laitoksiin Itämerellä.
That raises the question of how we deal with offshore installations in the Baltic Sea.
FinnishKuten tiedämme, saamme merestä paljon hyötyjä, mutta siihen liittyy aina myös riskejä.
As we know, the sea brings us many benefits, but it involves risks, as well.
FinnishSe liittyy myös siihen tosiasiaan, että kyseessä on jälkikolonialistinen konflikti.
It is also to do with the fact that the conflict is a post-colonial one.
FinnishToinen haaste, johon on vastattava, liittyy välittömästi siihen, mistä muistutin juuri.
The second challenge that we must face is directly related to what I have just said.
FinnishKysymys liittyy ennen kaikkea siihen, kunnioitammeko EU:n tekemää työtä.
That issue is ultimately about the respect we perceive for the work done by the EU.

Other dictionary words

Finnish
  • liittyy siihen

Moreover, bab.la provides the Danish-English dictionary for more translations.