"liittyykö" English translation

FI

"liittyykö" in English

See the example sentences for the use of "liittyykö" in context.

Context sentences for "liittyykö" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMitä laajentumiselle käy ja liittyykö unioniin kymmenen uutta maata vai ei?
What kind of enlargement will it be? Will ten countries be joining or not?
FinnishEmme ole edelleenkään varmoja siitä, liittyykö koko saari EU:hun.
To date, we are uncertain as to whether the entire island will be joining the EU.
FinnishLiittyykö piakkoin ratifioitava Amsterdamin sopimus jotenkin asiaan?
Does the Amsterdam Treaty, which will soon be ratified, have anything to do with it?
FinnishKysymys ei ole vastuuvapauden myöntämisen osalta siitä, liittyykö Turkki EU:hun.
With regard to budget discharge, the question here is not whether or not Turkey will join the EU.
FinnishLiittyykö toimeenpanovaltaa käyttäviin toimielimiin epäselvyyttä?
Is there confusion between the institutions that have an executive role?
FinnishLiittyykö 286 artikla myöskin kolmannen pilarin aloitteiden yhteydessä kerättäviin henkilötietoihin?
Will Article 286 also apply to personal data gathered under third pillar initiatives?
FinnishLiittyykö tämä todella jotenkin kilpailukykyyn, joka on yksi Euroopan unionin lempilapsista?
Does this really have anything to do with competitiveness, one of the European Union’s watchwords?
FinnishHän kysyi, liittyykö tämä mitenkään riskintasauskeskusteluun?
He said, has this any relevance to the risk equalisation debate?
FinnishLiittyykö niihin taloudellisia kysymyksiä tai rakenteellisia kysymyksiä?
Are these financial issues or structural issues?
FinnishToinen kysymykseni on, liittyykö eurooppalainen tutkimusohjelma näiden kielten tutkimiseen vaiko ei?
My second question is, does the European research programme relate to research in these languages or not?
FinnishJos oikeutta kuitenkin käytetään väärin, en tiedä liittyykö tämä väärinkäytös lopulta poliittiseen etikettiin.
If, however, a right is somehow abused, I am not sure if that abuse has anything to do with democratic ethics.
FinnishLiittyykö asiaan jokin perustavanlaatuinen ongelma?
Is there a fundamental problem in this regard?
FinnishLoppujen lopuksihan Euroopan parlamentilla on lopullinen sananvalta siihen, liittyykö jäsenyyttä hakenut maa unioniin vai ei.
After all, the European Parliament has the final say in whether an applicant country joins or not.
FinnishNäiden lupausten rohkaisemana presidentti haluaa tietää, liittyykö hänen maansa mahdollisesti Euroopan unioniin.
Encouraged by these promises, the president wants to know whether his country might also join the European Union.
FinnishSe, liittyykö Turkki Euroopan unioniin, riippuu näiden neuvottelujen edistymisestä ja niiden lopputuloksesta.
Whether Turkey joins the European Union or not will depend on the course of these negotiations and on their outcome.
FinnishHalusin vain kysyä, onko perustana kansainvälinen oikeus vai liittyykö asiaan jonkinlainen poliittinen yhteys.
I only wanted to ask whether it was based on international law or whether some political connection is involved here.
FinnishKorkea edustaja Solana, liittyykö tämä julkilausuma Iranin tilanteeseen ja milloin aiotte sanoutua siitä irti?
Does this statement relate to the situation in Iran, Mr Solana, and when are you going to dissociate yourself from it?
FinnishLiittyykö neuvostoon ja sen eri kokoonpanoihin epäselvyyttä? Tähän seikkaan viittasi muun muassa herra Brinkhorst.
Is there confusion between the Council and its various formations, as mentioned by Mr Brinkhorst and other speakers?
FinnishLiittyykö kaikki kaikkeen muuhun?
Is it that everything is connected to everything else?
FinnishLiittyykö perusongelma kuitenkin tuen määrään, eli siihen, onko se suuruudeltaan 200� miljoonaa vaiko 500� miljoonaa euroa?
Is the basic problem, however, that of the amount of the aid, whether it be EUR 200 million or EUR 500 million?

Other dictionary words

Finnish
  • liittyykö

Moreover, bab.la provides the Dutch-English dictionary for more translations.