"liityttävä" English translation

FI

"liityttävä" in English

See the example sentences for the use of "liityttävä" in context.

Context sentences for "liityttävä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishMuistutan siitä, että pöytäkirjaa koskevien kysymysten on liityttävä pöytäkirjaan.
I would remind you that questions on the Minutes should refer to the Minutes.
FinnishTämän operaation on liityttävä EU:n muihin toimiin, kuten jälleenrakentamiseen.
This must be closely linked with other EU actions, such as reconstruction.
FinnishKansat voivat ja niiden on liityttävä imperialistien vastaiseen taisteluun.
The people's answer can and must be to join in the anti-imperialist struggle.
FinnishKehitysapuun on liityttävä kehittyvän kaupankäynnin edellytysten luominen.
Development aid must be linked to the creation of conditions for developing trade.
FinnishEuroopan unionin televiestintää koskevien direktiivien on liityttävä Euroopan unioniin.
European Union telecommunications directives ought to relate to the European Union.
FinnishTämän sijasta meidän on liityttävä yhteen työpaikkojen luomiseksi omalle mantereellemme.
Instead, we want to join together in creating jobs in this continent of ours.
FinnishTietojen säilyttämisellä on aina oltava tavoite ja sen on liityttävä tiettyyn henkilöön.
Data must always be retained with an objective and in relation to a specific person.
FinnishSiitä herää seuraava kysymys: miksi meidän on liityttävä yleissopimukseen?
So then the question arises: why do we need accession to the Convention?
FinnishHuoltajuusmenettelyn on liityttävä kiinteästi avioeron käsittelyyn ja päättämiseen.
Custody proceedings should be coherent and conclusive, and the result recognised everywhere.
FinnishKollegamme täällä ovat esittäneet tämän kysymyksen, ja kyllä, meidän on todellakin liityttävä.
This question has been posed by our colleagues here and, yes, we do need it.
FinnishAfganistanin suhteen meidän on varmaankin liityttävä kansainvälisiin sopimuksiin.
As far as Afghanistan is concerned, we shall probably have to adhere to the international accords.
FinnishKatsomme myös, että korvauksen olisi liityttävä käytettyyn alueeseen.
We also believe that compensation should be linked to the area utilised.
FinnishTämän vuoksi näiden kahden strategien on liityttävä toisiinsa ja kietouduttava yhteen.
Having said that, the two tracks should intersect and intertwine.
FinnishKyseisen kahden politiikan on liityttävä toisiinsa huomattavasti aikaisempaa enemmän.
The two will have to be aligned with each other as never before.
FinnishJotta ne voisivat osallistua Schengenin alueeseen, niiden on liityttävä SIS-järjestelmään.
In order for them to be in the Schengen area they have to join SIS.
FinnishErasmuksen ja Erasmus World -ohjelman on liityttävä läheisesti toisiinsa.
There must be a close connection with Erasmus and Erasmus World.
FinnishMuutoksiin on kuitenkin liityttävä myös työmarkkinauudistus.
These changes should be accompanied by reform of the labour market, however.
FinnishNäiden diplomaattisten toimien on kuitenkin liityttävä kiinteästi paikan päällä toteutettaviin toimiin.
However, those diplomatic efforts must go hand in hand with action on the ground.
FinnishOn selvää, että Naton on nyt liityttävä liittoutuman joukkoihin.
Surely the time has come for Nato to join with the Coalition forces.
FinnishJotta tämä muutos olisi tehokas, todellisen ja tehokkaan tiedotusstrategian on liityttävä siihen.
To be effective this change must be accompanied by a real and effective information policy.

Other dictionary words

Finnish
  • liityttävä

Search for more words in the Czech-English dictionary.