FI

lisä {noun}

volume_up
Yhteinen toimenpide on tärkeä lisä sopimukseen.
Joint action is an important complement to the Convention.
Avointa koordinointimenetelmää on myös vahvistettava, sillä se on välttämätön lisä Euroopan unionin lainsäädäntöön.
The open method of coordination must also be reinforced, as this is an essential complement to the European Union's legislation.
Oikeusaseman antaminen eurooppalaisille poliittisille puolueille on arvokas lisä perustamissopimusten perustuslaillistamisessa.
Giving the European political parties a legal status is a valuable complement to the constitutionalisation of the Treaties.
Loppujen lopuksi turvallisuus ei ole luksusta tai mukava lisä, ei täällä eikä Kiinassa.
After all, safety is not a luxury or a nice extra, not here and not in China either.
Aivan kuten sanoitte, sisävesiliikenne ei ole ylimääräinen lisä.
Inland navigation is not, as you said, an added extra.
Teollisuuskalastus on todellakin lisä.
Industrial fishing really is an extra.
On kuitenkin sanottava, että vaikka hyödyntäisimme näitä esiintymiä, ne ovat vain lisä olemassa oleviin maakaasulähteisiin.
However, it has to be said that even if we make use of these deposits, they will only ever supplement existing sources of gas.
Uusi Forest Focus -asetus on siis täydentävä lisä.
The new 'Forest Focus' Regulation is to be seen as complementing and supplementing these.
Niistä on kuitenkin hyötyä miljoonille, jotka hyväksyvät, että ne ovat vain tasapainoisen ruokavalion lisä eivätkä sen korvike.
But they do bring benefits to millions who would accept that they are a supplement to, but not a substitute for, a balanced diet.
lisä (also: lisäys)

Context sentences for "lisä" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishYhteisön ympäristömerkki koskee kaikkia tuotteita, ja on hyvin arvokas lisä.
The European Ecolabel relates to all products and is a very valuable addition.
Finnish. - (FI) Kansalaisaloite on tervetullut lisä kansalaisvaikuttamiseen.
in writing. - (FI) The citizens' initiative is a welcome addition to active citizenship.
FinnishTämä asetus ottaa käyttöön lisä-äänipalvelun, kun kirjaudut tietokoneeseen.
This option sets Audio Descriptions to run when you log on to your computer.
FinnishTällä perusteella SOKRATES on myös lisä Euroopan työllisyyspolitiikkaan.
In that respect Socrates is also a contribution to employment policy in Europe.
FinnishSe on tärkeä lisä rautatieliikennettä ja lentoliikennettä koskeviin mietintöihin.
It is an important addition to the reports on railways and air traffic.
FinnishTämä asetus ottaa lisä-äänipalvelun käyttöön, kun kirjaudut sisään Windowsiin.
This option sets Audio Description to run when you log on to Windows.
FinnishAltener-ohjelma on arvokas lisä jäsenvaltioiden yhteisiin pyrkimyksiin.
ALTENER will make a valuable contribution to the combined efforts of the Member States.
FinnishNyt keskusteltavana oleva mietintö on tärkeä lisä Luxemburgin huippukokoukseen.
The report we are now discussing is an important source of assistance for the Luxembourg Summit.
FinnishTämä asetus ottaa lisä-äänet käyttöön, kun kirjaudut sisään Windowsiin.
This option sets Audio Descriptions to run when you log on to Windows.
FinnishHän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
FinnishNe ovat kaikesta huolimatta erinomainen lisä jäsenvaltioiden tekemiin aloitteisiin.
These do, however, form an excellent enhancement of the initiatives of the various Member States.
FinnishSe on hyvä lisä keskusteluun ja se on ensimmäinen askel matkalla.
This is a good contribution to the debate, and it marks the first step along the way.
FinnishSiitä tuli lisä ihmisyyden historian ja epäinhimillisyyden historiaan.
It became an addendum to the history of humanity, and of inhumanity.
FinnishTyhjennä Ota käyttöön Narrator- ja Ota käyttöön lisä-äänipalvelu -valintaruudut ja valitse Käytä.
Clear the Turn on Narrator and Turn on Audio Description check boxes and click Apply.
FinnishMielestäni se on hyvin arvokas lisä talouskumppanuussopimuksista käytävään keskusteluun.
I think it makes a very valuable addition to the debate on EPAs.
FinnishEhdotus on lisä verohallintojen käytössä oleviin välineisiin.
This proposal adds to the existing tools available to tax administrations.
FinnishSe on täysin välttämätön lisä eurooppalaiseen pidätysmääräykseen.
This is absolutely essential to accompany the European arrest warrant.
FinnishToivon, että se on merkittävä lisä poliittisen keskustelun herättäjänä.
I hope that it will be important for provoking political debate.
FinnishSe ei vaadi muutostöitä, ei lisä- tai jälkiasennusosia.
They do not have to be converted, there are no parts to be fitted or retrofitted.
FinnishSekä vihreä kirja että mietintö ovat hyvä lisä keskusteluun.
Both the Green Paper and the report are a good contribution to the debate.