"lisäapua" English translation

FI

"lisäapua" in English

See the example sentences for the use of "lisäapua" in context.

Context sentences for "lisäapua" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishIhanteellista olisi, jos aina olisi mahdollisuus pyytää ja hakea lisäapua.
There should always ideally be the possibility of asking and applying for more.
FinnishTiedän, että muut jäsenvaltiot valmistelevat parhaillaan lisäapua koskevia tarjouksia.
I am aware that other Member States are in the process of preparing additional offers.
FinnishMe emme voi antaa nyt valtavia määriä lisäapua, koska sitä ei ole budjetoitu talousarviossa.
We cannot subsidise more huge quantities now because we do not have the funds.
FinnishLisäapua ollaan piakkoin toimittamassa yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa.
Further aid will soon be mobilized, in cooperation with the NGOs.
FinnishVain 26 prosenttia tarvitsee tai saa lisäapua tai hyödyntää sellaista.
Only 26% require or receive additional help or avail themselves of it.
FinnishVain ne pystyisivät toimittamaan elintärkeää lisäapua tällaisen katastrofin sattuessa.
It alone will be able to provide vital additional aid in the context of a disaster such as this.
FinnishPyydän niitä toimittamaan lisäapua kiinalaisten sitä pyytäessä.
I urge them to provide further help when the Chinese ask for it.
FinnishMikäli Euroopan unioni haluaa toimittaa lisäapua 150 miljoonan euron edestä, siihen on saatava parlamentin kannatus.
The release of a further EUR 150 million in European Union aid will require the support of this House.
FinnishOn kuitenkin tärkeää, että alusten lähettäminen on vain lisäapua.
FinnishJoissakin toimissa vaaditaan lisäapua.
Other actions will require additional help.
FinnishLisäapua tarvitaan kiireesti viimevuotisen katastrofin tuhojen korjaamiseen ja hiljattain puhjenneen koleraepidemian hillitsemiseen.
More aid is urgently needed; more aid to the populations hit by the tragedy of a year ago and the recent outbreaks of disease.
FinnishEilen Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri pyysi lisäapua myös YK:n rauhanturvaoperaation alaisilta poliisijoukoilta ja sotilailta.
Yesterday, the United Nations Secretary-General asked for police and military reinforcements of the UN peacekeeping mission as well.
FinnishYmmärtääkseni lisäapua tarvitaan, ja sitä tarvitaan kipeästi Euroopan yhteisen maatalouspolitiikan kattamilla epäsuotuisilla alueilla.
As I understand it further help is needed, and is needed desperately, by disadvantaged areas in the European common agricultural policy.
FinnishPuhumme usein kehitysmaista, mutta nyt on pitkälle kehittyneessä maassa katastrofialue, jolla voidaan vielä tarvita lisäapua.
We often talk about developing countries, but here we have a disaster area in a highly developed country, where additional help may still be needed.
FinnishKaikki sellaiset toimenpiteet, jotka lisäävät oikeusvarmuutta ja antavat lisäapua teollisuudenharjoittajille ja pk-yrityksille, ovat tietenkin tervetulleita.
All measures that make for greater legal certainty and give additional assistance to industrialists and SMEs are, of course, welcome.
FinnishTarvitaan ponnistuksia kummaltakin puolelta, koska meidän on sovittava joidenkin tärkeimpien asioiden edistämisestä, ennen kuin voidaan tarjota lisäapua.
Efforts are needed from both sides since we need to agree on how to take forward some key issues before further assistance can be offered.
FinnishTämän vuoksi puolalaiset myös pyytävät lisäapua ilmapuolustuksen kehittämiseen Puolan armeijalle esimerkiksi eräänlaisen varustelukilvan luomiseen.
This is why the Poles are also asking for more help with developing air defences for the Polish army, for example, creating a sort of arms race.
FinnishJos virheitä tulee edelleen näyttöön, katso automaattinen vianmääritystoiminto Microsoftin tukisivustosta tai etsi lisäapua Microsoft Answers-sivustosta.
If you continue to see errors, see this automatic troubleshooter on the Microsoft Support website, or go to the Microsoft Answers website for more assistance.
FinnishKolmanneksi mietinnössä pyydetään lisäapua pienyrityksille, joihin nousevat polttoaineiden hinnat erityisesti vaikuttavat ja jotka tarvitsevat energiatehokkuutta.
Thirdly, the report calls for more help for small businesses, which are particularly affected by rising fuel prices and in need of energy efficiency.
FinnishTuemme täysin ajatusta siitä, että Euroopan unioni voi toimittaa nopeasti ja joustavasti lisäapua suurten katastrofien koetellessa jäsenvaltioita.
We fully support the idea that the European Union can provide rapid and flexible supplementary assistance in the event of major disasters affecting the Member States.

Other dictionary words

Finnish
  • lisäapua

Even more translations in the English-Romanian dictionary by bab.la.