"lisäarvo" English translation

FI

"lisäarvo" in English

FI lisäarvo
volume_up
{noun}

1. economics

lisäarvo
Puiteohjelman avulla voidaan todistaa eurooppalainen lisäarvo ja sen tehokkuus.
It will demonstrate the effectiveness of European added value.
Kolmanneksi Euroopan lisäarvo innovoinnille tarkoittaa innovatiivisempaa Eurooppaa.
Thirdly, European added value for innovation means a more innovative Europe.
Lisäarvo on sitä, että edistetään koulutuksen laatua ja kokemustenvaihtoa.
Added value means promoting quality in training and the exchange of experiences.
lisäarvo

Context sentences for "lisäarvo" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

FinnishLyhyesti todettuna tällaisten strategioiden lisäarvo on kiistämätön.
Yesterday, Mr Barroso reported the results achieved in Azerbaijan and Turkmenistan.
FinnishSe on todellisuudessa toteuttamiemme ja vahvistamiemme hankkeiden todellinen lisäarvo.
That is the real value added of the projects that we have actually implemented and emphasised.
FinnishUnionin varoilla tuotettava lisäarvo value-for-money tulee saada säännölliseksi prosessiksi.
The value for money from Union taxes must be made a regular process.
FinnishPaikallisten toimijoiden mukanaolon korostaminen on yksi välineellä aikaan saatu lisäarvo.
The focus on the involvement of local actors has been one of the added values of this facility.
FinnishEuratomin ja EU:n tuoma lisäarvo on erityisen selvä laajentumisen kannalta.
The value added by Euratom and the EU can be seen particularly clearly in the context of enlargement.
FinnishNiiden tuoma lisäarvo näkyy selvästi kansainvälisessä kaupassa.
The value that they add stands out in the international trade scene.
FinnishJuuri kielteinen lisäarvo heikentää EU:n kilpailukykyä maailmanlaajuisesti.
It is precisely the added negative value which undermines the competitiveness of the EU at a global level.
FinnishMeidän on sen sijaan nähtävä Euroopan laajuisten toimien tuoma lisäarvo.
It should not be a question of a debate on competences.
FinnishYmpäristömerkkiin liittyy todellinen lisäarvo ympäristön kannalta.
The Ecolabel has a real added environmental value.
FinnishSitten haluankin kysyä itseltäni, mikä on direktiivin tuottama lisäarvo suhteessa jo olemassa olevaan ennakkopäätökseen.
So I really wonder what value the directive can add to existing precedent.
FinnishYrittäkäämme määritellä, mitä eurooppalainen lisäarvo on.
Let us try to define what European value added is.
FinnishEnsimmäinen on eurooppalainen ulottuvuus ja se lisäarvo, jota liikkuvuuden mahdollisuus tuo koulutukseen.
The first is the European dimension and the European value that the opportunity of mobility adds to education.
FinnishToivon jäsen Mulderin vahvistavan tämän, sillä muussa tapauksessa tämän ohjelman tuoma lisäarvo on vähäisempi kuin oletin.
I hope that he will confirm this, because otherwise the value of the programme is less than I had thought.
FinnishSamanaikaisesti Eurooppa edistyy sellaisten tuotteiden alalla, joiden lisäarvo on suuri, esimerkkinä vaikkapa autoteollisuus.
At the same time, Europe is moving forward in high value-added products. Take the motor industry, for example.
FinnishKuten esittelijä Winkler toteaa mietinnössään, innovoinnissa on nykyään otettava huomioon myös sen tuoma sosiaalinen lisäarvo.
As Mr Winkler specifies in his report, innovation nowadays must also take into account the social value it brings.
FinnishOpiskelijoiden, luennoitsijoiden ja tutkijoiden liikkuvuuden eduista (esimerkiksi lisäarvo) on tiedotettava.
The benefits (for example, value added) associated with the mobility of students, lecturers and researchers must be promoted and publicised.
Finnish(DE) Jälleen kerran edessämme on ongelma, jonka kohdalla moni eurooppalainen kysyy: ”Missä se Euroopan tuoma lisäarvo on?”
(DE) Time and again we have the problem where very many people in Europe are asking the question: where is European value added?
FinnishMissä on Euroopan saama lisäarvo?
FinnishEnsimmäinen näistä asioista liittyy horisontaalisiin varauksiin, jotka koskevat 30:tä prosenttia lisäarvo-ohjelmia koskevien budjettikohtien määrärahoista.
The first point is about the horizontal reserves on 30% of budget lines on value-added programmes.
FinnishMarkkinoiden avautumisen ansiosta talouselämälle tarjoutuu juuri vesitalouden alalla valtavia mahdollisuuksia saavuttaa suurempi lisäarvo jokaiselle osapuolelle.
Water offers industry tremendous opportunities to create more value added for all by opening up the markets.